Takaisin Tulosta

Kognitiivisen toimintakyvyn muutokset ja uniapnea

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Uniapnea
30.1.2017

Uniapneaa sairastavista moni kokee keskittymisen ongelmia ja osa myös muistin ja toiminnanohjauksen, kuten aloitekyvyn, ongelmia «Vaessen TJ, Overeem S, Sitskoorn MM. Cognitive com...»1. Subjektiivisten kognitiivisten ongelmien esiintyvyydestä ei kuitenkaan ole tarkkaa tietoa, kuten ei myöskään objektiivisesti arvioitujen kognitiivisten häiriöiden esiintyvyydestä.

Systemaattisten katsausten ja meta-analyysien perusteella heikentymistä tapahtuu helpoimmin tarkkaavuuden säätelyssä ja etenkin vigilanssissa eli tarkkaavuuden pitkäkestoisessa ylläpitämisessä monotonisessa tilanteessa «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2, «Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effect...»3. Tästä esimerkkejä ovat pitkän matkan autolla ajo ja valvomotyö. Heikentymistä voi tapahtua myös viivästetyssä visuaalisessa ja kielellisessä muistissa, visuospatiaalissa ja konstruktiivisissa taidoissa sekä toiminnanohjauksen taidoissa «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2, «Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effect...»3, kuten toimintamallin vaihtamisessa, inhibitiokyvyssä, tiedon yleistämiskyvyssä ja sujuvassa päättelyssä «Olaithe M, Bucks RS. Executive dysfunction in OSA ...»4. Tulokset lyhytkestoinen muistin, työmuistin ja yleisen kognitiivisen tason heikentymisestä ovat ristiriitaisia . Kielelliset ja psykomotoriset taidot todetaan lähes poikkeuk «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2setta säilyneiksi «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2.

Kognitiivisten muutosten taustasyyt ovat moninaiset: päiväväsymys, unen häiriintyminen ja hypoksemiset muutokset «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2. Rakenteellisia ja toiminnallisia aivomuutoksia on todettu etenkin muistia, toiminnanohjausta ja tunteita säätelevillä aivoalueilla, prefrontaalisella aivokuorella, etummaisen pihtipoimun ja hippokampuksen alueilla «Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effect...»3. Uniapneapotilaiden useat liitännäissairaudet «Mokhlesi B, Ham SA, Gozal D. The effect of sex and...»5 lisäävät osaltaan riskiä kognitiivisiin vaikeuksiin ja aivojen morfologisiin muutoksiin «Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effect...»3. Korkea kognitiivinen lähtötaso ja korkea koulutustaso taas suojaavat kognitiivisilta muutoksilta «Alchanatis M, Zias N, Deligiorgis N ym. Sleep apne...»6.

CPAP-hoito kohentaa tarkkaavuutta paremmin kuin lumehoito, mutta vaikutukset muiden kognitiivisten ongelmien korjaantumiseen ovat kontrolloiduissa tutkimuksissa vähäisiä «Kylstra WA, Aaronson JA, Hofman WF ym. Neuropsycho...»7. Ilman lumevaikutuksen kontrollointia CPAP:n on todettu korjaavan muistin, toiminnanohjauksen sekä visuospatiaalisen ja -konstruktiivisen hahmottamisen muutoksia noin puolessa tutkimuksista «Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive fu...»2, «Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effect...»3.

Kognitiivisiin ongelmiin voi kytkeytyä työkyvyn heikentymistä: vaikeutta ylläpitää tarkkaavuutta, työn tuottavuuden laskua, töiden ajallisen hallinnan ja uusien työtehtävien oppimisen vaikeutta sekä lisääntynyttä riskiä työtapaturmiin, työstressiin ja työuupumukseen «Guglielmi O, Jurado-Gámez B, Gude F ym. Occupation...»8. Tämä voi johtaa tarpeeseen muokata työnkuvaa, lisääntyneisiin sairauspoissaoloihin ja pysyvään työkyvyttömyyteen. CPAP:n vaikutusta työkykyyn on tutkittu vähän, mutta sen on todettu kohentavan työkykyä ja vähentävän poissaoloja «Guglielmi O, Jurado-Gámez B, Gude F ym. Occupation...»8.

Uniapneapotilaan kognitiota tutkitaan usein osana työkykyselvitystä. Laaja neuropsykologinen tutkimus voi joskus olla tarpeen ennen hoidon aloitusta työkykylinjausten tekemiseksi. Oirekuvan pysyvyyden arvioimiseksi se kannattaa yleensä tehdä 6–12 kuukauden hoitojakson jälkeen. Tällöin voidaan luotettavammin arvioida kognitiivisten ongelmien taustasyitä ja tehdä erotusdiagnostisia päätelmiä.

Kirjallisuutta

  1. Vaessen TJ, Overeem S, Sitskoorn MM. Cognitive complaints in obstructive sleep apnea. Sleep Med Rev 2015;19:51-8 «PMID: 24846772»PubMed
  2. Bucks RS, Olaithe M, Eastwood P. Neurocognitive function in obstructive sleep apnoea: a meta-review. Respirology 2013;18:61-70 «PMID: 22913604»PubMed
  3. Ferini-Strambi L, Marelli S, Galbiati A ym. Effects of continuous positive airway pressure on cognitition and neuroimaging data in sleep apnea. Int J Psychophysiol 2013;89:203-12 «PMID: 23570950»PubMed
  4. Olaithe M, Bucks RS. Executive dysfunction in OSA before and after treatment: a meta-analysis. Sleep 2013;36:1297-305 «PMID: 23997362»PubMed
  5. Mokhlesi B, Ham SA, Gozal D. The effect of sex and age on the comorbidity burden of OSA: an observational analysis from a large nationwide US health claims database. Eur Respir J 2016;47:1162-9 «PMID: 26797029»PubMed
  6. Alchanatis M, Zias N, Deligiorgis N ym. Sleep apnea-related cognitive deficits and intelligence: an implication of cognitive reserve theory. J Sleep Res 2005;14:69-75 «PMID: 15743336»PubMed
  7. Kylstra WA, Aaronson JA, Hofman WF ym. Neuropsychological functioning after CPAP treatment in obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Sleep Med Rev 2013;17:341-7 «PMID: 23063416»PubMed
  8. Guglielmi O, Jurado-Gámez B, Gude F ym. Occupational health of patients with obstructive sleep apnea syndrome: a systematic review. Sleep Breath 2015;19:35-44 «PMID: 24952614»PubMed