Takaisin

Rivastigmiinin vaikutus käytösoireisiin Parkinsonin taudin dementian hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall ja tarkistanut 10.5.2016 Juha Rinne
6.6.2010

Näytön aste: B

Rivastigmiini ilmeisesti vähentää käytösoireita Parkinsonin taudin dementiassa.

Emren ym. 24 viikon satunnaistetussa kaksoissokossa monikeskustutkimuksessa «Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine fo...»1 verrattiin rivastigmiinihoitoa lumelääkkeeseen Parkinsonin taudin dementian (PD) hoidossa. Tutkimukseen satunnaistettiin 541 potilasta rivastigmiini- tai lumehoitoon suhteessa 2:1. Rivastigmiinin annoksena oli 1,5 mg x 2, ja lääkeannosta nostettiin 4 viikon aikana portaittain annokseen ad 6 mg x 2. Lähtötilanteessa ryhmien välillä ei ollut eroja (keski-ikä 72,8 vs 72,4 vuotta, naisia 35,4 vs 34,6 %). Potilailla oli lievä–keskivaikea dementia (MMSE 10−24, keskimäärin 19), joka oli ilmaantunut vähintään 2 vuotta Parkinsonin taudin toteamisen jälkeen. Psykiatrinen sairaus oli 40,3 %:lla ja vaskulaarinen sairaus 35,5 %:lla; kaikkiaan 91,1 %:lla oli jokin muu sairaus kuin PD. Levodopahoidossa oli 95,6 % vs 94,4 % ja dopamiiniagonisteja käytti 45,6 vs 46,4 %.

Toissijaisena päätetapahtumana arvioitiin käytösoireiden osalta NPI. Tässä arvioitiin 10 oiretta ja seurattiin kokonaispistemäärän muutosta. Tilastollinen analyysi tehtiin ITT-RDO-analyysillä (Intention to Treat which included the retrieved dropouts). Lumeryhmässä pistemäärä pysyi ryhmätasolla stabiilina (13,2, SD ± 13,0, mutta väheni lääkehoitoryhmässä (12,7:sta 10,7:aan; SD:t ± 11,7 ja ± 10,0).

Ero oli tilastollisesti merkitsevä lumehoitoon viikon 24 kohdalla: ryhmien ero oli 2,15 pistettä ja p = 0,02.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Poissulkukriteereissä oli mukana ”history of major depression”. Koska depressio on Parkinsonin tautia sairastavilla hyvin tavallinen, saattaa tämä ekskluusio aiheuttaa vinoutuneen potilaiden valikoitumisen «Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhi...»2.

Kirjallisuutta

  1. Emre M, Aarsland D, Albanese A ym. Rivastigmine for dementia associated with Parkinson's disease. N Engl J Med 2004;351:2509-18 «PMID: 15590953»PubMed
  2. Maidment I, Fox C, Boustani M. Cholinesterase inhibitors for Parkinson's disease dementia. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD004747 «PMID: 16437494»PubMed