Takaisin

Vieroitushoidon korvaaminen potilaille

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: B

Vieroitushoidon korvaaminen potilaille ilmeisesti lisää tupakoinnin lopettamista ja vieroituslääkkeiden käyttöä lopettamisen apuna.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA ym. Health...»1 arvioitiin lääkkeettömän tai lääkkeellisen vieroitushoidon kustannusten kattamista potilaalle kokonaan tai osittain. Tutkimukseen otettiin mukaan vuoteen 2016 mennessä julkaistut satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset sekä kontrolloidut tutkimukset, jotka sisälsivät rahallista tukea vieroittujille tai vieroitusta järjestäville terveydenhuollon yksiköille. Vertailuryhmät eivät saaneet hoitoa. Tupakoinnin lopettamista arvioitiin vähintään 6 kuukauden seurannassa.

Katsaukseen hyväksytyistä 17 tutkimuksesta yhteensä 15:sta taloudellista tukea kohdistettiin tupakasta vieroittujille. Täysi taloudellinen tuki lisäsi onnistunutta tupakasta vieroitusta (RR 1,77; 95 % luottamusväli 1,37–2,28; N = 9 333). Myös osittainen tuki oli tehokasta (1,27; 95 % luottamusväli 1,02–1,59). Verrattaessa täyttä tukea osittaiseen tukeen merkitseviä eroja ei havaittu niiden kesken.

Tarkasteltaessa erikseen hoidon tyyppiä, täysi taloudellinen tuki potilaalle lisäsi nikotiinikorvaushoidon (1,79; 95 % luottamusväli 1,54–2,09), bupropionin (3,22; 95 % luottamusväli 1,41–7,34) ja lääkkeettömän (behavioraalisen) hoidon käyttöä (1,77; 95 % luottamusväli 1,19–2,65). Osittainen tuki lisäsi vain bupropionin käyttöä (1,15; 95 % luottamusväli 1,03–1,29).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Alkuperäistutkimusten laatu vaihteli paljon, mikä vaikeuttaa luotettavien johtopäätösten tekemistä. Kustannusten per onnistunut lopettaja arvioitiin pysyvän pienenä tai kohtalaisena. Erityisesti kalliimpien vieroituslääkkeiden, tässä tutkimuksessa bupropionin, kohdalla kulujen korvaaminen näyttää olevan hyödyllistä.

Kirjallisuutta

  1. van den Brand FA, Nagelhout GE, Reda AA ym. Healthcare financing systems for increasing the use of tobacco dependence treatment. Cochrane Database Syst Rev 2017;9:CD004305 «PMID: 28898403»PubMed