Takaisin

Liikuntaharjoittelu uniapnean hoitomuotona

Näytönastekatsaukset
Päivi Korhonen
22.3.2017

Näytön aste: B

Säännöllinen liikuntaharjoittelu ilmeisesti lieventää uniapnean vaikeusastetta ja oireita.

Meta-analyysissa «Aiello KD, Caughey WG, Nelluri B ym. Effect of exe...»1 arvioitiin 6 satunnaistetun ja kontrolloidun ja 2 havainnoivan interventiotutkimuksen tulokset. Tutkitut 180 potilasta olivat 32–54-vuotiaita, vähintään lievää uniapneaa (AHI ≥ 5/h) sairastavia henkilöitä, joiden BMI oli keskimäärin 29,6 kg/m2. Liikuntainterventio kesti 2–6 kuukautta ja koostui 30–150 minuuttia kestäneistä, 2–7 kertaa viikossa toistetuista aerobisista ja/tai anaerobisista harjoitteista.

Liikuntaharjoitteluryhmään osallistuneiden AHI laski keskimäärin 0,5/h (95 % luottamusväli 0,2–0,9/h) ja Epworthin uneliaisuusasteikon pistemäärä keskimäärin 1,2 (95 % luottamusväli 0,1–2,4/h), joskin tutkimusten välillä oli merkitsevää heterogeenisyyttä. Liikuntaharjoittelulla ei todettu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta tutkittujen painoindeksiin. Liikunnan suotuisat vaikutukset olivat riippumattomia CPAP-hoidon käytöstä ja liikuntakertojen määrästä, kestosta tai laadusta.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkitut olivat kaikissa satunnaistetuissa ja kontrolloiduissa osatutkimuksissa miehiä ja heidän lukumääränsä oli pieni: interventioryhmissä 7–27 ja kontrolliryhmissä 9–19. Tutkimuksen perusteella ei voida arvioida sitä, minkälainen liikuntaharjoittelu on uniapnean hoidossa suositeltavinta. Vaikka väsymysoireet lievittyivät, AHIn lasku ei ollut kliinisesti merkittävä.

Kirjallisuutta

  1. Aiello KD, Caughey WG, Nelluri B ym. Effect of exercise training on sleep apnea: A systematic review and meta-analysis. Respir Med 2016;116:85-92 «PMID: 27296826»PubMed