Takaisin

Vasemman eteiskorvakkeen perkutaaninen sulku

Näytönastekatsaukset
Hannu Parikka
20.2.2017

Näytön aste: B

Vasemman eteiskorvakkeen sulku perkutaanisella sydämen sisältä katetriteitse asennettavalla sulkulaitteella estää tromboembolisia aivotapahtumia todennäköisesti yhtä tehokkaasti kuin varfariinihoito.

Holmes ym. «Holmes DR, Reddy VY, Turi ZG ym. Percutaneous clos...»1 satunnaistivat 707 yli 18-vuotiasta korkean tromboemboliariskin eteisvärinäpotilasta eteiskorvakkeen katetrisulkuun tai tavanomaiseen varfariinihoitoon etenevässä, satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa. Potilaiden eteisvärinän syynä ei saanut olla läppävika ja heillä tuli olla emboliariskiä lisäämässä aiempi aivohalvaus tai TIA-kohtaus, sydämen vajaatoiminta, diabetes, kohonnut verenpaine tai ikä ≥ 75 vuotta. Hoitovaihtoehtojen tehokkuuden päätetapahtumana tutkittiin seuranta-aikana ilmaantuneen uuden aivohalvauksen, sydän- ja verisuonisairaudesta johtuneen kuoleman tai systeemiembolian ilmaantumista. Vakavien haittatapahtumien päätetapahtumana tarkasteltiin isojen verenvuotojen, perikardieffuusion tai sulkulaitteen emboloitumisen esiintymistä. Korvakkeen sulku suoritettiin sydämen sisältä perkutaanisella katetritekniikalla transseptaalisesti Watchman-sulkulaitteella. Varfariinihoito toteutettiin kansainvälisten hoitosuositusten mukaisesti INR-tavoitteella 2,0–3,0. Potilaita seurattiin keskimäärin 18 kuukautta (1 065 potilasvuotta). Hoitotehoa kuvaavissa päätetapahtumissa ei ollut eroa ryhmien välillä: interventioryhmässä niitä ilmaantui 3,0/100 potilasvuotta (95 % luottamusväli1,9–4,5) ja varfariinihoitoryhmässä 4,9 (luottamusväli 2,8–7,1), riskisuhde [RR] 0,62, 95 % luottamusväli 0,35–1,25). Haittatapahtumia esiintyi interventioryhmässä enemmän (7,4/ 100 potilasvuotta, 95 % luottamusväli 5,5–9,7, vs 4,0/100 potilasvuotta, 95 % luottamusväli 2,5–6,7; RR 1,69, 1,01–3,19).

Eteiskorvakkeen sulku käytetyllä tekniikalla ei ollut varfariinihoitoa huonompi estämään embolisia tapahtumia tai sydän-verisuonisairauksista johtuvia kuolemia mutta tekniikkaan liittyy enemmän toimenpiteen aikaisia komplikaatioita.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Block ym. «Block PC, Burstein S, Casale PN ym. Percutaneous l...»2 asensivat PLAATO-sulkulaitteen 65 sellaiselle kohtauksittaista tai vallitsevaa eteisvärinää sairastavalle henkilölle, joille varfariinihoito oli kontraindisoitu tai joille INR-tavoitetason ylläpitäminen oli osoittautunut mahdottomaksi. Heillä tuli myös olla suurentunut tromboemboliariski (CHADS2-riski ≥ 2). Ensisijainen hoitotehon päätetapahtuma oli kuukauden sisällä asennuksesta tapahtunut aivohalvaus, sydänperäinen tai neurologinen kuolema, sydäninfarkti tai asennukseen liittyvä operatiivisen hoidon tarve. Toissijaisina tapahtumina olivat laitteen asennuksen onnistumisen osatekijät. Hoidon turvallisuutta tarkasteltiin seuraamalla ensisijaistapahtumien esiintymistä sairaalassaolon aikana sekä verihyytymän ilmaantumista vasempaan eteiseen puolen vuoden aikana. Potilaita seurattiin etenevästi 5 vuoden ajan. Kuukauden seuranta-aikana ensisijaistapahtumaa ei ilmaantunut 98,4 %:lle potilaista (95 % luottamusväli 90,89–99,99 %). Asennus ei onnistunut yhdelle henkilölle. Viiden vuoden seurannassa todettiin 18 ensisijaistapahtumaa, joista yhden katsottiin johtuvan toimenpiteestä (tamponaatio). Vuosittainen aivohalvauksen tai TIA:n ilmaantumistaajuus oli 3,8 % kun odotettu taajuus olisi ollut 6,6 % vastaavan tromboemboliariskin omaavilla henkilöillä. Käytetyn eteiskorvakkeen sulkulaitteen pääteltiin olevan turvallinen asentaa; se estää tehokkaasti aivohalvauksen tai TIA:n ilmaantumista.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Asiaa on tutkittu vain yhdessä etenevässä satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa jossa käytettiin vain yhtä sulkulaitetta. Toimenpide on teknisesti haastava ja siihen voi liittyä vakavia komplikaatioita.

Kirjallisuutta

  1. Holmes DR, Reddy VY, Turi ZG ym. Percutaneous closure of the left atrial appendage versus warfarin therapy for prevention of stroke in patients with atrial fibrillation: a randomised non-inferiority trial. Lancet 2009;374:534-42 «PMID: 19683639»PubMed
  2. Block PC, Burstein S, Casale PN ym. Percutaneous left atrial appendage occlusion for patients in atrial fibrillation suboptimal for warfarin therapy: 5-year results of the PLAATO (Percutaneous Left Atrial Appendage Transcatheter Occlusion) Study. JACC Cardiovasc Interv 2009;2:594-600 «PMID: 19628179»PubMed