Takaisin

Kestokatetroinnin, toistokatetroinnin ja häpyluun yläpuolisen katetroinnin infektioriskien vertailu

Näytönastekatsaukset
Matti Laato
18.6.2019

Näytön aste: C

Kestokatetrointi ei ilmeisesti suurenna virtsatieinfektion riskiä rakkopistokatetrointiin tai toistokatetrointiin nähden, jos katetrointiaika on 5 päivää tai lyhempi, mutta saattaa lisätä virtsatieinfektioiden määrää, kun katetrointiaika on pidempi kuin 5 päivää.

Verkostometa-analyysiin «Han CS, Kim S, Radadia KD ym. Comparison of Urinar...»1 otettiin mukaan tammikuun 1980 ja heinäkuun 2015 väliseltä ajalta PubMED-, EMBASE- ja Google Scholar hakujen kautta löytyneet satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli tutkittu kestokatetroituja, rakkopistettyjä (häpyluun yläpuolinen katetri) tai toistokatetroituja operoituja (elektiivinen) potilaita, joiden katetrointiaika oli enintään 30 päivää. Ensisijainen päätetapahtuma oli virtsatietulehdusten määrä.

Vertailuun kelpuutettiin 14 tutkimusta. Tutkimusten keskimääräinen Jaddad-pistemäärä oli 2,85. Tutkimuksissa oli yhteensä 1 391 potilasta, ja katetrin kestoajan mukaan lopputulos oli analysoitu 10 tutkimuksessa (potilaiden n = 928).

Kun katetrin pitoaika oli 5 päivää tai vähemmän, ei todettu virtsatieinfektioiden määrässä eroa eri katetrointimenetelmiä verrattaessa:

  • toistokatetrointi vs. kestokatetrointi OR 1,02 (95 % luottamusväli 0,35–3,01)
  • häpyluun yläpuolinen katetri vs. kestokatetrointi OR 1,54 (95 % luottamusväli 0,34–6,94) ja
  • toistokatetrointi vs. häpyluun yläpuolinen katetri OR 0,66 (95 % luottamusväli 0,15–3,94).

Toisaalta, mikäli katetrointiaika piteni yli 5 päivän mittaiseksi, oli rakkopistetyillä tai toistokatetroiduilla potilailla vähemmän virtsatieinfektioita kuin kestokatetroiduilla: OR 0,17 (95 % luottamusväli 0,07–0,41) ja OR 0,14 (95 % luottamusväli 0,07–0,28).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Jaddad-pisteiden maksimimäärä on 5, joten mukaan otettujen tutkimusten harhan riski on kohtalainen. Tulokset olivat heterogeenisiä ja luottamusvälit laajoja.

Kirjallisuutta

  1. Han CS, Kim S, Radadia KD ym. Comparison of Urinary Tract Infection Rates Associated with Transurethral Catheterization, Suprapubic Tube and Clean Intermittent Catheterization in the Postoperative Setting: A Network Meta-Analysis. J Urol 2017;198:1353-1358 «PMID: 28736320»PubMed