Takaisin

Rasagiliini ja tilanvaihtelut Parkinsonin taudissa

Näytönastekatsaukset
Kyösti Sotaniemi
27.10.2015

Näytön aste: A

Rasagiliini lyhentää ”off”- aikaa ja pidentää ”on”-aikaa levodopahoidetuilla Parkinson-potilailla, joilla on tilanvaihteluja.

Motorisia tilanvaihteluita (päivittäisen ”off”-ajan kesto vähintään 2,5 tuntia) potevia Parkinson-potilaita satunnaistettiin yhdysvaltalaistutkimuksessa «Parkinson Study Group. A randomized placebo-contro...»1 saamaan joko rasagiliiniä (1,0 mg/vrk, n = 119 tai 0,5 mg/vrk, n = 125) tai lumelääkettä (n = 115) ennestään käytössä olleen levodopan ja mahdollisesti tarvittujen muiden dopaminergisten lääkkeiden lisäksi. Tutkimushoitojakso kesti 26 viikkoa. Ensisijainen arviointiperuste oli potilaspäiväkirjoista määritetty päivittäisen ”off”-ajan keston muutos lähtötilanteeseen verrattuna. Lumelääkitykseen verrattuna ”off”-aika lyheni rasagiliiniannoksella 0,5 mg/vrk 0,49 tuntia (95 % CI 0,08–0,91; p < 0,02) ja rasagiliiniannoksella 1,0 mg/vrk 0,94 tuntia (95 % CI 0,51–1,36; p < 0,001). Rasagiliini osoittautui hyvin siedetyksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa 18 viikon kestoisessa eurooppalaisessa hoitotutkimuksessa «Rascol O, Brooks DJ, Melamed E ym. Rasagiline as a...»2 levodopalla lääkittyjä ja motorisista tilanvaihteluista kärsiviä potilaita (n = 687) satunnaistettiin käyttämään joko rasagiliiniä (n = 231, 1 mg x 1 / vrk), entakaponia (n = 227, 200 mg aina levodopa-annoksen yhteydessä) tai lumelääkettä (n = 229). Hoitotuloksen ensisijainen päätepistetapahtuma oli päivittäisen ”off”-ajan muutos lähtötilanteeseen verrattuna, muina arviointiperusteina käytettiin CGI-pistemäärää (clinical global improvement) ja UPDRS:n pistemäärää. Rasagiliini ja entakaponi vähensivät päivittäistä ”off”-aikaa keskimäärin runsaalla tunnilla (1,18 t, p = 0,0001 ja 1,2 t, p < 0,0001, vastaavasti) ja lumelääke 0,4 tunnilla, eron lumelääkkeeseen ollessa molemmilla tilastollisesti merkitsevä. Molemmat lääkkeet pidensivät lumelääkkeeseen verrattuna merkitsevästi dyskinesiavapaata ”on”-aikaa (0,85 tuntia, lumelääke 0,03 tuntia). Molemmilla lääkkeillä myös CGI-pisteet ja UPDRS:n päivittäisten toimintojen ja ”on”-vaiheen motorisen osion pisteet korjautuivat merkitsevästi. Haittatapahtumissa ei ollut mainittavia eroja lääkitysryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Parkinson Study Group. A randomized placebo-controlled trial of rasagiline in levodopa-treated patients with Parkinson disease and motor fluctuations: the PRESTO study. Arch Neurol 2005;62:241-8 «PMID: 15710852»PubMed
  2. Rascol O, Brooks DJ, Melamed E ym. Rasagiline as an adjunct to levodopa in patients with Parkinson's disease and motor fluctuations (LARGO, Lasting effect in Adjunct therapy with Rasagiline Given Once daily, study): a randomised, double-blind, parallel-group trial. Lancet 2005;365:947-54 «PMID: 15766996»PubMed