Takaisin

Kieliluun aseman yhteys uniapneaan

Näytönastekatsaukset
Riitta Pahkala
20.1.2017

Näytön aste: B

Kieliluun alhainen sijainti ilmeisesti liittyy uniapneaan ainakin miehillä.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Neelapu BC, Kharbanda OP, Sardana HK ym. Craniofac...»1 arvioitiin 26 tutkimusta, joissa tutkittiin aikuisten uniapneapotilaiden kraniofakiaalista morfologiaa lateraalikallokuviin perustuvien kefalometristen analyysien avulla. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, kohorttitutkimukset ja tapaus-verrokkitutkimukset, joissa oli tutkittu ei-syndromaattisia OSA-diagnosoituja (PSG) aikuisia (≥ 18-vuotiaita).

Yhteensä tutkimuksissa oli 1 382 OSA-potilasta ja 949 kontrollia, ja tutkitut olivat pääasiassa miehiä (naisia noin 10 % tutkituista). Tutkitut olivat etniseltä alkuperältään eurooppalaisia ja eurooppalaista alkuperää olevia pohjoisamerikkalaisia (16 tutkimusta), aasialaisia (7 tutkimusta), eteläamerikkalaisia (1 tutkimus) tai kotoisin Lähi-Idästä (2 tutkimusta). 6 tutkimuksessa tutkittujen keskimääräinen BMI oli ≥ 30 kg/m2, 9 tutkimuksessa tutkittujen painoa ei ollut ilmoitettu.

Tutkimuksissa kieliluun asemaa tarkasteltiin suhteessa mandibulaan, etummaiseen kallonpohjaan sekä nielun takaseinään. Meta-analyysin mukaan kieliluu sijaitsi koeryhmällä alempana kuin kontrolleilla; ero ryhmien välillä Go-H etäisyydessä oli 5,45 mm (95 % luottamusväli 2,78–8,12), heterogeenisyys (I2) 0 %; GoGn-H etäisyydessä 7,22 mm (95 % luottamusväli 5,40–9,03) heterogeenisyys 0 %; S-H-etäisyydessä 6,89 mm (95 % luottamusväli 2,56–11,21) heterogeenisyys 51 %; Go-Gn-H-kulmassa 11,43 astetta (95 % luottamusväli 8,14–14,73) heterogeenisyys 0 %; sekä NSH-kulmassa 2,14 astetta (95 % luottamusväli 0,49–3,80), heterogeenisyys 40 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vaikka tutkimustulokset olivat samansuuntaisia, tutkimukseen liittyi useita virhelähteitä. Tutkimuksissa kieliluun asema ympäröiviin rakenteisiin nähden määritettiin pääsääntöisesti metrisenä muuttujana, missä virhelähteenä voi olla kefalogrammin suurennussuhde. Kuvantamisen aikana kieliluun asemaan voi vaikuttaa hengitysvaihe ja nieleminen sekä pään asento, joita ei ollut yhdenmukaisesti tutkimuksissa määritelty. Vaikka review-katsaukseen ja meta-analyysiin valittiin vain tutkimukset, joissa oli mukana kontrolliryhmä, kontrolleja ei kaikissa tutkimuksissa ollut kaltaistettu iän ja sukupuolen mukaan. Lisäksi meta-analyysiin mukaan otettujen tutkimusten laatu vaihteli, mikä lisäsi tutkimusten heterogeenisyyttä. Huomioitavaa on myös se, että tutkitut edustivat erilaista etnistä alkuperää, millä voi olla vaikutusta kieliluun ja ympäröivien rakenteiden suhteeseen.

Kirjallisuutta

  1. Neelapu BC, Kharbanda OP, Sardana HK ym. Craniofacial and upper airway morphology in adult obstructive sleep apnea patients: A systematic review and meta-analysis of cephalometric studies. Sleep Med Rev 2017;31:79-90 «PMID: 27039222»PubMed