Takaisin

Välittömän sepelvaltimotoimenpiteen jälkeen pienen riskin infarktipotilaan aikainen kotiuttaminen

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
27.6.2011

Näytön aste: C

ST-nousuinfarktipotilaan nopea kotiutus (2–4 vuorokautta) lienee turvallista.

Kanadassa tehdyssä seurantatutkimuksessa «Kotowycz MA, Cosman TL, Tartaglia C ym. Safety and...»1 54 ST-nousuinfarktipotilasta satunnaistettiin kahteen ryhmään. Interventioryhmän potilaat (n = 27) kotiutettiin aikaisin (48–72 tuntia) ja otettiin polikliiniseen seurantaan kokeneen sairaanhoitajan vastaanotolle. Kontrolliryhmän potilaiden (n = 27) kotiutuksen suunnitteli hoitava lääkäri eikä heitä seurattu poliklinikalla. 74 % interventioryhmän potilaista kotiutettiin 72 tunnin kuluessa, kaikilla oli ainakin 3 kontrollikäyntiä. Potilaat olivat sairaalassa keskimäärin 55 tuntia. Kuolemia ei sattunut kummassakaan ryhmässä. Ryhmien välille ei tullut eroja rehospitalisaatioiden tai uusintainterventioiden suhteen (8 % vs. 4 %, p = 0.56). Eroja ei kehittynyt myöskään lääkehoidon komplianssin, tupakoinnin lopettamisen, kuntoutuksen tai elämänlaadun suhteen.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italiassa 2000-luvun alussa tehdyssä prospektiivisessa seurantatutkimuksessa «Barchielli A, Balzi D, Marchionni N ym. Early disc...»2 selvitettiin, ketkä potilaat voidaan kotiuttaa aikaisin, ja onnistuuko aikainen kotiutus. 571 infarktipotilaasta 59 % luokiteltiin aikaiseen kotiutukseen sopiviksi tiettyjen kriteerien perusteella. Sairaalajakson aikana ei saanut olla uusintantainfarktia, myokardiumin iskemiaa, strokea, sokkia, sydämen vajaatoimintaa (Killip > 1), ohitusleikkausta, vastapulsaattorin käyttöä, uutta päivystyskatetrisaatiota, rytminsiirtoa tai defibrillaatiota. Näistä 442 potilaasta vain 115 potilasta kotiutui ≤ 4 vuorokaudessa. Muut potilaat olivat sairaalassa ≥ 5 vrk. Aikaisin kotiutetuista potilaista 33.1 % oli iältään alle 70-vuotiaita, 15.9 % oli 70–79-vuotiaita ja 11.7 % yli 80-vuotiaita. Yli 70 vuoden ikä (potilaat ≤ 69-vuotiaita vs 70–79-vuotiaita: OR 0.40, 95 % CI 0.22–0.73 ja ≥ 80-vuotiaita: OR 0.33, 95 % CI 0.14–0.76) ja sokeritauti (OR 0.48, 95 % CI: 0.24–0.98) olivat negatiivisia ennustetekijöitä aikaisen kotiutuksen suhteen. Sepelvaltimoiden reperfuusio (OR 2.92, 95 % CI 1.54–5.53) ja saapuminen opetussairaalaan (OR 1.68, 95 % CI 1.03–2.74) olivat positiivisia ennustetekijöitä. Aikaiseen kotiutukseen soveltuvien potilaiden 1 ja 3 vuoden kuolleisuuksissa ei ollut eroja aikaisin kotiutuneiden ja todellisen ryhmän potilaiden välillä. 1 vuoden seurannan jälkeen yhtään kuolemaa ei tapahtunut aikaisin kotiutuneiden ryhmässä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkittavien potilaiden määrät olivat pienet molemmissa tutkimuksissa «Kotowycz MA, Cosman TL, Tartaglia C ym. Safety and...»1, «Barchielli A, Balzi D, Marchionni N ym. Early disc...»2. Matalan riskin potilaiden tunnistamiseen on kliinisiä keinoja. Matalan riskin potilaat voidaan kotiuttaa aikaisin. Käytäntö on turvallista osalle potilaista. Valitettavasti vain ¼ aikaisin kotiutettavista infarktipotilaista pääsee kotiin 4 vuorokauden sisällä. Infarktipotilaiden hoitoa tulisi tehostaa.

Kirjallisuutta

  1. Kotowycz MA, Cosman TL, Tartaglia C ym. Safety and feasibility of early hospital discharge in ST-segment elevation myocardial infarction--a prospective and randomized trial in low-risk primary percutaneous coronary intervention patients (the Safe-Depart Trial). Am Heart J 2010;159(1):117.e1-6. «PMID: 20102876»PubMed
  2. Barchielli A, Balzi D, Marchionni N ym. Early discharge after acute myocardial infarction in the current clinical practice. Community data from the AMI-Florence Registry, Italy. Int J Cardiol 2007;114(1):57-63. «PMID: 16712984»PubMed