Takaisin Tulosta

Käypä hoito -suosituksessa Uniapnea käytettyjä termejä ja lyhenteitä

Lisätietoa aiheesta
Markku Partinen
30.1.2016

Suosituksessa käytetyt yleisimmät lääketieteelliset termit ja lyhenteet

2PV Kaksoispaineventilaatio
AI Apneaindeksi; hengityskatkojen lukumäärä yhden tunnin unen aikana
AHI Apnea-hypopneaindeksi
APAP Automatic positive airway pressure; automaattisesti säätyvä ylipaine; käytetään myös muita lyhenteitä, kuten "Autoset" jne.
Arousal Havahtuminen. Arousal Index = unen aikaisten havahtumien lukumäärä laskettuna yhtä nukuttua tuntia kohti
Asentoriippuvainen uniapnea Hengityskatkoksien esiintyminen lähinnä vain selällään nukuttaessa
ASV Adaptiivinen servoventilaatio
BDI Beck Depression Inventory; Beckin depressio-oireita mittaava kysely
BMI BMI, kehon painoideksi (paino jaettuna pituuden neliöllä; kg/m2)
BNSQ Basic Nordic Sleep Questionnaire; mm. unettomuutta, kuorsausta, uniapneaa ja päiväväsymystä mittaava kysely
CPAP Continuous positive airway pressure; jatkuva positiivinen ilmatiepaine
CSA Central sleep apnea; sentraalinen uniapnea
DEPS Depressioseula; masennusta seulova kysely
ESS Epworth Sleepiness Scale; päiväaikaista väsymystä mittaava kysely
HI Hypopneaindeksi
HRQOL Health-related quality of life; terveyteen liittyvä elämänlaatu
LKDA Lyhyt kartoittava depressioasteikko; Rimonin depressiokysely
Loop gain Hengityshäiriön vastekerroin, hengitysvastetta mittaava tekijä
MSLT Multiple Sleep Latency Test; EEG:hen perustuva nukahtamisviivetesti, jossa mitataan kykyä nukahtaa.
MWT Multiple Wakefulness Test; hereilläpysymistesti.
N1 Unen vaihe N1; kevyin NREM-uni (aiemmin S1); torkeuni
N2 Unen vaihe N2; kevyt NREM-uni (aiemmin S2)
N3 Unen vaihe N3; syvä NREM-uni (aimmat S3- ja S4-univaiheet yhdistettynä)
NIV Noninvasiivinen ventilaatio; hengityksen avustaminen hengityslaitteella ilman tekoilmatietä
NREM Non-REM-uni
ODI Oxyhemoglobin desaturation index; happikyllästeisyyslasku; ODI3 = vähintään 3 % happikyllästeisyyslaskujen lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna; ODI4 = vähintään 4 % happikyllästeisyyslaskujen lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna
OHS Obesiteettihypoventilaatio; lihavuuteen liittyvä hengityksen vajaatoiminta: BMI yli 30 kg/m2, päiväaikainen PaCO2 > 6,0 kPa, unenaikainen hengityshäiriö ja muut päiväaikaista hyperkapniaa aiheuttavat tilat on poissuljettu
OSA Obstructive sleep apnea; obstruktiivinen uniapnea
OSAS Obstructive sleep apnea syndrome; obstruktiivinen uniapnea-oireyhtymä
OSLER Oxford Sleep Resistance Test; ilman EEG:tä vireystilaa mittaava tutkimus, jossa selvitetään erityisesti kykyä pysytellä hereillä ärsykeköyhässä ympäristössä
Pcrit Ilmatiepaineen raja-arvo; matalammilla paineilla ilmatiet tukkeutuvat
PLMD Periodic limb movement disorder; unta häiritsevä raajaliikehäiriö, joka liittyy usein levottomat jalat oireyhtymään
PLMI Periodic leg movement index; jaksottaisten raajaliikkeiden lukumäärä/tunti
PLMSI Periodic leg movement index in sleep; jaksottaisten raajaliikkeiden lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna
QOL Quality of life; elämänlaatu
PSG Polysomnografia; unipolygrafia. Unipolygrafiassa rekisteröidään aina myös EEG ja se mahdollistaa univaiheluokituksen
RDI Respiratory disturbance index; RDI = AHI + muut unenaikaiset hengityshäiriöihin liittyvät tapahtumat. RDI on aina suurempi kuin AHI.
REI Respiratory event index; unenaikaisten hengitystapahtumien ja havahtumien yhteenlaskettu lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti
REM Rapid eye movement; nopeat silmien liikkeet unen aikana
REM-uni Rapid eye movement -uni; vilkeuni, R-uni
REML REM-unen viive; viive nukahtamisesta ensimmäiseen REM-unen vaiheeseen.
RLS Restless legs syndrome; levottomat jalat -oireyhtymä
SDB Sleep-disordered breathing; unen aikainen hengityshäiriö
SE Sleep efficiency; unen tehokkuus
Sentraalinen apnea 10 sekuntia kestävä hengityspysähdys, jolloin myös ilmavirtaus ja hengitysyritykset puuttuvat
SL Sleep latency; nukahtamisviive. Aika valojen sammuttamisesta nukahtamiseen
SpO2 Veren happikyllästeisyys; valtimoveren happikyllästeisyys; happisaturaatio
SPT Sleep period time; nukkumisjakson kokonaispituus; aika valojen sammuttamisesta vuoteesta ylösnousuaikaan aamulla
STOP-BANG Uniapneaa seulova kysely; Snoring-Tired-Observed apneas-Pressure (verenpaine) ja BMI-Age-Neck size-Gender (mies)
TIB Time in bed; vuoteessa vietetyn ajan pituus.
TST Total sleeping time; nukutun yöunen pituus
Unipolygrafia Laaja unirekisteröinti, jossa rekisteröidään yöpolygrafiassa mitattavien suureidden lisäksi myös aivosähkötoimintaa (EEG), silmien liikkeitä (EOG), lihasten toimintaa (EMG) ja raajojen liikkeitä.
WASO Wake after sleep onset; yöaikaisen valveen määrä
WHO5 WHO:n elämänlaatua ja depressiota mittaava viisi kysymystä sisältävä asteikko
Yöpolygrafia Suppea yörekisteröinti, jossa rekisteröidään yleensä vähintään hengitysilmavirran kulku, hengitysliikkeet, veren happikyllästeisyys oksimetrialla, pulssi ja nukkumisasento.

Tilastollisia ja epidemiologisia termejä ja lyhenteitä

ARR Absolute Risk Reduction. Tämä luku kertoo kuinka paljon hoito (toimenpide) pienentää riskiä lukumääräisesti laskettuna. Jos esimerkiksi kuvitteellisessa esimerkissä kontrolliväestössä 20 %:lla ja CPAP-hoidetussa ryhmässä 10 %:lla todettiin tarkasteltavana aikana sydäninfarkti,CPAP-hoidon ARR on 10 %. ARR= (tapahtumien lukumäärä kontrolliväestössä) - (tapahtumien lukumäärä hoitoryhmässä).
ES Effect Size; efektikoko; vaikutuksen suuruus. Vaikutuksen suuruus d=(M1-M2)/s, jossa M1 = ryhmän 1 keskiarvo, M2 = ryhmän 2 keskiarvo ja s = hajonta (SD; joko ryhmän 1 tai ryhmän 2 hajonta tai yhteinen hajonta. Vaikutuksen suuruutta pidetään hyvin pienenä kun d = 0,01, pienenä kun d = 0,20, keskisuurena kun d = 0,50, suurena kun d = 0,80, erittäin suurena kun d = 1,20 ja valtavan suurena kun d = 2,0.
HR Hazard Ratio; riskitiheyksien suhde. Tätä suhdelukua käytetään kohorttitutkimuksissa arvioitaessa esimerkiksi kahden eri ryhmän välistä kuolleisuuden tai sairastuvuuden (insidenssin) eroja.
I Incidence; insidenssi määritellään uusina tapahtumina (ilmaantuvuutena, sairastuvuutena) tarkastaltevan ajanjakson aikana määritellyssä väestössä (kohortti). (I = uusien tapausten lukumäärä / ajanjakson pituus / tarkasteltuna olleiden henkilöiden (population) lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla).
Kohortti Cohort; iarkkaan määritelty kohderyhmä (väestö, populaatio, potilasryhmä). Kohortti määritellään tiettynä ajankohtana. Kun henkilö on kerran määritelty kuuluvaksi tiettyyn kohorttiin, pysyy hän siinä aina.
NNT Number Needed to Treat. NNT-luku ilmoittaa, kuinka monta henkilöä täytyy hoitaa, että vähintään yksi henkilö paranee (hyötyy) kyseisellä hoidolla. NTT kuvaa hoitovaikutusta. N=1/ARR. Aiemmassa CPAP-esimerkissä (ks. kohta ARR) CPAP-hoidon NTT = 10 (1/0,1), eli vähintään yhdellä potilaalla jokaista kymmentä CPAP-hoidettua potilasta kohti ei ilmaantuisi sydäninfarktia kyseisen esimerkin mukaisen tutkimuksen perusteella arvioituna.
OR Odds Ratio; vedonlyöntisuhde. Yleisesti käytetty ryhmien välistä riskiä tarkasteleva suhdeluku. Tekijä (muuttuja) lisää "riskiä" jos OR > 1 ja se vähentää riskiä jos OR < 1. OR-arvon jälkeen tulisi antaa aina 95 % luottamusväli. Jos OR:n luottamusvälin alaraja on ≥ 1,0, tarkasteltava tekijä on tilastollisesti merkitsevä riskitekijä. Jos OR:n 95 % luottamusvälin yläraja on < 1,0, kyseessä on tilastollisesti merkitsevä suojaava tekijä. Kun OR > 1,0, OR kertoo suoraan myös sen, kuinka monella prosentilla riski on lisääntynyt. Esimerkiksi jos OR:n 95 % luottamusvälin alaraja on 1,30, kertoo se, että riski on lisääntynyt vähintään 30 %:lla. Jos vastaava luottamusvälin alaraja on 2,35, on riski lisääntynyt vähintään 135 %:lla ((2,35–1,00)*100) = 135).
P P-value; P-arvo, tilastollista merkitsevyyttä ilmaiseva todennäköisyys. Ison P:n asemasta kirjallisuudessa näkee käytettävän usein myös pientä p:tä, vaikka termiä alun perin määriteltäessä on suositeltu käytettäväksi isoa P-kirjainta. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidetään yleisesti arvoa P < 0,05.
Prevalenssi Prevalence; esiintyvyys, sairastavuus. Tarkasteltavien tapausten lukumäärä tiettynä ajankohtana tietyssä määritellyssä populaatiossa (otoksessa). Prevalenssi = (tapausten lukumäärä) / (populaatiossa olevien henkilöiden kokonaislukumäärä). Kyseessä voi olla täsmälleen tiettynä ajankohtana laskettu pisteprevalenssi tai tietyllä aikavälillä havaittujen (laskettujen/ todettujen) tapausten prevalenssi. Prevalenssi annetaan usein prosentteina tai esimerkiksi harvinaisten sairauksien kohdalla diagnosoitujen (sairaiden) potilaiden lukumääränä 100 000 (tai 10 000) asukasta kohti laskettuna.
RR Risk Ratio; relatiivinen riski, riskisuhde, suhteellinen riski
RRR Relative Risk Reduction. Tämä suhdeluku kertoo kuinka paljon hoito (toimenpide) pienentää riskiä. Jos esimerkiksi kontrolliväestössä 20 %:lla ja CPAP-hoidetussa ryhmässä 10 %:lla todettiin tarkasteltavana aikana sydäninfarkti, olisi CPAP-hoidon RRR 50 % (0,5). RRR = ((tapahtumien lukumäärä kontrolliväestössä) - (tapahtumien lukumäärä hoitoryhmässä)) / (tapahtumien lukumäärä kontrolliryhmässä).
SD Standard Deviation; hajonta. Otoksen keskiarvon SD = (koko tarkasteltavan väestön SD) / (havaintojen kokonaislukumäärän neliöjuuri)
SE Standard Error; keskivirhe; estimaatin keskivirhe. Yleisimmin käytetty SE on keskiarvon keskivirhe, josta käytetään myös lyhennettä SEM. SEM = (keskiarvon SD) / (havaintojen kokonaislukumäärän neliöjuuri).