Takaisin

Sepelvaltimotautipotilaiden sekundaariprevention toteutuminen

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

Riskitekijöiden hoitoon koulutettujen sairaanhoitajien toteuttamalla preventio-ohjelmalla lienee suotuisa vaikutus potilaiden riskitekijöihin.

754 sepelvaltimokohtausta sairastanutta potilasta randomoitiin 8 viikon sisällä akuutista sepelvaltimotautitapahtumasta joko preventio-ohjelmaan tai perinteiseen hoitoon «Jørstad HT, Alings AM, Liem AH ym. RESPONSE study:...»1. Interventioryhmän potilaat kävivät neljä kertaa puolen vuoden aikana sairaanhoitajan vastaanotolla tavallisen kardiologisen seurannan lisäksi. Preventio-ohjelma perustui ajankohtaisiin hoitosuosituksiin, ja siinä painotettiin terveellistä elämäntapaa, biometrisia riskitekijöitä ja lääkekomplianssia. 12 kuukauden kuluttua tulokset arvioitiin riskilaskureilla (SCORE ja Framingham). Keskimääräinen seuranta-aika oli 4.7 vuotta.

Laskettu 10 vuoden kuolleisuus (SCORE, ikä, sukupuoli, tupakointi, kokonaiskolesteroli, ja systolinen verenpaine) eli ensisijainen päätetapahtuma oli 4.5 % interventioryhmässä ja 5.4 % kontrolliryhmässä (RRR 16.9 %; p = 0.029). Framinghamin riskilaskurilla saatiin 12 % relatiivinen riskin vähenemä sydän- ja verisuonisairastavuudessa ja kuolleisuudessa (8 % vs 7.1 %, p = 0.029).

Verenpaine, LDL-kolesteroli ja elämäntavat korjaantuivat interventioryhmässä, mutta paino ja tupakointi eivät vähentyneet.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Tutkimus on Hollannissa tehty randomoitu monikeskustutkimus. Tutkimuksen tekivät kardiologit, jotka osallistuivat interventioryhmän hoitoon osallistuneiden sairaanhoitajien valintaan ja koulutukseen. Sairaanhoitajilla oli kokemusta sydänsairauksien hoidossa. Heitä koulutettiin ainakin yksi päivä paikallisesti ja yksi päivä keskitetysti. He osallistuivat kaikkiin tutkimuskokouksiin. Lisäksi ohjelmaan kuului Amsterdamin Yliopiston Lääketieteellisen Psykologian laitoksen 3-päiväinen motivaatiohaastattelukurssi. Hoitajat osallistuivat myös kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin ja kongresseihin. Intervention tuloksia arvioidessa pitää ottaa huomioon, että hoitajat olivat koulutettu sekundaariprevention toteuttamiseen ja hoidosta vastasivat kardiologit. Preventiotutkimuksessa tarvitaan useamman vuoden seuranta.

Kirjallisuutta

  1. Jørstad HT, Alings AM, Liem AH ym. RESPONSE study: Randomised Evaluation of Secondary Prevention by Outpatient Nurse SpEcialists: Study design, objectives and expected results. Neth Heart J 2009;17(9):322-8. «PMID: 19949473»PubMed