Takaisin

Kefalometria uniapneapotilaiden diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Riitta Pahkala
20.1.2017

Näytön aste: B

Tietyt kasvojen ja ylähengitysteiden rakenteelliset poikkeavuudet ilmeisesti liittyvät obstruktiiviseen uniapneaan aikuisilla.

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Neelapu BC, Kharbanda OP, Sardana HK ym. Craniofac...»1 arvioitiin 26 tutkimusta, joissa tutkittiin aikuisten uniapneapotilaiden kraniofakiaalista morfologiaa lateraalikallokuviin perustuvien kefalometristen analyysien avulla. Mukaan otettiin satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, kohorttitutkimukset ja tapaus-verrokkitutkimukset, joissa oli tutkittu ei-syndromaattisia OSA-diagnosoituja (PSG) aikuisia (≥ 18-vuotiaita).

Yhteensä tutkimuksissa oli 1 382 OSA-potilasta ja 949 kontrollia, ja tutkitut olivat pääasiassa miehiä (naisia noin 10 % tutkituista). Tutkitut olivat etniseltä alkuperältään eurooppalaisia ja eurooppalaista alkuperää olevia pohjoisamerikkalaisia (16 tutkimusta), aasialaisia (7 tutkimusta), eteläamerikkalaisia (1 tutkimus) tai kotoisin Lähi-Idästä (2 tutkimusta). 6 tutkimuksessa tutkittujen keskimääräinen BMI oli ≥ 30 kg/m2, 9 tutkimuksessa tutkittujen painoa ei ollut ilmoitettu.

Tutkimuksissa selvitettiin poikkeavan kraniofakiaalisen anatomian yhteyttä obstruktiiviseen uniapneaan kefalometrisen analyysin pohjalta. Tutkimusparametreina olivat kallonpohja, kasvojen korkeus, maxillan ja mandibulan koko ja sijainti etummaiseen kallonpohjaan nähden, suuontelo, kieli, pehmeä suulaki ja nielun ilmatila. Tutkimuksissa käytettiin sekä metrisiä (mm) että angulaarisia (aste) suureita.

Tutkimustulokset osoittivat, että uniapneapotilaitten kraniofakiaalinen morfologia eroaa kontrolleista. Meta-analyysin mukaan alakasvojen korkeus (ANS-Gn) oli koeryhmällä suurempi kuin kontrolleilla; ero ryhmien oli 2,48 mm (95 % luottamusväli 0,78–4,19), heterogeenisyys (I2) 28 %; kovan suulaen takaosan etäisyys nielun takaseinästä (PNS-Phw) oli koeryhmällä pienempi kuin kontrolleilla MD -1,55 (95 % luottamusväli -2,43 – -0,67), heterogeenisyys 19 %; nielun ilmatila (mm3) oli koeryhmällä pienempi kuin kontrolleilla MD -495,74 (95 % luottamusväli -657,01 – -334,46), heterogeenisyys 0 %; sekä orofaryngeaalinen ilmatila (mm3) niin ikään koeryhmällä pienempi kuin kontrolleilla MD -151,15 (95 % luottamusväli -213,55 – -88,75), heterogeenisyys 48 %. Lisäksi seuraavien parametrien osalta ryhmien välinen ero oli merkitsevä, mutta tutkimusten välinen heterogeenisyys osoittautui suureksi (merkitsevää): kallon pohjan pituus, mandibulan sijainti ja pituus, maxillan pituus, kielen pinta-ala, pehmeän suulaen pinta-ala, ylähengitysteiden pituus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Vaikka tutkimustulokset olivat samansuuntaisia, tutkimukseen liittyi useita virhelähteitä. Tutkimuksissa käytettyjen metristen parametrien osalta virhelähteenä voi olla kefalogrammin suurennussuhde. Kuvantamisen aikana erityisesti pehmeän suulaen ja kielen asemaan voi vaikuttaa hengitysvaihe ja nieleminen sekä pään asento, joita ei ollut yhdenmukaisesti tutkimuksissa määritelty. Vaikka review-katsaukseen ja meta-analyysiin valittiin vain tutkimukset, joissa oli mukana kontrolliryhmä, kontrolleja ei kaikissa tutkimuksissa ollut kaltaistettu iän ja sukupuolen mukaan. Lisäksi meta-analyysiin mukaan otettujen tutkimusten laatu vaihteli, mikä lisäsi tutkimusten heterogeenisyyttä. Huomioitavaa on myös se, että tutkituista 90 % oli miehiä, ja tutkitut edustivat erilaista etnistä alkuperää, millä on vaikutusta kraniofakiaaliseen morfologiaan.

Kirjallisuutta

  1. Neelapu BC, Kharbanda OP, Sardana HK ym. Craniofacial and upper airway morphology in adult obstructive sleep apnea patients: A systematic review and meta-analysis of cephalometric studies. Sleep Med Rev 2017;31:79-90 «PMID: 27039222»PubMed