Takaisin

Suonensisäisen pienimolekulaarisen hepariinin vertailu fraktioimattomaan hepariiniin ST-nousuinfarktipotilailla primäärissä pallolaajennushoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito
23.5.2011

Näytön aste: B

Pienimolekulaarinen hepariini (enoksapariini) lienee yhtä turvallinen ja vähintään yhtä tehokas estämään päätetapahtumia kuin fraktioimaton hepariini välittömällä pallolaajennuksella hoidetuilla ST-nousuinfarktipotilailla.

910 ST-nousinfarktipotilasta, joille suunniteltiin välitön pallolaajennushoito, randomoitiin «Montelescot G. Intravenous enoxaparin associated w...»1 saamaan suonensisäisen latausannoksen joko fraktioimatonta hepariinia (UFH) 50–70 IU/kg ACT-tasolle 300–350 s (ACT tavoite 200–300 s, jos GPI käytettiin samalla) tai pienimolekulaarista hepariinia (LMWH), enoksapariini 0.5 mg/kg. 70 % potilaista randomoitiin ennen sairaalaan saapumista. LMWH- ja UFH-hoitoja jatkettiin, kunnes potilas kotiutui. 30 päivän seurannassa ensisijaisten päätetapahtumien (kuolema, sydäninfarkti, toimenpiteen epäonnistuminen tai merkittävä vuoto) estossa ei ryhmien välillä ollut merkitsevää eroa 28 % LMWH-ryhmässä ja 33.7 % UFH-ryhmässä; RR 0.83; 95 % CI 0.68–1.01; p = 0.07. Toissijaisena päätetapahtumana määritettyjen iskeemisten tapahtumien (kuolema, uusinta sydäninfarkti, akuutti koronaarisyndrooma tai kiireellinen uusintarevaskularisaatio) määrä oli vähäisempi enoksapariiniryhmässä verrattuna UFH-ryhmään; 6.7 % vs 11.3 %; p = 0.01. Vuotojen määrässä ei ollut eroja ryhmien välillä 30 päivän seurannassa: enoksapariini 2.9 % vs UFH 2.4 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistamaton prospektiivinen alaryhmäanalyysi «Montalescot G, Ellis SG, de Belder MA ym. Enoxapar...»2 FINESSE-tutkimuksesta, jossa primaaristi tutkittiin ST-nousuinfarktipotilaiden fasiloitua esihoitoa ennen välitöntä pallolaajennusta joko absiksimabilla tai absiksimabi tehostettuna puoliannostrombolyytillä verrattuna ilman eteishoitoa suoritettuun välittömään pallolaajennukseen. Tässä alaryhmäanalyysissä verrattiin enoksapariinia (n = 759) fraktioimattomaan hepariiniin (n = 1 639).

30 päivän seurannassa enoksapariiniryhmässä oli merkitsevästi vähemmän vuotoja (2.4 % vs 4.4 %; p = 0.045), mutta kallonsisäisten vuotojen määrässä ei ollut eroja ryhmien välillä (0.27 % vs 0.28 %). Yhdistetty päätetapahtuma kuoleman, sydäninfarktin, kiireellisen uusintarevaskularisaation tai uusinta iskemian suhteen oli merkittävästi alhaisempi enoksapariiniryhmässä (5.3 % vs 8 %; OR 0.47 CI 95 % 0.31–0.72, p = 0.0005). 90 päivän kokonaiskuolleisuus oli alhaisempi enoksapariiniryhmässä (3.8 % vs 5.6 %; UFH).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Retrospektiivinen analyysi «Brieger D, Collet JP, Silvain J ym. Heparin or eno...»3 e-PARIS-rekisteristä, josta poimittiin keskenään vertailtavissa olevat potilaat, jotka olivat saaneet ST-nousuinfarktin välitöntä pallolaajennushoitoa edeltävästi joko enoksapariinia (n = 346) tai UFH (n = 234). Enoksapariiniannos oli suonensisäisenä latausannoksena 0.5 mg/kg tai ihonalaisena injektiona 1 mg/kg, UFH-annos oli 68 IU/kg suonensisäisenä latausannoksena. Radialis-reittiä käytettiin 90 % tapauksissa ja 75 % potilaista sai myös GPI-lääkitystä.

Sairaalassa ollessa enoksapariinilla hoidetuilla potilailla oli merkitsevästi vähemmän kuolemia tai uusintasydäninfarkteja verrattuna UFH-ryhmään; OR 0.28, 95 % CI 0.12–0.68. Sama ero säilyi merkittävänä myös 30 päivän seurannassa ryhmien välillä; OR 0.35, CI 0.16–0.85. Vuodoissa ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

«Montelescot G. Intravenous enoxaparin associated w...»1: Tutkimus oli randomoitu kansainvälinen monikeskustutkimus ST-nousuinfarktipotilaskohortista, jotka hoidettiin välittömällä pallolaajennushoidolla.

«Montalescot G, Ellis SG, de Belder MA ym. Enoxapar...»2: Tutkimus oli satunnaistaman alaryhmäanalyysi suurehkosta satunnaistetusta kansainvälisestä monikeskustutkimuksesta

«Brieger D, Collet JP, Silvain J ym. Heparin or eno...»3: Tutkimus oli yhden keskuksen retrospektiivinen satunnaistamaton rekisteritutkimus.

Kirjallisuutta

  1. Montelescot G. Intravenous enoxaparin associated with better ischaemic outcomes in primary PCI for STEMI than unfractionated heparin: results from the ATOLL study. European Society of Cardiology 2010 Congress
  2. Montalescot G, Ellis SG, de Belder MA ym. Enoxaparin in primary and facilitated percutaneous coronary intervention A formal prospective nonrandomized substudy of the FINESSE trial (Facilitated INtervention with Enhanced Reperfusion Speed to Stop Events). JACC Cardiovasc Interv 2010;3(2):203-12. «PMID: 20170878»PubMed
  3. Brieger D, Collet JP, Silvain J ym. Heparin or enoxaparin anticoagulation for primary percutaneous coronary intervention. Catheter Cardiovasc Interv 2011;77(2):182-90. «PMID: 20578166»PubMed