Takaisin

Klopidogreeli liuotushoidon adjuvanttilääkkeenä

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

Klopidogreeli ST-nousuinfarktin liuotushoidon yhteydessä käytettynä vähentänee uusintainfarkteja.

CLARITY-TIMI28-tutkimuksessa «Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM ym. Addition of ...»1 vertailtiin liuotushoidon adjuvanttilääkityksenä annettavaa klopidogreelia lumeeseen 18–75-vuotiailla ST-nousuinfarktipotilailla. Lääkeannos oli 300 mg lataus, jatkoannoksella 75 mg kerran vuorokaudessa. Tutkimukseen otettiin kaksoissokkoutetusti 3 491 potilasta. 30 vuorokauden seuranta-aikana ei ollut eroa kuolleisuudessa, mutta uusintainfarktien määrä väheni 31 % (4.1 % vs 5.9 %). Merkittävissä verenvuodoissa ei tapahtunut tilastollisesti merkittävää lisääntymistä (7.5 % vs 7.2 %). Tutkimuksen perusteella 18–75-vuotiaille ST-nousuinfarktipotilaalle annetaan liuotuksen yhteydessä 300 mg klopidogreelilataus, jota jatketaan ylläpitoannoksella 75 mg kerran vuorokaudessa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

COMMIT-tutkimuksessa «Chen ZM, Jiang LX, Chen YP ym. Addition of clopido...»2 verrattiin klopidogreelia ja lumetta sydäninfarktinhoidossa ilman latausannosta 75 mg vuorokaudessa ylläpitoannoksella sairaalahoidon ajan. Tutkimus on toteutettu Kiinassa. Tutkimukseen osallistui 45 852 potilasta. Näistä 93 %:lla oli ST-nousu tai BBB. 24 967 (54 %) potilaista sai liuotushoidon. Yli 70-vuotiaita oli 11 934 (26 %). Kuolleisuudessa todettiin lasku 7.5 % vs 8.1 %, p = 0.03) klopidogreeliryhmässä. Kombinaatiopäätetapahtumissa (kuolleisuus, uusintainfarkti ja halvaus) lasku oli 9 % (9.2 % vs 10.1 %, p = 0.002). Yli 70-vuotiaiden kombinaatiopäätetapahtumissakin tapahtui lasku (14.9 % vs 16.2 %), joka tosin ei saavuttanut tilastollista merkittävyyttä. Verenvuodot eivät lisääntyneet.

Tutkimuksen perusteella yli 70-vuotiaille voidaan turvallisesti aloittaa klopidogreeli liuotuksen yhteydessä ilman latausannosta.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

Klopidogreeli tulisi aloittaa 18–75-vuotiaille liuotuksen yhteydessä 300 mg:n latausannoksella ja jatkaa ylläpitoannoksella 75 mg kerran vuorokaudessa. Yli 75-vuotiailla klopidogreeli olisi hyvä aloittaa jo liuotuksen yhteydessä, mutta ilman latausannosta eli ylläpitoannoksella 75 mg vuorokaudessa.

Kirjallisuutta

  1. Sabatine MS, Cannon CP, Gibson CM ym. Addition of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment elevation. N Engl J Med 2005;352(12):1179-89. «PMID: 15758000»PubMed
  2. Chen ZM, Jiang LX, Chen YP ym. Addition of clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial infarction: randomised placebo-controlled trial. Lancet 2005;366(9497):1607-21. «PMID: 16271642»PubMed