Takaisin

Kävelyn kuntoutus Parkinsonin taudissa

Näytönastekatsaukset
Kirsi Martikainen
27.10.2015

Näytön aste: C

Kävelymattoharjoittelu saattaa parantaa kävelynopeutta Parkinson-potilaalla.

Cochrane-katsauksessa «Mehrholz J, Friis R, Kugler J ym. Treadmill traini...»1, «»1 on analysoitu kirjallisuudesta löydetyt satunnaistetut tutkimukset ajalta 1950–2009 (N = 8) käsittäen 203 Parkinson-potilasta, joilla selvitettiin kävelymattoharjoittelun merkitystä kävelynopeuteen. Katsaukseen mukaan otettujen tutkimusten ongelmana oli vaihtelevuus intervention sisällössä, vertailuinterventiossa, satunnaistamisessa ja arvioinnin sokkoutuksessa. Tämän lisäksi päätulos ja seuranta-aika vaihtelivat. Seitsemässä tutkimuksessa (n = 153) tutkittiin kävelymattoharjoittelun vaikutusta kävelynopeuteen (SMD 0,50; 95 % CI 0,17–0,84), 5 tutkimuksessa (N = 95) askelpituuteen (SMD 0,42; 95 % CI 0,00–0,84) ja 2 tutkimuksessa (N = 41) kävelymatkaan (MD = 358 metriä; 95 % CI 289–426). Neljässä tutkimuksessa (N = 78) tutkittiin askelrytmiä, jota kävelymattoharjoittelu ei parantanut (MD 1,06; 95 % CI -4,32 – 6,44), tulokset arvioitiin tutkimuksen lopussa. Kävelymattoharjoittelussa pysyttiin mukana yhtä hyvin kuin vertailuinterventiossa eikä haittoja ilmoitettu.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Frazzitta ym. «Frazzitta G, Maestri R, Uccellini D ym. Rehabilita...»2 vertasivat kävelymaton ja vihjeiden yhdistelmää pelkkään vihjeiden käyttöön jähmettymisistä kärsivillä Parkinson-potilailla (n = 40). Kumpikin ryhmä harjoitteli päivittäin 20 minuuttia 4 viikon ajan käyttäen visuaalista ja auditiivista vihjettä, tutkimusryhmä teki harjoitukset kävelymatolla. Mittaukset tehtiin harjoittelun loputtua: kävelymattoryhmä paransi 6 minuutin kävelymatkaa enemmän (130 m vs. 57 m), kävelynopeus lisääntyi 0,4 m/s vs. 0,3 m/s, UPDRS III väheni (7 vs. 5,8) samoin jähmettymiset vähenivät enemmän (FOGQ 5,1 vs. 3,7) kävelymattoryhmällä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Artikkeli Mehrholz J ym. «Mehrholz J, Friis R, Kugler J ym. Treadmill traini...»1, «»1: Katsauksen päätuloksena tutkittiin kävelymattoharjoittelun vaikutusta kävelynopeuteen: harjoittelu paransi erityisesti askelnopeutta. Kävelynopeuden parantumisen siirtyminen myös kävelyyn maton ulkopuolella jää epävarmaksi. Askelpituus säilyi pidempänä ainakin yhdessä tutkimuksessa 4 kuukautta. Tuloksen saavuttamiseen ja ylläpitämiseen tarvittava harjoittelutapa- ja määrä jää epäselväksi.

Artikkeli Frazzitta G ym. «Frazzitta G, Maestri R, Uccellini D ym. Rehabilita...»2: Pieni ryhmä, ei pitkäaikaistuloksia, intensiivinen harjoittelu, joka ei helposti kaikkien ulottuvilla, panos-tuotossuhde?

Kirjallisuutta

  1. Mehrholz J, Friis R, Kugler J ym. Treadmill training for patients with Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD007830 «PMID: 20091652»PubMed
  2. Frazzitta G, Maestri R, Uccellini D ym. Rehabilitation treatment of gait in patients with Parkinson's disease with freezing: a comparison between two physical therapy protocols using visual and auditory cues with or without treadmill training. Mov Disord 2009;24:1139-43 «PMID: 19370729»PubMed