Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus käytösoireisiin Alzheimerin taudissa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: C

Rivastigmiini ei vaikuttane käytösoireisiin Alzheimerin taudissa.

NICEn systemoitu katsaus «Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and c...»1, «http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm»1 laadittiin donepetsiilin, rivastigmiinin, galantamiinin ja memantiinin kliinisestä tehosta ja kustannusvaikuttavuudesta Alzheimerin tautia sairastavilla potilailla. Tähän meta-analyysiin otettiin mukaan englanninkieliset systemoidut katsaukset ja kontrolloidut kaksoissokkotutkimukset. Abstraktit ja konferenssijulkaisut otettiin mukaan, jos ne olivat riittävän yksityiskohtaisia.

Haku kattoi ennen heinäkuuta 2004 julkaistut tutkimukset, minkä lisäksi yritettiin jäljittää mahdolliset muut julkaistut tai julkaisemattomat tutkimukset. Katsaukseen otettiin mukaan tutkimukset, joissa potilailla oli todettu Alzheimerin tauti ja tärkeimpänä päätetapahtumana mitattiin yleistilan, päivittäisen toimintakyvyn, älyllisen suorituskyvyn (kognition), käyttäytymisen tai elämänlaadun muutosta.

Mukaan otettujen tutkimusten laatu arvioitiin NHS:n Centre for Reviews and Dissemination kriteereillä. Cochrane-katsaus rivastigmiinista Alzheimerin taudin hoidossa oli päivitetty tilanteeseen vuonna 2015 «Birks JS, Chong LY, Grimley Evans J. Rivastigmine ...»2 sekä koliiniesteraasi-inhibiittoreista Alzheimerin taudin hoidossa vuoteen 2009 «Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's...»3 ja nämä tarkistettiin. 4 julkaistua tutkimusta (julkaistu 1998–1999), joissa mukana yhteensä 1 940 potilasta, täytti kriteerit rivastigmiinihoidon osalta. Ryhmissä oli 114−725 potilasta, keski-iältään 69−75 vuotta. Hoidon kesto vaihteli 13−26 viikkoa. Kaikilla potilailla oli lievä tai keskivaikea Alzheimerin tauti, MMSE-pisteet vaihtelivat välillä 10–26.

2 julkaistussa tutkimuksessa mitattiin muutosta käyttäytymisessä. Mittarina oli Nurses Observation Scale for Geriatric Participants (NOSGER). Toisessa tutkimuksessa «Agid Y, Dubois B, Anand R, Gharabawi G. Efficacy a...»4 potilaita oli yhteensä 331 (rivastigmiini alle 6 mg/vrk ryhmässä 111, rivastigmiini 6–12 mg/vrk 103 ja lumeryhmässä 117). Toisessa «Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study ...»5 tutkimuksessa potilaita oli 70. Heistä 51 sai rivastigmiinia ad 12 mg/vrk (keskimäärin 10 mg/vrk) joko kahtena toi kolmena annoksena vuorokaudessa.

Kumpikaan tutkimus ei todennut vaikutusta mielialaan tai käyttäytymiseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Potilaat, joilla oli muu vakava yleissairaus, oli suljettu pois. Käytetty mittari ei ollut hyvä. Toisen tutkimuksen otoskoko oli pieni.

Rivastigmiinin laastarimuodon tehoa oli arvioitu 3 uudemmassa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Winblad B, Grossberg G, Frölich L ym. IDEAL: a 6-m...»7, «Lopez-Pousa S. Pilot, multicenter, randomized, dou...»8, «Nakamura Y, Imai Y, Shigeta M ym. A 24-week, rando...»9. Käytösoireita arvioitiin NPI-asteikolla.

Missään näistä tutkimuksista 26 viikon kohdalla ei todettu merkitsevää eroa lääke- ja lumehoitoryhmän välillä.

Englantilaisilla laitoshoidossa olevilla Alzheimerin tautia sairastavilla, agitoituneilla potilailla tehtiin tutkimus «Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E ym. Quetiap...»6 ketiapiinin ja rivastigmiinin vaikutuksesta agitaatio-oireisiin ja kognitioon. Tutkimus oli satunnaistettu, sokkoutettu (kliinikot, potilaat ja testaajat) ja lumekontrolloitu. Potilaita oli 93, keski-ikä oli 84 vuotta (SD 7,7), naisia oli 80 %. Ryhmissä oli 31 potilasta, ryhmäkokojen perustana oli voimalaskelma. 80 % potilaista aloitti lääkityksen (25 rivastigmiini-, 26 ketiapiini- ja 29 lumeryhmässä). Potilaista 71 saavutti lääkityksen maksimiannoksen (22 rivastigmiini-, 23 ketiapiini- ja 26 lumeryhmässä). Rivastigmiinin tavoiteannos oli 6−12 mg/vrk viikolla 12 ja vähintään 9 mg/vrk viikoilla 12−26.

Mukaan otettiin potilaat, joilla oli mahdollinen tai todennäköinen Alzheimerin tauti, ikä yli 60 vuotta, kliinisesti merkitsevä agitaatio vähintään 6 viikkoa ennen tutkimuksen alkua ja vähintään 4 pistettä ärtyneisyydessä tai poikkeavassa motorisessa käyttäytymisessä mitattuna NPI:llä. Asetyylikolinesteraasiestäjien ja antipsykoottien käyttöä ei sallittu 4 edeltävän viikon aikana. Pois jätettiin potilaat, joilla oli muu vakava, etenevä ja epävakaa sairaus tai lääketieteellinen tila, joka olisi voinut vaikuttaa lääkityksen tehoon, bradykardia (< 50/min), sick sinus -oireyhtymä, sydämen johtumishäiriö, ulkus viimeisen 3 kuukauden aikana tai virtsaretentio.

Agitaation mittarina oli Cohen-Mansfield Agitation Inventory ja kognition mittarina SIB (Severe Impairment Battery). Mittaukset tehtiin tutkimuksen alussa sekä 6 ja 26 viikon kohdalla. Tärkein päätetapahtuma oli 6 viikon kohdalla tehty agitaation mittaus.

Tutkimuksessa käytettiin modifoitua ITT-LOCF-analyysiä niin, että agitaatiomittauksessa kaikkien vähintään 6 viikon mittausarvon saaneiden ja sen jälkeen keskeyttäneiden arvot monistettiin loppuun asti.

Mitään muutoksia agitaatiossa ei mittauksissa 6 tai 26 viikon kohdalla todettu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Rivastigmiiniannoksen nosto kesti tutkimuksen puoliväliin asti.

Kirjallisuutta

 1. Loveman E, Green C, Kirby J ym. The clinical and cost-effectiveness of donepezil, rivastigmine, galantamin and memantine for Alzheimer's disease. http://www.hta.ac.uk/execsumm/summ1001.htm
 2. Birks JS, Chong LY, Grimley Evans J. Rivastigmine for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2015;9:CD001191 «PMID: 26393402»PubMed
 3. Birks J. Cholinesterase inhibitors for Alzheimer's disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;:CD005593 «PMID: 16437532»PubMed
 4. Agid Y, Dubois B, Anand R, Gharabawi G. Efficacy and tolerability of rivastigmine in patients with dementia of the Alzheimer type. Curr Ther Res Clin Exp 1998;59:837-45
 5. Forette F, Anand R, Gharabawi G. A phase II study in patients with Alzheimer's disease to assess the preliminary efficacy and maximum tolerated dose of rivastigmine (Exelon). Eur J Neurol 1999;6:423-9 «PMID: 10362894»PubMed
 6. Ballard C, Margallo-Lana M, Juszczak E ym. Quetiapine and rivastigmine and cognitive decline in Alzheimer's disease: randomised double blind placebo controlled trial. BMJ 2005;330:874 «PMID: 15722369»PubMed
 7. Winblad B, Grossberg G, Frölich L ym. IDEAL: a 6-month, double-blind, placebo-controlled study of the first skin patch for Alzheimer disease. Neurology 2007;69:S14-22 «PMID: 17646619»PubMed
 8. Lopez-Pousa S. Pilot, multicenter, randomized, doubleblind, controlled, parallel efficacy and safety study of rivastigmine vs placebo in the treatment of cognitive and non-cognitive symptoms in patients with moderate-tosevere Alzheimer’s disease. IFPMA Register 2005
 9. Nakamura Y, Imai Y, Shigeta M ym. A 24-week, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy, safety and tolerability of the rivastigmine patch in Japanese patients with Alzheimer's disease. Dement Geriatr Cogn Dis Extra 2011;1:163-79 «PMID: 22163242»PubMed