Takaisin

Galantamiinin vaikutus käytösoireisiin lievässä tai keskivaikeassa Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Minna Raivio ja Tuula Pirttilä †
9.9.2016

Näytön aste: B

Galantamiini ilmeisesti vähentää käytösoireita lievässä tai keskivaikeassa Alzheimerin taudissa.

NICEn systemaattisessa katsauksessa «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1 «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 arvioitiin galantamiinin kliinistä tehoa ja kustannusvaikuttavuutta lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa. Katsauksessa on mukana 6 heinäkuuhun 2004 mennessä julkaistua kontrolloitua tutkimusta ja 1 julkaisematon kontrolloitu tutkimus. Tutkimuksissa on tutkittu galantamiinin tehoa annoksilla 8−36 mg/vrk. Tutkimusten kesto vaihteli: 3 kuukautta (n = 3), 5 kuukautta (n = 1), ja 6 kuukautta (n = 2). Kaikkiaan tutkimuksiin osallistui yhteensä 3 324 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta (1 051 lume- ja 2 273 galantamiiniryhmässä), joiden keski-ikä kaikissa tutkimuksissa vaihteli 70 ja 80 ikävuoden välillä.

2 tutkimuksessa arvioitiin käytösoireita käyttäen NPI-mittaria. 3 kuukauden hoito galantamiinilla (24−32 mg/vrk) vähensi hieman käytösoireita, kun taas lumeryhmässä oireet lisääntyivät hieman (ryhmien ero 0,9 pistettä), mutta ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (potilaita 386). 5 kuukauden hoito galantamiinilla (annokset 16−24 mg/vrk) vähensi hieman käytösoireita, kun taas lumeryhmässä oireet lisääntyivät (ryhmien ero 2,1 ja 2,0 pistettä). Ero ryhmien välillä oli tilastollisesti merkitsevä (potilaita 899).

NICEn meta-analyysin tulokset osoittivat, että galantamiinihoito annoksilla 16−24 mg/vrk saattaa vähentää käytösoireita lievässä ja keskivaikeassa Alzheimerin taudissa

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Eurooppalaisessa katsausartikkelissa «Kavanagh S, Van Baelen B, Schäuble B. Long-term ef...»2 data (yhteensä 2 177 lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa henkilöä) 4 RCT-tutkimuksesta analysoitiin päätemuuttujina NPI- ja NPI-D sairastuneen käytösoireita ja omaisen kokemaa stressiä koskien. Galantamiini vähensi käytösoireita 5/6 kuukauden käytön kuluttua, mutta ei vielä 3 kuukauden käytön kuluttua verrattuna lumeeseen (p = 0,013). Tulos tuli erityisesti esille keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla. Omaishoitajien kokema stressi oli merkitsevästi vähäisempää galantamiiniryhmässä verrattuna lumeeseen 5/6 kuukauden kohdalla erityisesti keskivaikeaa vaihetta sairastavia hoidettaessa (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tanin ja työryhmän systemaattisessa katsauksessa «Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of ...»3 arvioitiin donepetsiilin, galantamiinin, rivastigmiinin ja memantiinin tehoa ja turvallisuutta lievässä, keskivaikeassa ja vaikeassa Alzheimerin taudissa. Tutkimuksia etsittiin elektronisista tietokannoista, kongressiesitelmistä, väitöskirjaluetteloista ja Cochrane-tutkimusrekistereistä. Haku kattoi julkaisut marraskuuhun 2013 asti. Mukaan otettiin englanninkieliset, satunnaistetut sokkoutetut tutkimukset, joissa verrattiin edellä mainittuja lääkkeitä lumeeseen. Meta-analyysiin valikoitui 10 donepetsiili-, 4 galantamiini-, 3 rivastigmiini- ja 6 memantiinitutkimusta, jotka sisälsivät riittävästi tietoa. Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin kriteeristöllä, jonka on luonut The Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation Working Group (GRADE Working Group). Ensisijaisia päätetapahtumia olivat interventioiden vaikutus kognitioon, yleisvaikutelmaan, käytösoireisiin ja toimintakykyyn. Toissijaisia päätetapahtumia olivat lääkkeiden aiheuttamat haittavaikutukset.

Meta-analyysiin galantamiinin suhteen osallistui yhteensä 2 265 lievää, kohtalaista tai vaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta ja tutkittavien keski-iät olivat eri tutkimuksissa 77,1 (0,5) – 83,7 (5,7) vuotta. Seuranta-aika oli 24 viikkoa. Ensisijaisina tehon mittareina käytettiin kognitiota (ADAS-cog), yleisvaikutelmaa (CIBIC-plus), käytösoireita (NPI) ja toimintakykyä (ADCS-ADL).

Galantamiinin osalta meta-analyysin yhteenveto käytösoireiden suhteen perustuu 2 satunnaistettuun, lumekontrolloituun ja kaksoissokkoutettuun monikeskustutkimukseen lievää tai keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavilla eurooppalaisilla ja yhdysvaltaisilla potilailla. Galantamiinilla ei voitu todeta merkitsevää vaikutusta käytösoireisiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti:Tutkimuksessa muutokset kognitiossa, käytösoireissa ja toimintakyvyssä oli ilmoitettu keskiarvojen erona memantiinia käyttäneiden ja lumelääkettä saaneiden välillä. Tällöin tulosten kliinistä merkitystä on vaikea tulkita. Tulokset tulisi ilmoittaa kertomalla paremmaksi tulleiden tai stabiilina pysyneiden potilaiden osuutena (responderianalyysi).

Italialaisessa kontrolloidussa, satunnaistetussa avoimessa 12 kuukautta kestäneessä tutkimuksessa «Cumbo E, Ligori LD. Differential effects of curren...»4 seurattiin memantiinin (n = 48), donepetsiilin (n = 42), rivastigmiinin (n = 46) ja galantamiinin (n = 41) tehoa Alzheimerin tautia sairastavien käytösoireisiin. Päätemuuttujina olivat NPI ja BEHAVE-AD, jotka tehtiin tutkimuksen alussa ja lopussa.

Käytösoireet helpottuivat 12 kuukauden kohdalla NPI:llä ja BEHAVE-AD:lla mitattuina merkitsevästi memantiini- (p < 0,001 (NPI), p < 0,001 (BEHAVE-AD)), donepetsiili- (p = 0,011 (NPI), p = 0,011 (BEHAVE-AD)) ja rivastigmiiniryhmissä (p = 0,030 (NPI), p = 0,030 (BEHAVE-AD)), mutta eivät galantamiiniryhmässä (p = 0,927 (NPI), p = 0,927 (BEHAVE-AD)). Näistä erityisesti memantiini oli tehokas aggression/agitaation hoidossa ja rivastigmiini aggression ja ahdistuksen/pelkojen hoidossa. Kaikki lääkitykset olivat hyvin siedettyjä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ruotsalaisessa avoimessa kontrolloidussa, satunnaistetussa seurantatutkimuksessa «Freund-Levi Y, Jedenius E, Tysen-Bäckström AC ym. ...»5 verrattiin galantamiinin ja risperidonin tehoa käytösoireisiin ja toimintakykyyn. Tutkimukseen otettiin avo- tai sairaalahoidosta 100 potilasta, joilla oli mahdollinen dementia ja käytösoireita. Potilaat jaettiin galantamiini- (tavoiteannos 24 mg) tai risperidoniryhmään (tavoiteannos 1,5 mg), kummassakin 50 potilasta, seuranta-aika 12 viikkoa. Päätemuuttujana oli NPI, toissijaisina päätemuuttujina MMSE, CDR, CGI ja Simpson Angus scales. Kaikki potilaat testattiin ennen ja jälkeen intervention.

Sekä galantamiini että risperidoni helpottivat käytösoireita yhtä tehokkaasti. Risperidonilla saatiin kuitenkin parempi teho erityisesti irritaatiota ja agitaatiota arvioitaessa (p = 0,02). Galantamiini sen sijaan paransi tutkittujen henkilöiden kognitiota MMSE:llä arvioiden 2,8 pistettä (95 % luottamusväli 1,96–3,52).

Galantamiini on suositeltava lääke ensilinjan käytösoireiden hoidossa yleisesti, mutta irritaation ja agitaation hoidossa risperidoni on tehokkaampi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yleiset kommentit:

Yksittäisten tutkimusten potilasmäärät olivat suhteellisen pieniä. Tulokset vaihtelivat tehdyissä tutkimuksissa. Seuranta-ajat olivat lyhyitä.

Kirjallisuutta

 1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer's disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
 2. Kavanagh S, Van Baelen B, Schäuble B. Long-term effects of galantamine on cognitive function in Alzheimer's disease: a large-scale international retrospective study. J Alzheimers Dis 2011;27:521-30 «PMID: 21891871»PubMed
 3. Tan CC, Yu JT, Wang HF ym. Efficacy and safety of donepezil, galantamine, rivastigmine, and memantine for the treatment of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. J Alzheimers Dis 2014;41:615-31 «PMID: 24662102»PubMed
 4. Cumbo E, Ligori LD. Differential effects of current specific treatments on behavioral and psychological symptoms in patients with Alzheimer's disease: a 12-month, randomized, open-label trial. J Alzheimers Dis 2014;39:477-85 «PMID: 24164733»PubMed
 5. Freund-Levi Y, Jedenius E, Tysen-Bäckström AC ym. Galantamine versus risperidone treatment of neuropsychiatric symptoms in patients with probable dementia: an open randomized trial. Am J Geriatr Psychiatry 2014;22:341-8 «PMID: 24035407»PubMed