Takaisin

Mikrobilääkkeet äkillisen pulpiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leo Tjäderhane
28.2.2017

Näytön aste: C

Mikrobilääkehoidoista ei ilmeisesti ole hyötyä eikä sitä suositella äkillisen pulpiitin hoidossa.

Cochrane-katsauksessa «Keenan JV, Farman AG, Fedorowicz Z ym. Antibiotic ...»1 vuodelta 2016 arvioitiin antibioottihoidon tehosta tehdyt tutkimukset potilailla, joiden kliinisenä diagnoosina oli palautumaton pulpiitti. Arviointiin sisällytettiin ainoastaan tutkimukset, jotka olivat satunnaistettuja ja joissa antibioottia verrattiin lumelääkkeeseen aikuispotilailla.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia oli vain yksi «Nagle D, Reader A, Beck M ym. Effect of systemic p...»2. Tutkittavat saivat joko V-penisilliiniä 500 mg 6 tunnin välein 7 päivän ajan tai lumelääkettä kaksoissokkoutetussa koejärjestelyssä. Lisäksi potilaille annettiin ensisijaisena kipulääkityksenä ibuprofeenia (400 mg 4–6 tunnin välein tarvittaessa) ja toissijaisena asetaminofeenikodeiinia (60 mg 4–6 tunnin välein tarvittaessa, jos ibuprofeenin teho ei yksinään ollut riittävä). Tutkittavat kirjasivat kivun, koputusarkuuden ja kipulääkkeiden käytön seurannan ajan asteikolla 0–3. Muita hoitotoimenpiteitä ei seuranta-aikana tehty. Seuranta-aikana kivun intensiteetissä (summa-arvon mediaani ja kvartiiliväli 6,0 ± 10,5 penisilliiniryhmässä ja 6,0 ± 9,5 lumeryhmässä, p=0,776), koputusarkuudessa (3,5 ± 7,5 penisilliiniryhmässä ja 2,0 ± 7,0, p=0,29) tai kipulääkityksen käytössä (keskiarvojen ero -0,4, 95 % luottamusväli -4,23–3,43, p=0,84 ibuprofeenitablettien ja 2,45, 95 % luottamusväli -1,23–6,13, p=0,19 asetaminofeeni-kodeiinitablettien osalta) ei ollut eroja ryhmien välillä.

Seuranta-aikana kivun intensiteetissä, koputusarkuudessa tai kipulääkityksen käytössä ei ollut eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Cochrane-katsauksen kirjoittajien mukaan arvioitu tutkimus oli metodologisesti hyvä, mutta ryhmien koot olivat pienet. Katsauksessa kiinnitetään huomiota metodologisesti hyväksyttävien, riittävän suurella potilasaineistolla tehtävien tutkimusten tarpeeseen.

Kirjallisuutta

  1. Keenan JV, Farman AG, Fedorowicz Z ym. Antibiotic use for irreversible pulpitis. Cochrane Database Syst Rev 2005;:CD004969 «PMID: 15846738»PubMed
  2. Nagle D, Reader A, Beck M ym. Effect of systemic penicillin on pain in untreated irreversible pulpitis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2000;90:636-40 «PMID: 11077389»PubMed