Takaisin

Tonsillektomian hyöty aikuisten toistuvien nielurisatulehdusten hoidossa

Näytönastekatsaukset
Johanna Wikstén ja Terhi Manner
11.6.2020

Näytön aste: C

Toistuvista nielutulehduksista kärsivillä aikuisilla nielurisojen poisto saattaa vähentää nielukipuun liittyviä lääkärikäyntejä ja sairauspoissaoloja 6 kuukauden seuranta-aikana. Vaikutus elämänlaatuun on riippuvainen toimenpidettä edeltävien vaivojen häiritsevyydestä.

Suomalaisessa kontrolloidussa satunnaistetussa tutkimuksessa «Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M ym. Short-ter...»1 kerättiin vuosina 2007–2010 yhteensä 86 toistuvista nielutulehduksista kärsivää potilasta, joista 46:lle suoritettiin tonsillektomia ja 40 kuului ei-leikattujen kontrolliryhmään. 17 (43 %) potilasta kontrolliryhmästä ja 2 (4 %) tonsillektomiaryhmästä kävivät 5 kuukauden seuranta-aikana lääkärissä nielutulehduksen vuoksi (ryhmien välinen ero 39 %, 95 % luottamusväli 22–55 %).

Yhteensä 32 (80 %) kontrolliryhmästä ja 18 (39 %) tonsillektomiaryhmästä raportoi nielutulehdusepisodin seuranta-aikana (ryhmien välinen ero 41 %, 95 % luottamusväli 22–60 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: hyvä

Kahdessa muussa saman tutkimusryhmän tutkimuksessa «Koskenkorva T, Koivunen P, Penna T ym. Factors aff...»2 tutkittiin elämänlaatua tonsillektomian jälkeen mm. Glasgow benefit inventory -kyselyllä (GBI) aikuisilla toistuvista nielutulehduksista kärsivillä potilailla. Toisessa prospektiivisessa tutkimuksessa 62/70 palautti kyselyn 6 kuukautta tonsillektomian jälkeen. Vastanneet jaettiin 2 ryhmään tyytyväisyyden mukaan, ja vähemmän tyytyväisten sairaskertomustietoja ja oirepäiväkirjaa verrattiin tyytyväisempiin potilaisiin. Kurkkukipupäivät vähenivät vähemmän tyytyväisillä 9,1 päivästä 4,2 päivään ja tyytyväisemmillä 14,1 päivästä 3,2:een. Keskiarvo GBI-kyselyssä tonsillektomian jälkeen oli +26 (SD 14). Yleisvointi nousi +25 (SD 18), sosiaalinen toiminta +5 (SD 14) ja fyysinen toiminta +55 (SD 23). Tyytymättömimpiä olivat potilaat, joilla oli vähiten nielutulehdusepisodeja (1,4 vs 2,5) ja kuumeisia päiviä (1,0 vs. 3,3) ennen toimenpidettä.

Toisessa tutkimuksessa «Koskenkorva T, Koivunen P, Läärä E ym. Predictive ...»3 142 potilaan GBI-arvo parani mediaanina +27 (vaihteluväli 19–69), eniten heillä, joilla oli määrällisesti eniten nielukipu- ja kuumepäiviä ennen toimenpidettä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Tutkimuksessa todettiin, että tonsilliittiepisodit ja kuume- ja kipupäivät vähenivät yhtälailla sekä tyytymättömien että tyytyväisempien ryhmässä.

Toisen suomalaisryhmän prospektiivisessa elämänlaatukyselytutkimuksessa «Wikstén J, Blomgren K, Roine RP ym. Effect of tons...»4 käytettiin geneeristä 15D-kyselylomaketta. Siinä 124/557 (22 %) potilasta vastasi ennen leikkausta sekä 6 ja 12 kuukautta sen jälkeen kyselyyn, jossa elämänlaatu parani merkitsevästi 9/15 oirealueella (p < 0,05). Potilaat olivat yli 15-vuotiaita, jotka tulivat yliopistosairaalaan lähetteellä tonsillektomiaa varten kroonisen tonsilliitin (81/124), kookkaiden nielurisojen aiheuttamien oireiden (30/124) tai toistuvan akuutin tonsilliitin tai paiseen vuoksi (13/124).

Kokonaiselämänlaatupisteet nousivat lähtötilanteen 0,939 (0,065) pisteistä 6 kuukauden kohdalla 0,956 (0,061), p = 0,001 ja 12 kuukauden kohdalla 0,959 (0,057), p < 0,001. Suurin muutos tapahtui uneen ja epämukavuuteen liittyvissä oirealueissa. Myös itseilmoitetut kustannukset ja sairauspoissaolot vähenivät merkitsevästi. Itseilmoitetut kustannukset olivat 3 kuukauden ajanjaksolla ennen tonsillektomiaa 911 € (SD 1 427), 6 kuukauden kohdalla 205 € (SD 375, p < 0,001) ja 12 kuukauden kohdalla 125 € (SD 239, p < 0,001). Suurin vähenemä tapahtui itseilmoitetuissa sairaslomissa, joiden rahallinen vaikutus laski lähtötilanteen 490 eurosta (SD 848) 6 kuukauden kohdalla 99 euroon (SD 304, p < 0,001) ja 12 kuukauden kohdalla 25 euroon (SD 27, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Ennustearvo vähäinen. Vastausprosentti kaikkiin 3 kyselyyn oli melko matala, 22 %; kyselyn palauttaneet potilaat eivät kuitenkaan eronneet muista palvelujen käytön suhteen ennen tai jälkeen toimenpiteen. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki tonsillektomiapotilaat indikaatiosta riippumatta, mutta eri indikaatioryhmät eivät poikenneet merkittävästi toisistaan verrattaessa vaikutusta elämänlaadun paranemiseen tai kustannustehokkuuteen. Tulokset olivat samansuuntaisia kuin tutkimuksissa «Koskenkorva T, Koivunen P, Penna T ym. Factors aff...»2 ja «Koskenkorva T, Koivunen P, Läärä E ym. Predictive ...»3.

Cochrane-katsauksessa «Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY ym. Tonsillectomy...»5 arvioitiin tonsillektomian vaikutusta nielutulehdusten ja nielukipuepisodien määrään lapsilla ja aikuisilla, joilla oli krooninen tai toistuva nielutulehdus. Mukaan otettiin RCT-tutkimukset, jotka vertailivat tonsillektomiaa ei-kirurgiseen interventioon.

Aikuisilla todettiin 2 tutkimuksen «Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M ym. Short-ter...»1, «Lock C, Wilson J, Steen N ym. North of England and...»6 (n = 156) perusteella, kun verrattiin potilaiden nielurisatulehdus- ja nielukipuepisodeja 6 kuukautta tonsillektomian jälkeen leikkaamattomien potilaiden kipu- ja tulehdusepisodeihin, että leikatuilla potilailla ilmeni 3,6 (95 % luottamusväli 7,9 vähemmän – 0,70 enemmän) nielutulehdusepisodia ja 10,6 (95 % luottamusväli 5,8–15,8) nielukipupäivää vähemmän kuin ei-leikatuilla potilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus: kohtalainen
 • Kommentti: Statistinen heterogeenisyys oli merkittävää.

Kirjallisuutta

 1. Koskenkorva T, Koivunen P, Koskela M ym. Short-term outcomes of tonsillectomy in adult patients with recurrent pharyngitis: a randomized controlled trial. CMAJ 2013;185:E331-6 «PMID: 23549975»PubMed
 2. Koskenkorva T, Koivunen P, Penna T ym. Factors affecting quality-of-life impact of adult tonsillectomy. J Laryngol Otol 2009;123:1010-4 «PMID: 19389265»PubMed
 3. Koskenkorva T, Koivunen P, Läärä E ym. Predictive factors for quality of life after tonsillectomy among adults with recurrent pharyngitis: a prospective cohort study. Clin Otolaryngol 2014;39:216-23 «PMID: 24863677»PubMed
 4. Wikstén J, Blomgren K, Roine RP ym. Effect of tonsillectomy on health-related quality of life and costs. Acta Otolaryngol 2013;133:499-503 «PMID: 23679811»PubMed
 5. Burton MJ, Glasziou PP, Chong LY ym. Tonsillectomy or adenotonsillectomy versus non-surgical treatment for chronic/recurrent acute tonsillitis. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD001802 «PMID: 25407135»PubMed
 6. Lock C, Wilson J, Steen N ym. North of England and Scotland Study of Tonsillectomy and Adeno-tonsillectomy in Children(NESSTAC): a pragmatic randomised controlled trial with a parallel non-randomised preference study. Health Technol Assess 2010;14:1-164, iii-iv «PMID: 20302811»PubMed