Takaisin

Reumakuumeen ehkäisy StrA-nielutulehduksen mikrobilääkehoidolla

Näytönastekatsaukset
Lauri Ivaska
11.6.2020

Näytön aste: B

Mikrobilääkehoito vähentää äkillisen nielutulehduksen jälkitaudeista reumakuumeen ilmaantuvuutta ja saattaa vähentää glomerulonefriittiä endeemisessä väestössä. Suomessa reumakuume on harvinainen, eikä nielutulehduksen mikrobilääkehoidolla ole ilmeisesti merkittävää vaikutusta reumakuumeen esiintyvyyteen.

Cochrane-katsauksessa «Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for...»1 analysoitiin satunnaistettuja ja kontrolloituja tutkimuksia ennen vuotta 1975. Tavoitteena oli selvittää mikrobilääkehoidon hyötyjä nielukipupotilailla. Sisäänottokriteerit täytti 27 tutkimusta (12 835 potilasta). Pääosin tutkimuksiin otettiin mukaan nielukipuoireella, muutamassa eroteltiin ne, joilla todettiin StrA.

Mikrobilääkehoito vähensi reumakuumeen riskiä ensimmäisen kuukauden aikana (RR 0,27; 95 % luottamusväli 0,12–0,60). Varhaisemmalla jaksolla mikrobilääke esti reumakuumetta selvästi lumelääkkeeseen verrattuna (RR 0,27, 95 % luottamusväli 0,12–0,60). Vuoden 1975 jälkeen tauteja ilmeni niin vähän (6 tarkastetussa tutkimuksessa ei esiintynyt yhtään reumakuumetta kummassakaan hoitoryhmässä), että eroa ei voitu laskea. Glomerulonefriitin osalta oli seurattu 5 147 potilasta 10 tutkimuksessa. Myös tätä tautia mikrobilääke näytti vähentävän, mutta tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä (RR 0,22, 95 % luottamusväli 0,02–2,08).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: heikko
  • Kommentti: Meta-analyysiin otettujen tutkimusten potilaiden diagnostiset valintaperiaatteet vaihtelivat mm. sairauden vaikeusasteen suhteen. Suurin osa mukana olevista tutkimuksista oli 1950- ja 1960-luvuilta. 7 tutkimusta oli julkaistu 1996–2003. Ennen vuotta 1975 tehdyissä tutkimuksissa, joissa löydettiin reumakuumetta tai glomerulonefriittiä, olivat nielutulehdusoireet yleensä voimakkaampia kun myöhemmin mukaan otettujen potilaiden, ja penisilliini annettiin lihakseen.

Ranskalaisessa tutkimuksessa «Edouard S, Michel-Lepage A, Raoult D. Does it make...»2 mallinnettiin nielutulehduksen antimikrobilääkehoidon teoreettista tehoa reumakuumeen ehkäisyssä perustuen ranskalaiseen rekisteritietoon. Vuosina 1995–97 Ranskassa todettiin ikäryhmässä 5–14 vuotta 32 reumakuumetapausta. Potilaista 12/32 (37,5 %) ei kärsinyt edeltävästi lääkärikäyntiin johtaneista nielutulehdusoireista, joten tämä esti mahdollisuuden reumakuumeen teoreettiseen ehkäisyyn antibiooteilla. Oireisen nielutulehduksen edeltävästi sairastaneista puolet oli saanut StrA:n tepsivän mikrobilääkehoidon. Tutkimuksessa mallinnettiin nielutulehduksen hoitoon käytettävän mikrobilääkehoidon suoraa kustannusta suhteessa 1 reumakuumetapauksen ehkäisyyn. Mallinnuksessa oletettiin Ranskassa ilmaantuvan vuosittain 10 mikrobilääkehoidolla estettävissä olevaa reumakuumetapausta, nielutulehduksia todettavan 9 miljoonaa tapausta, ja niistä 20 % olevan StrA:n aiheuttamia.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Matalan reumakuumeilmaantuvuuden maista (kuten Ranska tai Suomi) on vähän tuoretta tietoa taudin ilmaantuvuudesta tai myöskään nielutulehduksen tautitaakasta. On kuitenkin oletettavaa, että laskennan pohjana käytetyt luvut ovat huomattavasti lähempänä Suomen vastaavia kuin reumakuumeen suhteen endeemisistä maista raportoidut luvut. Edellä olevan laskelman perusteella Ranskassa 1 reumakuumetapauksen ehkäisyyn tarvittava NNT minkä tahansa nielutulehduksen mikrobilääkehoidolla olisi 900 000 (= 9 000 000/10) ja mikrobiologisesti todennetun StrA-nielutulehduksen mikrobilääkehoidolla 180 000 (= (9 000 000 * 0,2) / 10).

Kirjallisuutta

  1. Spinks A, Glasziou PP, Del Mar CB. Antibiotics for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2013;:CD000023 «PMID: 24190439»PubMed
  2. Edouard S, Michel-Lepage A, Raoult D. Does it make sense to detect Streptococcus pyogenes during tonsillitis in Europe to prevent acute rheumatic fever? Clin Microbiol Infect 2014;20:O981-2 «PMID: 25295406»PubMed