Takaisin

CPAP-hoito ja uniapneaa sairastavan elämänlaatu

Näytönastekatsaukset
Päivi Korhonen
30.1.2017

Näytön aste: B

CPAP-hoito ilmeisesti parantaa keskivaikeaa ja vaikeaa uniapneaa sairastavien potilaiden elämänlaatua. Elämänlaadun koheneminen näyttää olevan yhteydessä päiväaikaisen väsymyksen vähenemiseen.

Cochrane-katsauksessa «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 vuodelta 2006 arvioitiin uniapnean (AHI ≥ 5) CPAP-hoidon tehoa (ainakin 2 viikon hoito) verrattuna inaktiiviseen hoitoon tai uniapneakiskohoitoon 36 satunnaistetussa hoitotutkimuksessa (1 718 potilasta). Ensisijaisena päätetapahtumana oli subjektiivinen päiväväsymys (ESS-mittari), toissijaisena päätetapahtumana elämänlaatu arvioituna mittareilla Short Form -36 (SF-36), Functional Outcomes Sleep Questionnaire (FOSQ) ja Nottingham Health Profile (NHP).

CPAP-hoito paransi elämänlaatua keskivaikeassa – vaikeassa uniapneassa inaktiiviseen hoitoon verrattuna SF-36-mittariston osa-alueilla fyysinen toimintakyky 6,82 (95 % luottamusväli 1,75–11,88), koettu terveys 6,54 (95 % luottamusväli 0,41–12,67), vitaliteetti 8,12 (95 % luottamusväli 2,29–13,95); ja FOSQ-mittarin osa-alueilla (vigilanssi 4,57 (95 % luottamusväli 2,09–7,05) ja general productivity 2,42 (95 % luottamusväli 0,91–3,93). ESS väheni CPAP-hoidon aikana kontrolliryhmiin verrattuna 1,8 (95 % luottamusväli -2,57 – -1,1) vaihtovuoroisissa tutkimuksissa ja -3,83 (95 % luottamusväli -4,57 – -3,09) rinnakkaisryhmätutkimuksissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Brittiläisen NICEn (National Institute for Health and Clinical Excellence) katsauksessa «National institute for Health and Clinical Excelle...»2 ja vuonna 2009 julkaistussa CPAP-hoidon laajassa menetelmäarvioinnissa «McDaid C, Griffin S, Weatherly H ym. Continuous po...»3 verrattiin uniapnean CPAP-hoidon tehoa lumeeseen, konservatiiviseen hoitoon tai apneakiskoon. Mukana oli 48 satunnaistettua hoitotutkimusta, viimeisimmät vuodelta 2006. Edellä mainittu Cochrane-katsaus «Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous po...»1 oli mukana tässä katsauksessa. Katsauksessa hoitovastetta arvioitiin 1–52 viikon kestoisen hoidon jälkeen. ESS:n muutosta oli tutkittu 23 tutkimuksessa (yhteensä 1 334 potilasta).

CPAP-hoito vähensi ESS-lukemaa merkitsevästi tavanomaiseen hoitoon tai lumehoitoon verrattuna (keskimääräinen ero CPAP-hoidon hyväksi -2,7 (95 % luottamusväli -3,5 – -2,0), mutta ei apneakiskohoitoon verrattuna.

Elämänlaatua oli selvitetty 20 tutkimuksessa, mittareina muun muassa FOSQ (4 tutkimusta, 172 potilasta), SF-36 (6 tutkimusta, yhteensä 306 potilasta), NHP (6 tutkimusta) ja Sleep Apnea Quality of Life (SAQLI) (2 tutkimusta, 107 potilasta).

SF-36:n osioissa ei todettu merkitseviä muutoksia CPAP-hoidon ja tavanomaisen tai lumehoidon välillä, tosin vitaliteetissa (keskimääräinen muutos 7,3 (95 % luottamusväli 0,3–14,9), koetussa terveydentilassa (muutos 3,2 (95 % luottamusväli -0,4–6,7) ja fyysisissä roolitoiminnoissa (physical role) (muutos 2,6 (95 % luottamusväli -0,61–5,88) elämänlaatu koheni CPAP-hoidolla lähes merkitsevästi. Niissä tutkimuksissa, joissa potilailla oli vaikea uniapnea, ero CPAP-hoidon hyväksi tuli merkitseväksi lähes kaikissa SF-36-osioissa. FOSQ-mittareilla saatiin merkitsevä ero CPAP-hoidon hyväksi aktiviteetissa (muutos 0,2; 95 % luottamusväli 0–0,3) ja sosiaalisessa selviytymisessä (0,2; 95 % luottamusväli 0–0,4). SAQLI-mittarilla saatiin merkitsevä ero CPAP-hoidon hyväksi useimmissa osioissa.

Kommenttina todettiin, että CPAP-hoito näyttää parantavan elämänlaatua sellaisilla osa-alueilla, jotka ovat yhteydessä päiväaikaisen väsymyksen vähentymiseen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2008 ilmestyneessä brittiläisessä tutkimuksessa «Siccoli MM, Pepperell JC, Kohler M ym. Effects of ...»4 arvioitiin 4 viikon CPAP-hoidon (51 potilasta, keskimääräinen ESS 15) ja 4 viikon lume-CPAP-hoidon (51 potilasta, keskimääräinen ESS 16) vaikutusta päiväaikaiseen väsymykseen ja elämänlaatua lähtötilanteeseen verrattuna. Elämänlaatua mitattiin SF-36- ja SF-12-kyselyillä sekä uniapnean elämänlaatuindeksillä (Calgary Sleep Apnea Quality of Life Index, SAQLI).

Sekä CPAP-hoito että lume-CPAP-hoito vähensivät ESS-arvoa, oikea CPAP enemmän. CPAP-hoito kohensi elämänlaatua merkitsevästi lähes kaikilla mitatuilla osa-alueilla, mutta myös lume-CPAP hoito kohensi elämälaatua muutamalla osa-alueella (muun muassa energisyys ja vitaliteetti).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa Lojanderin ym. tutkimuksessa «Lojander J, Räsänen P, Sintonen H ym. Effect of na...»5 arvioitiin 78 uniapneaa sairastavan potilaan elämänlaatua käyttäen 15D-elämänlaatumittaristoa (15 D Health-related Quality of Life = HRQoL) kliinisessä aineistossa. Potilaista 43 sai sittemmin CPAP-hoitoa (keskimääräinen AHI 32, ESS 6, keskimääräinen BMI 32 kg/m2) ja 35 elämäntapaohjausta (keskimääräinen AHI 20, ESS 6, keskimääräinen BMI 29 kg/m2). Potilaat valikoituivat hoitoryhmiin kliinikon suosituksen ja oman suostumuksen perusteella. Vaikeampaa uniapneaa sairastavat ohjattiin ensisijaisesti CPAP-hoitoon, jos he olivat siihen halukkaita. Elämäntapaohjaushoito käsitti sanallista ohjausta ja neuvontaa. Mahdollista painon tai AHIn muutosta ei raportoitu. Elämänlaatukysely täytettiin tutkimuksen alussa ja 6–11 kuukauden kuluttua, jolloin CPAP-hoidossa olleet olivat käyttäneet laitetta 1–9 kuukautta. Lähtötilanteessa CPAP-hoitoa myöhemmin saaneilla oli huonompi elämänlaatu kuin väestössä yleensä ja elämäntapaohjaukseen ohjatuilla potilailla; heillä oli myös vaikeampi uniapnea kuin elämäntapaohjausryhmässä.

Hoidon aikana ei merkitsevää muutosta elämänlaadussa tapahtunut kummassakaan ryhmässä. Osa-alueista nukkuminen oli kohentunut CPAP-ryhmässä ja nukkuminen ja vitaliteetti elämäntapaohjausryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Hongkongissa tehdyssä tutkimuksessa «Lam B, Sam K, Mok WY ym. Randomised study of three...»6 verrattiin 3 ei-kirurgista hoitomuotoa toisiinsa satunnaistetussa tutkimusasetelmassa 101 lievää – keskivaikeaa uniapneaa sairastavalla potilaalla (keskimääräinen AHI 21). Potilaat satunnaistettiin 3 eri hoitoryhmään 10 viikon ajaksi: CPAP-hoito, apneakiskohoito tai konservatiivinen hoito, joka sisälsi elämäntapaohjausta. Elämänlaatua mitattiin SF-36-kyselyllä ja uniapnean elämänlaatuindeksillä (SAQLI).

ESS väheni merkitsevästi kaikissa hoitoryhmissä verrattuna tilanteeseen ennen hoitoa (keskimääräinen ESS 10 viikon kuluttua konservatiivisen hoidon ryhmässä 10; CPAP-ryhmässä 7 ja apneakiskoryhmässä 9).

CPAP-hoidon aikana elämänlaatu koheni merkitsevästi kaikilla muilla SF-36-kyselyn 8 osa-alueella paitsi sosiaalisessa toimintakyvyssä ja psyykkisessä terveydentilassa (social functioning and mental health) sekä kaikilla SAQLI:n alueilla. SAQLI-kokonaisindeksi oli ennen CPAP-hoitoa 5 ja hoidon jälkeen 5,9 (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalaisessa, satunnaistetussa ja kontrolloidussa 3 kuukauden seurantatutkimuksessa «Martínez-García MÁ, Chiner E, Hernández L ym. Obst...»7 verrattiin CPAP-hoitoa (n = 115) konservatiiviseen hoitoon (n = 109) vähintään 70-vuotiailla henkilöillä (68 % miehiä), joilla oli diagnosoitu vaikea-asteinen uniapnea (AHI ≥ 30/h). Potilaiden keski-ikä oli 76 vuotta, keskimääräinen BMI 32,9 kg/m2 ja AHI 50/h.

CPAP-hoitoryhmässä elämänlaatu parani kaikilla mitatuilla osa-alueilla (Quebec Sleep Questionnaire), keskimääräinen ero oli 0,41–0,98 (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Espanjalaisessa, satunnaistetussa ja kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Campos-Rodriguez F, Queipo-Corona C, Carmona-Berna...»8verrattiin CPAP-hoitoa (n = 151) konservatiiviseen hoitoon (n = 156) naispotilailla, joilla oli diagnosoitu keskivaikea tai vaikea uniapnea (AHI ≥ 15/h). Potilaiden keski-ikä oli 57 vuotta, 78 % oli postmenopausaalisia, keskimääräinen BMI oli 33,7 kg/m2 ja ESS-pistemäärä 10.

CPAP-hoitoryhmän elämänlaatu parani 3 kuukauden seuranta-aikana merkitsevästi kaikilla Quebec Sleep Questionnaire -mittarin osa-alueilla (keskimääräinen ero 0,53–1,33, p < 0,001) ja Short Form Health Surveyn (SF-12) fyysisessä summakomponentissa (2,78, p = 0,003).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvalloissa tehdyssä, satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa ja kontrolloidussa monikeskustutkimuksessa «Batool-Anwar S, Goodwin JL, Kushida CA ym. Impact ...»9 verrattiin CPAP-hoitoa (n = 443) lume-CPAP-hoitoon (n = 402) potilailla, joiden AHI oli vähintään 10/h. Potilaiden keski-ikä oli 52 vuotta, keskimääräinen AHI 40/h, vaikea-asteista uniapneaa sairasti 57 %.

Seurantakäynneillä 2 ja 6 kuukauden kuluttua hoitoon sitoutuminen oli keskimäärin 3 h/yö CPAP-ryhmässä ja 4 h/yö lume-CPAP-ryhmässä. Elämänlaadussa SAQLI-mittarilla arvioituna ei todettu eroa hoitoryhmien välillä. Myöskään uniapnean vaikeusaste ei vaikuttanut hoitoryhmien elämänlaatuun seuranta-aikana. Alaryhmäanalyysissa todettiin, että vaikeaa uniapneaa sairastaneilla henkilöillä, joiden CPAP-hoitoon sitoutuminen oli yli 4 h/yö, elämänlaatu oli hieman noussut (SAQLI 4,7–5,0, p < 0,05) 6 kuukauden hoidon jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimukset olivat laadultaan hyvin heterogeenisiä; elämänlaadun arviointiin oli käytetty useita eri mittareita, seuranta-ajat olivat melko lyhyitä, uniapnean vaikeusaste ja CPAP-hoitoon sitoutuminen oli vaihtelevaa. CPAP-hoitoon liittyvät epämukavuustekijät saattavat osaltaan heikentää potilaiden elämänlaatua «Batool-Anwar S, Goodwin JL, Kushida CA ym. Impact ...»9.

Kirjallisuutta

 1. Giles TL, Lasserson TJ, Smith BH ym. Continuous positive airways pressure for obstructive sleep apnoea in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001106 «PMID: 16855960»PubMed
 2. National institute for Health and Clinical Excellence. Continuous positive airway pressure for the treatment of obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome. NICE technology appraisal guidance 139. March 2008. 25 sivua.
 3. McDaid C, Griffin S, Weatherly H ym. Continuous positive airway pressure devices for the treatment of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: a systematic review and economic analysis. Health Technol Assess 2009;13:iii-iv, xi-xiv, 1-119, 143-274 «PMID: 19103134»PubMed
 4. Siccoli MM, Pepperell JC, Kohler M ym. Effects of continuous positive airway pressure on quality of life in patients with moderate to severe obstructive sleep apnea: data from a randomized controlled trial. Sleep 2008;31:1551-8 «PMID: 19014075»PubMed
 5. Lojander J, Räsänen P, Sintonen H ym. Effect of nasal continuous positive airway pressure therapy on health-related quality of life in sleep apnoea patients treated in the routine clinical setting of a university hospital. J Int Med Res 2008;36:760-70 «PMID: 18652772»PubMed
 6. Lam B, Sam K, Mok WY ym. Randomised study of three non-surgical treatments in mild to moderate obstructive sleep apnoea. Thorax 2007;62:354-9 «PMID: 17121868»PubMed
 7. Martínez-García MÁ, Chiner E, Hernández L ym. Obstructive sleep apnoea in the elderly: role of continuous positive airway pressure treatment. Eur Respir J 2015;46:142-51 «PMID: 26022945»PubMed
 8. Campos-Rodriguez F, Queipo-Corona C, Carmona-Bernal C ym. Continuous Positive Airway Pressure Improves Quality of Life in Women with Obstructive Sleep Apnea. A Randomized Controlled Trial. Am J Respir Crit Care Med 2016;194:1286-1294 «PMID: 27181196»PubMed
 9. Batool-Anwar S, Goodwin JL, Kushida CA ym. Impact of continuous positive airway pressure (CPAP) on quality of life in patients with obstructive sleep apnea (OSA). J Sleep Res 2016;25:731-738 «PMID: 27242272»PubMed