Takaisin

Angiografiareitin vaikutus sepelvaltimotoimenpiteen turvallisuuteen äkillistä sepelvaltimokohtausta sairastavilla potilailla

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

ST-nousuinfarktipotilaiden invasiivissa toimenpiteissä radiaalisreitti on ilmeisesti turvallisempi kuin femoralisreitti.

Tutkimus oli kansainvälinen monikeskustutkimus «Jolly SS, Niemelä K, Xavier D ym. Design and ratio...»1, «Jolly SS, Yusuf S, Cairns J ym. Radial versus femo...»2 158 sairaalassa 32 valtiossa. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää transradiaalisen ja transfemoraalisen tekniikoiden tehokkuutta ja turvallisuutta invasiivisessa hoidossa sepelvaltimopotilailla. 7 021 äkillistä sepelvaltimokohtausta sairastavaa potilasta randomoitiin joko radialis tai femoralis arterian kautta tehtävään varjoainekuvaukseen ja sepelvaltimotoimenpiteeseen. Tutkimukseen otettiin sekä ei-ST-nousu- että ST-nousuinfarktipotilaita, joille suunniteltiin kajoavia tutkimuksia. Sisäänoton kriteerinä oli, että toimenpidekardiologi halusi tehdä toimenpiteen joko ranteesta tai nivusesta, ja tarvittavan kokenut kardiologi (≥ 50 transradiaalista toimenpidettä vuoden sisällä) oli käytettävissä sekä normaali Allenin testi. Ensisijaisena päätapahtumana oli yhdistetyt kuolemat, sydäninfarktit, stroket, ja merkittävät ei ohitusleikkaukseen liittyvät verenvuodot 30 vuorokauteen saakka. Toissijaisina päätetapahtumana olivat kuolemat, sydäninfarktit, stroket 30 vuorokauteen asti ja ei ohitusleikkaukseen liittyvät merkittävät verenvuodot. Ensisijaisten päätetapahtumien suhteen ryhmien välille ei tullut merkittäviä eroja. Näitä päätetapahtumia oli kuitenkin vähemmän radiaalisryhmässä suuren volyymin radiaaliskeskuksissa (HR 0.49, CI 0.28–0.87, p = 0.015) ja ST-nousuinfarktipotilailla (HR 0.60, CI 0.38–0.94, p = 0.026).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tämä tutkimus «Jolly SS, Niemelä K, Xavier D ym. Design and ratio...»1, «Jolly SS, Yusuf S, Cairns J ym. Radial versus femo...»2 on laajin radiaalis- ja femoraalistekniikoita vertaileva tutkimus ACS-potilailla. Radiaalisryhmässä oli 3 507 potilasta (ST-nousuinfarktipotilaita 27.2 %) ja femoralisryhmässä oli 3 513 potilasta (ST-nousuinfarktipotilaita 28.5 %). Tutkimuksessa todettiin, että radiaalis- ja femoralistekniikat ovat tehokkaita ja turvallisia. Kuolemia, sydäninfarkteja, strokeja ja merkittäviä vuotoja oli radiaalisryhmässä 3.7 % ja femoralisryhmässä 4.0 %, p = 0.5. Ryhmien välille tullet vähäiset erot voivat johtua siitä, että osa kardiologeista oli kokemattomia transradiaalisen tekniikan käyttäjiä. Suurten radiaalisvolyymien keskuksissa radiaalistekniikoilla päätetapahtumia oli merkittävästi vähemmän.

Alaryhmäanalyyseissä ensisijaisia päätetapahtumia oli vähemmän ST-nousuinfarktipotilailla radiaalisryhmässä (3.1 % vs 5.2 %; p = 0.026). PCI:llä hoidettujen ST-nousuinfarktipotilaiden kuolleisuus oli ranneryhmässä matalampi kuin femoralisryhmässä (1.3 % vs 3.2 %; p = 0.006). Varsinkin ST-nousuinfarktipotilailla radiaalisreittiä tulee suosia.

Kirjallisuutta

  1. Jolly SS, Niemelä K, Xavier D ym. Design and rationale of the radial versus femoral access for coronary intervention (RIVAL) trial: a randomized comparison of radial versus femoral access for coronary angiography or intervention in patients with acute coronary syndromes. Am Heart J 2011;161(2):254-260.e1-4. «PMID: 21315206»PubMed
  2. Jolly SS, Yusuf S, Cairns J ym. Radial versus femoral access for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes (RIVAL): a randomised, parallel group, multicentre trial. Lancet 2011;377(9775):1409-20. «PMID: 21470671»PubMed