Takaisin

Selkäydinnesteen merkkitekijät varhaisen Alzheimerin taudin diagnostiikassa

Näytönastekatsaukset
Juha Rinne ja Timo Erkinjuntti
9.9.2016

Näytön aste: A

Selkäydinnesteen merkkitekijöiden poikkeavuus (A-beta42 yhdessä taun tai fosfo-taun kanssa) tukee Alzheimerin taudin diagnoosia.

Tuoreessa systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Olsson B, Lautner R, Andreasson U ym. CSF and bloo...»1 on arvioitu yhteensä 231 tutkimusta, jotka oli julkaistu 1.7.1984–30.6.2014 ja joissa oli tutkittu selkäydinnestenäytteen merkkitekijöitä erottelemaan Alzheimerin tautia sairastavia potilaita ja terveitä verrokkeja. Kaikkiaan aineistoa oli 15 699 potilaalta ja 13 018 verrokilta.

Merkkitekijöiden toimivuutta arvioitiin laskemalla niiden suhde Alzheimerin tautia sairastavien potilaiden ja terveiden verrokkien välillä. Tutkittuja merkkiaineita olivat beta-amyloidi, tau ja fosforyloitunut tau. Lisäksi meta-analyysissä oli arvioitu tutkimuksia, joissa oli tutkittu monia muita merkkitekijöitä.

Beta-amyloidin pitoisuuden suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli keskimäärin 0,56 (95 % luottamusväli 0,55–0,58, p < 0,0001), mikä siis tarkoittaa, että Alzheimer-potilailla beta-amyloidin pitoisuus oli alentunut verrokkeihin verrattuna. Yhteensä 142 vertailussa vain yhdessä beta-amyloidin suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli yli 1.

Tau-proteiinin pitoisuuden suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli keskimäärin 2,54 (95 % luottamusväli 2,44–2,64, p < 0,0001), mikä siis tarkoittaa, että Alzheimer-potilailla tau-proteiinin pitoisuus oli kohonnut verrokkeihin verrattuna. Kaikissa 162 vertailussa tau-proteiinin pitoisuuden suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli yli 1.

Fosforyloituneen tau-proteiinin pitoisuuden suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli keskimäärin 1,88 (95 % luottamusväli 1,79–1,97, p < 0,0001), mikä siis tarkoittaa, että Alzheimer-potilailla fosforyloituneen tau-proteiinin pitoisuus oli kohonnut verrokkeihin verrattuna. Kaikissa 91 vertailussa tau-proteiinin pitoisuuden suhde Alzheimer-potilaiden ja verrokkien välillä oli yli 1.

Muiden tutkittujen merkkitekijöiden kohdalla ei tilastollisesti merkitseviä eroja tullut esiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Mattson ja kumppanit ovat julkaisseet tuoreen kirjallisuuskatsauksen «Mattsson N, Lönneborg A, Boccardi M ym. Clinical v...»2 beta-amyloidin, tau- ja fosforyloituneen tau proteiinin kliinisestä käytöstä. Kirjallisuuskatsauksen perusteella selkäydinnestenäytteen beta-amyloidimäärityksen herkkyys oli 80 % (95 % luottamusväli 73–85 %) ja tarkkuus 82 % (95 % luottamusväli 74–88 %) erotella Alzheimer-potilaat ja verrokit toisistaan. Tau-proteiinin pitoisuuden herkkyys oli 82 % (95 % luottamusväli 76–87 %) ja tarkkuus 90 % (95 % luottamusväli 86–93 %) erotella Alzheimer-potilaat ja verrokit toisistaan. Fosforyloituneen tau-proteiinin pitoisuuden herkkyys oli 80 % (95 % luottamusväli 70–87 %) ja tarkkuus 83 % (95 % luottamusväli 75–88 %) erotella Alzheimer-potilaat ja verrokit toisistaan. Kun käytettiin yhdistelmää, jossa otettiin huomioon sekä beta-amyloidin, että tau-proteiinin pitoisuudet, herkkyys oli 89 % (95 % luottamusväli 84–92 %) ja tarkkuus 87 % (95 % luottamusväli 83–90 %) erotella Alzheimer-potilaat ja verrokit toisistaan.

Laaja systemaattinen katsaus ja meta-analyysi «Olsson B, Lautner R, Andreasson U ym. CSF and bloo...»1 osoittaa vakuuttavasti selkäydinnesteen merkkitekijöiden määrittämisen hyödyllisyyden Alzheimerin taudin diagnostiikassa. Tutkimuksissa potilaiden diagnoosi oli kliininen. Tarvittaisiin vielä lisää tutkimuksia, joissa diagnoosi olisi neuropatologisesti varmennettu. Tarvitaan vielä tutkimuksia selkäydinnestenäytteen merkkitekijöiden kustannus-hyötyvaikuttavuudesta.

Kirjallisuutta

  1. Olsson B, Lautner R, Andreasson U ym. CSF and blood biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Neurol 2016;15:673-84 «PMID: 27068280»PubMed
  2. Mattsson N, Lönneborg A, Boccardi M ym. Clinical validity of cerebrospinal fluid Aß42, tau, and phospho-tau as biomarkers for Alzheimer's disease in the context of a structured 5-phase development framework. Neurobiol Aging 2017;52:196-213 «PMID: 28317649»PubMed