Takaisin

Galantamiinin vaikutus käytösoireisiin Alzheimerin taudin ja samanaikaisen aivoverenkiertohäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Ari Rosenvall
13.9.2016

Näytön aste: C

Galantamiini saattaa vähentää käytösoireita potilailla, joilla on Alzheimerin tauti ja samanaikainen aivoverenkiertosairaus.

GAL-INT-6-tutkimus «Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1 ja sen tulosten jatkoanalyysi «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2 olivat lumekontrolloituja kaksoissokkoutettuja tutkimuksia, jotka toteutettiin monikeskustutkimuksena 10 maassa. Potilaat täyttivät NINDS-AIREN-kriteerit mahdollisen vaskulaarisen dementian suhteen tai mahdollisen Alzheimerin taudin kriteerit (NINCDS-ADRDA). Kaikilla oli pään MK-tutkimuksessa aivoverisuonisairauden merkkejä (infarkteja tai valkean aineen muutoksia), MMSE 10–25 ja ADAS-cog 12 tai yli sekä sairaus alkanut 40–90 vuoden iässä. Muut neurodegeneratiiviset tai kognitioon vaikuttavat yleissairaudet pyrittiin sulkemaan pois. Galantamiini aloitettiin 4 mg päiväannoksesta ja annosta nostettiin 4 mg/viikko, kunnes saavutettiin päiväannos 24 mg. Tutkimukseen otettiin 592 potilasta, joista 396 satunnaistettiin galantamiiniryhmään ja 196 lumeryhmään. Aktiivilääke- ja lumelääkeryhmän välillä ei ollut merkittäviä eroja alkutilanteessa. Tutkimuksen kesto oli 6 kuukautta. Tässä vaiheessa toissijaisena päätetapahtumana tutkittu NPI (kuvaa käytösoireita) oli parantunut (pisteet vähenivät 1,2 p) galantamiiniryhmässä, kun taas lumeryhmässä se oli heikentynyt (+ 1,0 p). Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,0164).

Kun sitten tarkasteltiin pelkästään sitä ryhmää, joilla oli sekä Alzheimerin tauti että vaskulaarisen kognitiivisen heikentymän merkkejä (285 potilasta, joista 188 galantamiiniryhmässä ja 97 lumeryhmässä), OC-analyysillä (tässä mukana 231 potilasta) nähtiin galantamiiniryhmässä NPI-pisteiden pysyvän ennallaan tai vähenevän 64,9 %:lla (96 potilasta) ja lumeryhmässä 56,6 %:lla (47 potilasta). Tämä ero oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,024).

«Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of ...»1 ja «Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantami...»2

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimuspotilaiden joukossa oli myös "puhdasta" vaskulaarista kognitiivista heikentymää sairastavia, joiden osalta sairauden luonnollinen kulku poikkeaa niistä, joilla on myös Alzheimerin tauti. Erot kummassakin alaryhmässä olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa lumeryhmään verrattuna. Sovellettavuus suomalaiseen väestöön on hyvä, sillä myös suomalaisia keskuksia oli mukana; muut keskukset olivat Euroopasta tai Kanadasta.

Kirjallisuutta

  1. Erkinjuntti T, Kurz A, Gauthier S ym. Efficacy of galantamine in probable vascular dementia and Alzheimer's disease combined with cerebrovascular disease: a randomised trial. Lancet 2002;359:1283-90 «PMID: 11965273»PubMed
  2. Erkinjuntti T, Gauthier S, Bullock R ym. Galantamine treatment in Alzheimer's disease with cerebrovascular disease: responder analyses from a randomized, controlled trial (GAL-INT-6). J Psychopharmacol 2008;22:761-8 «PMID: 18308781»PubMed