Takaisin

ASAn teho eteisvärinäpotilailla aivohalvauksien estossa lumeeseen verrattuna

Näytönastekatsaukset
Matti Halinen
11.3.2017

Näytön aste: A

ASA estää aivohalvauksia eteisvärinäpotilailla noin 20% lumelääkkeeseen verrattuna.

Aivohalvauksen estotehoa eteisvärinässä selvittäneissä satunnaistetuissa tutkimuksissa käytetyt ASA:n annokset ovat olleet 75, 125 , 150, 300, 325 ja 1 300 mg/vrk. Näihin tutkimuksiin perustuvan meta-analyysin mukaan ASA hoidon aikana aivohalvauksien riski väheni 22 % (95 % luottamusvälit 2–38 %).

ASA on tehokkaampi sekundaaripreventiossa kuin primaaripreventiossa, absoluuttisen riskin vähenemä 2,5 % (NNT 40) aivohalvauksen sairastaneilla ja 1,5 % (NNT 67) primaaripreventiossa 11 % «Hart RG, Benavente O, McBride R ym. Antithrombotic...»1. Tässä meta-analyysissä vertailtiin eri tutkimuksista kaikkiaan keskimäärin 1,5 vuotta kestäneen hoidon aikana 2 837 potilasta, joista puolet sai varfariinia ja puolet oli kontrolleja. Tutkimuksen alkuvaiheessa potilaiden keski-ikä oli 71 vuotta. Naisia oli 38 %, hypertensio oli 46 %:lla ja 40 % oli sairastanut aikaisemmin aivohalvauksen tai ohimenneen iskeemisen aivoverenkiertohäiriön. Primaaripreventiossa ilmaantui aivohalvauksia 2,5 sataa potilasvuotta kohden, ja sekundaaripreventiossa 12,9 % sataa potilasvuotta kohden lumetta saaneilla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: ASAn aivohalvauksia estävä teho on heikompi kuin varfariinin teho.

Kirjallisuutta

  1. Hart RG, Benavente O, McBride R ym. Antithrombotic therapy to prevent stroke in patients with atrial fibrillation: a meta-analysis. Ann Intern Med 1999;131:492-501 «PMID: 10507957»PubMed