Takaisin

Statiinihoidon vaikutus kognitioon Alzheimerin tautia sairastavilla

Näytönastekatsaukset
Timo Strandberg
13.9.2016

Näytön aste: C

Statiinihoidosta ei ole haittaa kognitiivisen toiminnan kannalta.

Vaikka eräissä epidemiologisissa tutkimuksissa statiinihoitoon on liittynyt pienempi dementiariski, uusimpien katsausten «Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and co...»1, «Ott BR, Daiello LA, Dahabreh IJ ym. Do statins imp...»2, «McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for t...»3 johtopäätös on, ettei statiinihoidosta ole hyötyä sen paremmin muistisairauksien ehkäisyssä tai hoidossa. Toisaalta ei ole voitu osoittaa erityisiä kognitiivisia haittojakaan. Nykyisen tutkimusnäytön perusteella statiinien vaikutus kognitioon voidaan yleisesti ottaen arvioida neutraaliksi, mutta potilaan kuvaamia oireita on punnittava aina tapauskohtaisesti «Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and co...»1.

Kognitiota on tutkittu 2 lumekontrolloidussa statiinitutkimuksessa (HPS ja PROSPER «McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for t...»3), joihin potilaat valittiin kardiovaskulaariskin ja dyslipidemian perusteella. Statiinihoito ei vaikuttanut käytettyihin, varsin karkeisiin kognitiomittareihin.

HPS-tutkimuksessa oli mukana 20 536 iältään 40−80-vuotiasta kardiovaskulaaritautien kannalta suuren riskin henkilöä (5 806 vähintään 70-vuotiasta), joiden kolesterolitaso tutkimuksen alussa oli keskimäärin 5,9 mmol/l (LDL-kol 3,4 mmol/l). Potilaita hoidettiin simvastatiinilla tai lumeella keskimäärin 5 vuoden ajan. Dementian kehittymistä seurattiin ja kognitiota tutkittiin puhelinhaastattelulla (HPS).

Mitään merkitsevää eroa lume- ja statiiniryhmien välillä ei todettu. Dementian ilmaantuminen oli vähäistä (31 tapausta sekä simvastatiini- että lumeryhmässä 5 vuoden aikana).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

PROSPER-tutkimuksessa hoidettiin pravastatiinilla tai lumeella 5 804 tutkimuksen alussa 70−82-vuotiasta suuren kardiovaskulaaririskin henkilöä keskimäärin 3 vuoden ajan. Kolesterolipitoisuus oli keskimäärin 5,7 ja LDL-kolesteroli 3,8 mmol/l. Dementian kehittymistä seurattiin ja kognitiota tutkittiin 4 kognitiotestillä: MMSE, letter digit codes, picture word learning test ja Stroop.

Mitään merkitsevää eroa lume- ja statiiniryhmien välillä ei todettu kognitiivisissa testeissä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Statiinihoitoa on myös tutkittu Alzheimer-potilailla tehdyssä LEADe-tutkimuksessa (Lipitor's Effect on Alzheimer Dementia) «Feldman HH, Doody RS, Kivipelto M ym. Randomized c...»4. Siinä pyrittiin ensisijaisesti selvittämään, onko suuriannoksisesta statiinihoidosta (atorvastatiini 80 mg) hyötyä lievässä–keskivaikeassa Alzheimerin taudissa potilailla, jotka käyttivät asetyylikolinesteraasin estäjää (donepetsiili), ja joilla ei ollut selvää indikaatiota statiinihoitoon. 640 iältään 50–90-vuotiasta potilasta (MMSE 13–25) satunnaistettiin saamaan joko atorvastatiinia tai lumetta 72 viikon ajan.

Statiinihoito pienensi tehokkaasti LDL-kolesterolitasoa, mutta ei vaikuttanut kognitiivisiin mittareihin (ADAS-Cog, ADCS-CGIC, MMSE, NPI, CDR) merkitsevästi lumeeseen verrattuna. Toisaalta suuriannoksisesta statiinihoidosta ei havaittu haittaakaan kognition kannalta.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Statiinihoidon käytön yleisyyden kannalta on tärkeää, ettei statiinihoitoon (ja niillä saavutettavaan kolesterolipitoisuuksien pienenemiseen) ole liittynyt kognition heikentymistä. Kun statiinihoidosta on toisaalta osoitettu hyöty iskeemisten aivoverenkiertohäiriöiden (jotka lisäävät dementiariskiä «Savva GM, Stephan BC, Alzheimer's Society Vascular...»5) ehkäisyssä, neutraali tulos näissä tutkimuksissa ei sulje pois dyslipidemian hoidon merkitystä pitkällä tähtäimellä kognition heikentymisen ehkäisyssä. Satunnaistetuissa tutkimuksissa käytetyt kognition arviointimenetelmät olivat osin karkeita (puhelinhaastattelu). Tutkimusten kesto voidaan katsoa liian lyhyeksi vasteen luotettavaan arvioon alun perin kognitiivisesti normaaleilla henkilöillä. Keski-ikäisiä ja vanhempia tutkimuspotilaita ei ollut valittu tutkimukseen kognition heikentymisen vaan valtimotautiriskin tai dyslipidemian takia.

On todennäköistä, ettei sellaisia tutkimusasetelmia statiineilla voida enää toteuttaakaan, joissa päätetapahtumana on muistisairauden kehittyminen. Lumelääkkeen käyttö suuren vaaran henkilöillä on eettisistä syistä kaventunut, ja tutkimusten vaatima kesto olisi epärealistisen pitkä.

Hyvin tehokkaan LDL-kolesterolitason pienentämisen (jopa alle 1,0 mmol/l) mahdollisista vaikutuksista kognitioon saadaan kuitenkin jatkossa lisätietoa meneillään olevista PCSK9-estäjillä tehtävistä tutkimuksista.

Kirjallisuutta

 1. Strandberg T, Strandberg A. [Statin therapy and cognition]. Duodecim 2013;129:713-8 «PMID: 23720940»PubMed
 2. Ott BR, Daiello LA, Dahabreh IJ ym. Do statins impair cognition? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gen Intern Med 2015;30:348-58 «PMID: 25575908»PubMed
 3. McGuinness B, Craig D, Bullock R ym. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev 2016;:CD003160 «PMID: 26727124»PubMed
 4. Feldman HH, Doody RS, Kivipelto M ym. Randomized controlled trial of atorvastatin in mild to moderate Alzheimer disease: LEADe. Neurology 2010;74:956-64 «PMID: 20200346»PubMed
 5. Savva GM, Stephan BC, Alzheimer's Society Vascular Dementia Systematic Review Group.. Epidemiological studies of the effect of stroke on incident dementia: a systematic review. Stroke 2010;41:e41-6 «PMID: 19910553»PubMed