Takaisin

Prasugreelin vertailu klopidogreeliin ST-nousuinfarktipotilailla välittömässä pallolaajennushoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

Prasugreeli latausannoksella 60 mg lienee yhtä tehokas kuin klopidogreeli latausannoksella 300 mg välittömällä pallolaajennuksella hoidetuilla ST-nousuinfarktipotilailla.

3 534 ST-nousuinfarktipotilaan alaryhmäanalyysi «Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E ym. Prasugr...»1 13 608 ACS-potilaan randomoidusta tutkimuksesta, jossa verrattiin prasugreelin latausannosta 60 mg klopidogreelin latausannokseen 300 mg ST-nousuinfarktipotilailla. Prasugreelin ylläpitoannos jatkossa oli 10 mg/vrk ja klopidogreelin 75 mg/vrk. Tutkimuksen ensisijaisena päätemuuttujana oli kardiovaskulaarikuoleman, uuden sydäninfarktin tai aivohalvauksen yhdistelmä, toissijaisena päätemuuttujana oli kardiovaskulaarikuolleisuuden, uuden sydäninfarktin tai kiireellisen kohdesuonen revaskularisaation yhdistelmä. Seuranta-aika oli 15 kuukautta.

ST-nousuinfarktipotilaiden alaryhmässä 1 094 potilasta randomoitiin tutkimukseen mukaan, jos oireiden alusta oli kulunut aikaa yli 12 tuntia, mutta alle 14 vuorokautta. Varsinaisesti välittömällä pallolaajennuksella hoidettuja (oireiden alusta < 12 tuntia) oli alaryhmäanalyysissa mukana 2 438 (69 %) potilasta. Tässä ryhmässä prasugreeli- ja klopidogreelihoidon saaneiden välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ensisijaisissa (10.2 % vs 11.6 %; HR 0.87; CI 0.68–1.11; p = 0.27) eikä toissijaisissa (9.9 % vs 11.2 %; HR 0.89; CI 0.70–1.14; p = 0.36) päätetapahtumissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Tutkimus oli ST-nousinfarktipotilaiden alaryhmäanalyysi randomoidusta kaksoissokkoutetusta kansainvälisestä monikeskustutkimuksesta. Tutkimuksessa on muutamia huomionarvoisia heikkouksia. Prasugreelia verrattiin klopidogreelin 300 mg:n latausannokseen eikä tehokkaammaksi todettuun 600 mg:n annokseen. Lisäksi tutkimuslääkkeen latausannos annettiin ennen välitöntä pallolaajennusta vain 31 %:lle potilaista. Latausannos annettiin PCI:n aikana 68 %:lle sekä PCI:n jälkeen 1 %:lle. Asetelma suosii nopeavaikutteisempaa ja tehokkaampaa lääkevalmistetta.

Kirjallisuutta

  1. Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E ym. Prasugrel compared with clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for ST-elevation myocardial infarction (TRITON-TIMI 38): double-blind, randomised controlled trial. Lancet 2009;373(9665):723-31. «PMID: 19249633»PubMed