Takaisin

Mikrobilääkkeet oireettoman apikaalisen parodontiitin hoidossa

Näytönastekatsaukset
Leo Tjäderhane
28.2.2017

Näytön aste: B

Penisilliini tai amoksisilliini ei ehkäise oireettoman apikaalisen parodontiitin akutisoitumista juurikanavien avauksen ja laajennuksen yhteydessä.

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Walton RE, Chiappinelli J. Prophylactic penicillin...»1 selvitettiin profylaktisen V-penisilliinin vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun oireettoman apikaalisen parodontiitin juurikanavien avauksen ja laajennuksen yhteydessä 80 potilaalla. Potilaille annettiin 2 g V-penisilliiniä hoidon alkaessa ja 1 g 6 tuntia hoidon jälkeen American Heart Associationin silloisen profylaksiohjeen mukaisesti; lumeryhmä sai vastaavan annoksen lumelääkettä. Lisäksi mukana oli ryhmä, joka ei saanut mitään lääkitystä. Potilaat kirjasivat postoperatiivisen kivun ja turvotuksen tunteen VAS-asteikolla.

Penisilliinillä ei ollut merkitsevää vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun lumelääkkeeseen verrattuna: suhteellinen riski (RR) oli 0,84 (luottamusväli 0,63–1,10) ja NNT (hoidettavien potilaiden lukumäärä, jotta yhdellä estetään postoperatiivinen oireilu) oli 6,39 (luottamusväli -13,97–2,78). Jos kontrolliryhmään sisällytetään myös potilaat, jotka eivät saaneet penisilliiniä tai lumelääkettä, RR oli 0,94 (luottamusväli 0,71–1,24) ja NNT 21,27 (luottamusväli -6,39–3,99).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vastaavassa tutkimusasetelmassa «Pickenpaugh L, Reader A, Beck M ym. Effect of prop...»2 selvitettiin profylaktisen amoksisilliinin vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun 70 potilaalla. Potilaille annettiin 3 g amoksisilliinia tai samassa muodossa lumelääkettä 1 tunti ennen juurihoidon aloittamista. Potilaat kirjasivat postoperatiivisen kivun (asteikolla 0–5) ja turvotuksen (asteikolla 0–3) 5,5 vuorokauden ajan kipupäiväkirjaan. Analyysia varten potilaat jaettiin oireettomiin ja oireellisiin (”flare-up”: vähintään kohtuullinen kipu, koputusarkuus ja/tai turvotus arvoilla ≥ 2).

Amoksisilliinilla ei ollut merkitsevää vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun lumelääkkeeseen verrattuna: suhteellinen riski (RR) oli 1,41 (0,34–5,85) ja NNT -29,14.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa tutkimuksessa «Akbar I. Efficacy of Prophylactic use of Antibioti...»3 selvitettiin profylaktisen amoksisilliinin vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun oireettoman apikaalisen parodontiitin juurikanavien avauksen ja laajennuksen yhteydessä 100 potilaalla. Potilaille annettiin 2 g amoksisilliinia 1 tunti ennen juurihoidon aloittamista; kontrolliryhmä ei saanut mitään lääkitystä. Potilaat kirjasivat erikseen postoperatiivisen kivun ja turvotuksen (molemmat asteikolla 0–3) kolmen vuorokauden ajan. Analyysia varten potilaat jaettiin oireettomiin ja oireellisiin (”flare-up”: vähintään kohtuullinen kipu ja/tai turvotus arvoilla ≥ 2).

Amoksisilliinilla ei ollut merkitsevää vaikutusta postoperatiiviseen oireiluun ilman lääkitystä hoidettuihin verrattuna: suhteellinen riski (RR) oli 0,67 (0,20–2,22) ja NNT 25,00.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimukset on tehty yleisterveillä potilailla, joten niitä ei voi suoraan soveltaa infektioalttiiden potilaiden hoitoon.

Kirjallisuutta

  1. Walton RE, Chiappinelli J. Prophylactic penicillin: effect on posttreatment symptoms following root canal treatment of asymptomatic periapical pathosis. J Endod 1993;19:466-70 «PMID: 8263455»PubMed
  2. Pickenpaugh L, Reader A, Beck M ym. Effect of prophylactic amoxicillin on endodontic flare-up in asymptomatic, necrotic teeth. J Endod 2001;27:53-6 «PMID: 11487166»PubMed
  3. Akbar I. Efficacy of Prophylactic use of Antibiotics to Avoid Flare up During Root Canal Treatment of Nonvital Teeth: A Randomized Clinical Trial. J Clin Diagn Res 2015;9:ZC08-11 «PMID: 25954695»PubMed