Takaisin

Toistuvan StrA-nielutulehduksen hoito

Näytönastekatsaukset
Hans Blomberg ja Terhi Manner
11.6.2020

Näytön aste: B

Ensimmäisen polven kefalosporiinia käytettäessä StrA:n eradikaatio on ilmeisesti tehokkaampi kuin penisilliiniä käytettäessä.

Ruotsalaisessa satunnaistetussa, sokkoutetussa tutkimuksessa «Holm S, Henning C, Grahn E ym. Is penicillin the a...»1 3–12-vuotiaat 3 kuukauden sisällä toistuvasta tonsilliitista kärsivät potilaat jaettiin 2 ryhmään, jotka saivat penisilliiniä (250–500 mg x 2) tai kefuroksiimiaksetiilihoitoa (250 mg x 2) 10 vuorokauden kuurina. 2–5 vuorokautta hoidon jälkeen mikrobiologinen eradikaatio oli vastaavasti 61/109 (56 %) ja 99/115 (86 %); ARR 30 % NNT 3 ja kliininen paraneminen 73/109 (67 %) ja 98/114 (86 %); ARR 19 %, NNT 5. Kliinisiä hoidon epäonnistumia oli 3–4 viikon kuluttua vastaavasti 37/109 (34 %) ja 9/114 (8 %) ARR 26 % NNT 4.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Tutkimus on vuosilta 1990–92. StrA-mikrobilääkeherkkyys on voinut muuttua tämän jälkeen. Tutkimuksen StrA-serotyyppien vallitsevuus voi vaihdella ja mahdollisesti vaikuttaa mikrobilääkeherkkyyteen.

Yhdysvaltalaisessa 1 406 alle 19-vuotiaan potilaan meta-analyysissa «Deeter RG, Kalman DL, Rogan MP ym. Therapy for pha...»2 verrattiin kefadroksiilin (1 tai 2 krt/vrk) ja V-penisilliinin 10 vuorokauden hoidon tehoa ja turvallisuutta A-ryhmän streptokokin aiheuttaman faryngiitin tai tonsilliitin hoidossa. Kliininen teho oli molemmilla samaa luokkaa (90,5 ja 90,2 %, ei tilastollisesti merkitsevää eroa), ARR 0,3 %. Bakteriologinen teho oli vastaavasti (95,8 ja 88,7 %) (p < 0,05); ARR 7,1 %, NNT 14.

Kun verrattiin mikrobiologista eradikaatiota 2–6 vuorokautta mikrobilääkekuurin loputtua, ei todettu tilastollista eroa V-penisilliinin ja kefadroksiilin välillä. Mikrobilääkekuurin loputtua 7–21 vuorokauden kuluttua löytyi StrA 7,1 % V-penisilliinillä hoidetuista ja 4,9 % kefadroksiilillä hoidetuista (ei tilastollisesti merkitsevää eroa). Haittavaikutuksissa ei ollut merkittävää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: kohtalainen
  • Kommentti: Meta-analyysi on julkaistu vuonna 1992.

Kommentti: Ng ym. kumppaneineen teki vuonna 2015 systemaattisen Cochrane-katsauksen «Ng GJ, Tan S, Vu AN ym. Antibiotics for preventing...»3, jossa pyrittiin selvittämään eri mikrobilääkehoitojen jälkeistä akuutin nielutulehduksen toistumisen ilmaantuvuutta ja vaikeusastetta sekä haittavaikutuksia lapsi- ja aikuispotilailla, jotka kärsivät toistuvista nielutulehduksista (3 tai useampia episodeja/ vuosi). Katsaukseen etsittiin lumekontrolloituja satunnaistettuja tutkimuksia vähintään 12 kuukauden seuranta-ajalla vuoteen 2015 asti. Sisäänottokriteerit täyttäviä tutkimuksia ei löytynyt.

Kirjallisuutta

  1. Holm S, Henning C, Grahn E ym. Is penicillin the appropriate treatment for recurrent tonsillopharyngitis? Results from a comparative randomized blind study of cefuroxime axetil and phenoxymethylpenicillin in children. The Swedish Study Group. Scand J Infect Dis 1995;27:221-8 «PMID: 8539545»PubMed
  2. Deeter RG, Kalman DL, Rogan MP ym. Therapy for pharyngitis and tonsillitis caused by group A beta-hemolytic streptococci: a meta-analysis comparing the efficacy and safety of cefadroxil monohydrate versus oral penicillin V. Clin Ther 1992;14:740-54 «PMID: 1468091»PubMed
  3. Ng GJ, Tan S, Vu AN ym. Antibiotics for preventing recurrent sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2015;:CD008911 «PMID: 26171901»PubMed