Takaisin

Mikrobilääkkeet äkillisten parodontologisten tulehdusten hoidossa

Näytönastekatsaukset
Marianne Pinnola, Leo Tjäderhane ja Riina Richardson
28.2.2017

Näytön aste: D

Mikrobilääkehoidosta saattaa olla hyötyä äkillisten parodontologisten tulehdusten hoidossa mekaanisen hoidon tukena, mutta luotettava tutkimusnäyttö puuttuu.

Akuuttien parodontologisten tulehdusten, joita ovat parodontaalinen paise, nekrotisoiva ulseratiivinen gingiviitti (NUG) ja nekrotisoiva ulseratiivinen parodontiitti (NUP), ensisijainen hoito on mekaaninen parodontologinen hoito. Systeemistä mikrobilääkehoitoa käytetään usein mekaanisen hoidon lisänä, mutta tutkimustieto sen tehosta on puutteellista. Mikrobilääkehoidon tehosta akuuttien parodontologisten tulehdusten hoidossa ei ole satunnaistettuja ja lumekontrolloituja kaksoissokkotutkimuksia. Mikrobilääkehoidon tehosta NUG:n hoidossa on tehty muutama kontrolloitu otoskooltaan pieni tutkimus. Näin ollen tähän näytönastekatsaukseen on kelpuutettu 1 satunnaistettu kontrolloimaton pitkittäistutkimus mikrobilääkehoidon tehosta parodontaalipaiseen hoidon yhteydessä, 2 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja 1 pitkittäistutkimus mikrobilääkehoidon tehosta NUG:n hoidon yhteydessä.

Satunnaistetussa pitkittäistutkimuksessa «Herrera D, Roldán S, O'Connor A ym. The periodonta...»1 selvitettiin operatiivista hoitoa 10–12 vuorokautta edeltävästi annetun 2 eri mikrobilääkkeen vaikutusta parodontaalisen paiseen hoitovasteeseen. 15 potilasta sai atsitromysiinilääkityksen (500 mg kerran vuorokaudessa 3 vuorokauden ajan) ja 14 potilasta amoksisilliini-klavulaanihappolääkityksen (500 + 125 mg joka 8. tunti 8 vuorokauden ajan). Tutkimuksessa ei ollut lumeryhmää.

Ienverenvuoto väheni 3–5 vuorokaudessa atsitromysiiniryhmässä 100 %:sta 60 %:iin ja amoksisilliini-klavulaanihapporyhmässä 100 %:sta 43 %:iin. Ero oli tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa «Duckworth R, Waterhouse JP, Britton DE ym. Acute u...»2 verrattiin metronidatsolin tehoa fenoksimetyylipenisilliinin tehoon akuutin ulseratiivisen gingiviitin hoidossa. 33 potilasta sai metronidatsolilääkityksen (200 mg joka 8. tunti 2 vuorokauden ajan) ja 33 potilasta fenoksimetyylipenisilliinilääkityksen (250 mg joka 6. tunti 3 vuorokauden ajan).

Hoitovaste oli molemmissa tutkimusryhmissä yhtä hyvä, mutta taudin uusiutuminen 12 kuukauden seurannassa oli huomattavasti yleisempää penisilliiniryhmässä (8/21 vs 0/20 uusiutumista seurantakyselyyn vastanneista). Tutkimuksessa ei ollut lumeryhmää.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kaksoissokkoutetussa kliinisessä tutkimuksessa «Wade AB, Blake GC, Mirza KB. Effectiveness of metr...»3 verrattiin metronidatsolin tehoa natriumperboraattisuuveden tehoon akuutin ulseratiivisen gingiviitin hoidossa. 25 potilasta sai metronidatsolilääkityksen (200 mg joka 8. tunti 2 vuorokauden ajan) ja 25 potilasta käytti natriumperboraattisuuvettä (pussillinen joka 8. tunti 2 vuorokauden ajan).

Kipu ja ienverenvuoto loppuivat 65 %:lla metronidatsoliryhmän ja 44 %:lla suuvesiryhmän potilaista 1 vuorokauden kuluessa hoidon aloituksesta, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Molemmissa ryhmissä 13 %:lla potilaista ienverenvuoto ja kipu jatkuivat vielä 48 tunnin kohdalla. Tutkimuksessa ei ollut lumeryhmää.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Pienessä kliinisessä pitkittäistutkimuksessa «Loesche WJ, Syed SA, Laughon BE ym. The bacteriolo...»4 verrattiin metronidatsolilääkityksen ja mekaanisen parodontologisen hoidon vaikutusta akuutin ulseratiivisen gingiviitin mikrobistoon. 3 yleisoireista potilasta sai metronidatsolilääkityksen (250 mg joka 8. tunti 7 vuorokauden ajan) ja 5 yleisoireetonta potilasta hoidettiin parodontologisella mekaanisella hoidolla. Lähtötilanteessa yleisoireisten potilaiden mikrobiologiset löydökset olivat runsaampia kuin yleisoireettomien ja Actinomyces odontolyticus -löydökset merkitsevästi yleisempiä. Mikrobiologiset tutkimukset toistettiin metronidatsoliryhmässä lääkehoidon päättymisen jälkeen ja 2–3 kuukautta myöhemmin.

Metronidatsolihoito vähensi merkitsevästi anaerobien osuutta kokonaisfloorassa hetkellisesti, mutta 2–3 kuukauden kohdalla tilanne oli palautunut lähtötasolle. Anaerobisten parodontopatogeenien suhteellinen osuus ei kuitenkaan palautunut lähtötasolle.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Kommentit

«Herrera D, Roldán S, O'Connor A ym. The periodonta...»1: Tutkimuksessa verrattiin 2 mikrobilääkehoidon tehoa eikä siitä sen vuoksi voida tehdä johtopäätöksiä mikrobilääkehoidon tarpeellisuudesta tai tehosta parodontaalisen paiseen hoidossa.

Mikrobilääkehoidon tehosta NUG:n hoidossa tehdyissä tutkimuksissa käytetyt mikrobilääkkeet (metronidatsoli yksinään), lääkeannokset (metronidatsoli 200 mg ja V-penisilliini 200 mg vastaten 0,3 milj. ky) tai hoitokäytännöt eivät vastaa nykykäytäntöjä, ryhmät olivat keskenään erilaisia ja pieniä eikä yhdessäkään tutkimuksessa ollut lumeryhmää. Tutkimuksissa verrattiin 2 mikrobilääkehoidon tehoa eikä siitä sen vuoksi voida tehdä johtopäätöksiä mikrobilääkehoidon tarpeellisuudesta tai tehosta.

Kirjallisuutta

 1. Herrera D, Roldán S, O'Connor A ym. The periodontal abscess (II). Short-term clinical and microbiological efficacy of 2 systemic antibiotic regimes. J Clin Periodontol 2000;27:395-404 «PMID: 10883868»PubMed
 2. Duckworth R, Waterhouse JP, Britton DE ym. Acute ulcerative gingivitis. A double-blind controlled clinical trial of metronidazole. Br Dent J 1966;120:599-602 «PMID: 4957500»PubMed
 3. Wade AB, Blake GC, Mirza KB. Effectiveness of metronidazole in treating the acute phase of ulcerative gingivitis. Dent Pract Dent Rec 1966;16:440-3 «PMID: 5222061»PubMed
 4. Loesche WJ, Syed SA, Laughon BE ym. The bacteriology of acute necrotizing ulcerative gingivitis. J Periodontol 1982;53:223-30 «PMID: 6122728»PubMed