Takaisin

Glykeeminen indeksi ja diabeteksen hoitotasapaino

Näytönastekatsaukset
Anne Antikainen
7.2.2018

Näytön aste: C

Ruokavalion matala glykeeminen indeksi alentaa HbA1c-tasoa ja glykoituneiden proteiinien määrää diabeetikoilla, joilla hoitotasapaino ei ole optimaalinen, verrattuna ruokavalioon, jossa glykeeminen indeksi on korkea.

Kyseessä meta-analyysi «Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low ...»1, jossa oli mukana 11 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta. Tutkimukset oli haettu tietokannoista Cochrane Library, Medline, Embase ja Cinahl. Mukaan otettiin kesäkuun 2008 loppuun mennessä julkaistut tutkimukset. Lisäksi käytiin läpi aiheesta ilmestyneiden katsausartikkelien viiteluettelot. Tutkimukset täyttivät seuraavat kriteerit: satunnaistettu ja kontrolloitu koeasetelma, jossa vähintään 4 viikon mittainen tutkimusjakso, jossa verrattiin matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliota korkeamman glykeemisen indeksiin tai kuormaan tai diabeetikolle suositeltavaan ruokavalioon. Tutkittavat olivat tyypin 1 tai 2 diabeetikkoja, joiden hoitotasapaino ei ollut optimaalinen. Päätulokset olivat HbA1c tai fruktosamiini-, glykoitunut seerumin albumiini- tai muu glykoitunut proteiinitaso ja haittavaikutukset. Analyysissa oli mukana 402 iältään 10–63-vuotiasta. 2 tutkimusta oli tehty lapsilla.

Tutkimuksissa, joissa oli käytetty rinnakkaiskoeasetelmaa, matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla HbA1c-arvo oli keskimäärin -0,5 % (95 % luottamusväli -0,9–-0,1, p = 0,02) alempi ja vaihtovuorokoeasetelmaa käyttäneissä tutkimuksissa samoin keskimäärin 0,5 % (95 % luottamusväli -1,0 – -0,1, p = 0,03) alhaisempi kuin korkeamman glykeemisen indeksin tai kuorman tai diabeetikolle suositeltavan ruokavalion. Yhdessä tutkimuksessa hypoglykemioiden määrä oli merkitsevästi pienempi matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla (-0,8 tapahtumaa vähemmän/kk, p < 0,01), toisessa tutkimuksessa yli 15 hypoglykemiaa/kk raportoineiden tutkittavien osuus oli pienempi matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavaliolla (35 vs. 66 %, p = 0,06).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kyseessä systemaattinen katsaus «Wheeler ML, Dunbar SA, Jaacks LM ym. Macronutrient...»2 useista ravinnon osatekijöistä, diabeteksen hoitotasapainosta ja sydän- ja verisuonitautien vaarasta diabeetikoilla. Katsauksen yhtenä aiheena on glykeeminen indeksi. Tutkimukset oli haettu PubMed-tietokannasta. Mukaan otettiin tammikuun 2001 ja lokakuun 2010 välillä julkaistut tutkimukset. Tutkimukset täyttivät seuraavat kriteerit: tutkimushenkilöt olivat vähintään 2-vuotiaita diabeetikkoja, tutkimukset oli tehty polikliinisillä potilailla, jokaisessa koeryhmässä oli vähintään 10 tutkittavaa ja joku seuraavista tutkimusasetelmista: satunnaistettu kontrolloitu tutkimus, prospektiivinen, havainnoiva tutkimus, poikkileikkaustutkimus tai tapaus-verrokkitutkimus. Tutkimuksen keston tuli olla vähintään 3 päivää.

Glykeemisen indeksin osalta aineistossa oli 5 satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa verrattiin matalan ja korkean glykeemisen indeksin ruokavalioita tyypin 2 diabeetikoilla. 4 tutkimuksessa seuranta-aika vaihteli 4–6 viikon välillä ja tutkimusryhmät olivat pieniä, 12–45 henkilöä. Yhdessä tutkimuksista seuranta-aika oli 1 vuosi ja tutkittavien määrä 156. Yhtä tutkimusta lukuun ottamatta poisjääneiden osuus oli korkeintaan 20 %. Kahdessa tutkimuksista HbA1c oli alempi matalamman glykeemisen indeksin ruokavaliolla, kolmessa tutkimuksessa ruokavalioiden välillä ei ollut eroa. Tutkimuksissa matala ja korkea glykeeminen indeksi oli määritelty vaihtelevasti, matala glykeeminen indeksi 39–77 ja korkea 56–84. Ryhmät menevät päällekkäin, mikä on osaltaan voinut vaikuttaa tuloksiin. Glykeeminen indeksi oli osassa tutkimuksia määritetty suhteessa glukoosiin ja osassa valkeaan leipään, tälläkin on voinut olla vaikutusta. Yhdessä tutkimuksessa oli verrattu 8–13-vuotiailla tyypin 1 diabeetikoilla hiilihydraattivaihtotaulukkoon tai matalaan glykeemiseen indeksiin perustuva ruokavalio-ohjausta. Matalan glykeemisen indeksin ohjaukseen perustuvassa ryhmässä 1 vuoden kohdalla HbA1c-tasot olivat matalammat, hypoglykemioiden määrässä ei ollut eroa. Ryhmien välillä ei kuitenkaan ollut eroa ruokavalion keskimääräisessä glykeemisessä indeksissä, joten havaitut erot voivat johtua muista tekijöistä ohjauksessa tai ruokavaliossa.

Kirjoittajat toteavat, että matalan ja korkean glykeemisen indeksin ruokavalioissa ei diabeteksen hoitotasapainon kannalta ole juurikaan eroa, pieni hyöty kuitenkin matalan glykeemisen indeksin ruokavalioilla voi olla. Tutkimustulosten arviointia vaikeuttaa joissakin tutkimuksissa ero ruokavalioiden kuitumäärässä, glykeemisen indeksin mittaamiseen liittyvät menetelmälliset ongelmat sekä se, että matalalle ja korkealle glykeemiselle indeksille ei ole yhtenäistä määritelmää.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentti: Ensimmäinen tutkimus «Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low ...»1 oli huolellisesti tehty meta-analyysi, jonka aineisto edusti sekä tyypin 1 että 2 diabeetikkoja, mukana oli myös tyypin 1 diabetesta sairastavia lapsia. Tässä joukossa koeasetelmasta riippumatta matalan glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavalio alensi HbA1c-arvoa 0,5 % verrattuna korkean glykeemisen indeksin tai kuorman ruokavalioon tai diabeetikolle suositeltuun ruokavalioon. Meta-analyysissä tutkimushenkilöt oli kuitenkin rajattu niin, että heidän hoitotasapainonsa ei ollut optimaalinen. Lisäksi suurin osa tutkimuksista oli lyhytkestoisia (suurin osa 4–6 viikkoa, yksi 6 kuukauden ja 1 vuoden tutkimus).

Wheeler ym. systemaattisessa katsauksessa «Wheeler ML, Dunbar SA, Jaacks LM ym. Macronutrient...»2 oli mukana 3 samaa tutkimusta kuin Thomas ym. Cochrane-katsauksessa «Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low ...»1. Katsaus oli rajattu tammikuun 2001 ja lokakuun 2010 välillä julkaistuihin tutkimuksiin ja käsitti 5 matalan ja korkean glykeemisen indeksin ruokavaliota tyypin 2 diabeetikoilla verrannutta tutkimusta.

Lyhyellä aikavälillä matalan glykeemisen indeksin ruokavalio voi parantaa HbA1c-arvoa diabeetikoilla. Kaikissa tutkimuksissa hyötyä ei kuitenkaan ole havaittu. Matalan ja korkean glykeemisen indeksin määritelmät vaihtelevat, mikä vaikeuttaa tutkimustulosten vertailemista eri tutkimusten välillä.

Kirjallisuutta

  1. Thomas D, Elliott EJ. Low glycaemic index, or low glycaemic load, diets for diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2009;1:CD006296 «PMID: 19160276»PubMed
  2. Wheeler ML, Dunbar SA, Jaacks LM ym. Macronutrients, food groups, and eating patterns in the management of diabetes: a systematic review of the literature, 2010. Diabetes Care 2012;35:434-45 «PMID: 22275443»PubMed