Takaisin

Nikotiinikorvaushoito lopetettaessa tupakointia asteittain

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko
19.6.2018

Näytön aste: B

Nikotiinikorvaushoidosta on ilmeisesti hyötyä myös tupakoinnin asteittaisessa lopettamisessa, mutta lopettamaan motivoituneilla kerralla lopettaminen on ilmeisesti tehokkaampaa.

Ensimmäisessä meta-analyysissä «Wang D, Connock M, Barton P ym. 'Cut down to quit'...»1 laskettiin 5 tutkimuksesta keskimääräinen 6 kuukauden tupakoinnin lopettamisen tulos. Vuoden seurannassa lopettamistulos oli hoitoryhmässä 5,3 % ja lumeryhmässä 2,6 %. Nikotiinikorvaushoito (RR 2,06; 95 % luottamusväli 1,34–3,15) oli siis lumehoitoa merkitsevästi tehokkaampi (NNT = 29). Tutkijat kuitenkin kommentoivat näitä tupakoinnin lopettamisen onnistumisprosentteja (5,3 vs. 2,6 %) siten, että ne olivat selvästi matalampia kuin tutkimuksissa, joissa tupakoijat ovat lopettaneet kerralla (16 vs. 10 %).

Toinen meta-analyysi «Moore D, Aveyard P, Connock M ym. Effectiveness an...»2 yhdisti 7 tutkimuksen aineistot, sisältäen yhteensä 2 767 tupakoijaa, jotka yrittivät lopettaa asteittaisen vähentämisen kautta joko nikotiinikorvaus- tai lumehoidon avulla. 6 kuukauden lopettamistulos oli hoitoryhmässä noin 2-kertainen lumeryhmään verrattuna (6,75 vs. 3,28 %; NNT = 29).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Cochrane-katsauksessa «Lindson-Hawley N, Aveyard P, Hughes JR. Reduction ...»3 arvioitiin asteittaiseen lopettamiseen keskittyneitä tutkimuksia Cochrane Tobacco Addiction Group tutkimusrekisteristä (07/2012). Katsauksessa huomioitiin satunnaistetut tutkimukset, joiden osallistujat halusivat lopettaa tupakoinnin. Tutkimuksissa tupakoinnin lopettajia kehotettiin lopettamaan, ja heidän kanssaan joko sovittiin lopettamispäivä. Mukaanottokriteerit täytti 10 tutkimusta, joihin osallistui 3 760 henkilöä. 3 tutkimuksessa osallistujat käyttivät nikotiinikorvaushoitoa lopettamisen tukena, 5 tutkimuksessa osallistujat saivat käytöksen muutosta tukevaa neuvontaa kasvokkain tai puhelimitse ja 4:ssä tutkimuksessa tutkimuspotilailla oli käytössä tupakoinnin lopettamista tukevaa kirjallista tai tietokoneohjelmaan perustuvaa itsehoitomateriaalia. 3 tutkimuksessa osallistujille annettiin tavoitemäärä savukkeiden vähentämiseksi, 2:ssa oli tietokoneohjelmaan perustuva aikataulu tupakoinnin vähentämiseksi, 1:ssä verrattiin tarkkoja tupakointiajankohtia ja muutosta savukkeiden polton väleissä ja määrissä, 1 tutkimuksista verrattiin strukturoituja tapoja tavoitemäärään vähentämisessä ja 1:ssä lopettajien tuli tiedostaa ne tilanteet, joissa he halusivat tupakoida. Päävastemuuttuja oli vähintään 6 kuukautta kestävä, biokemiallisesti vahvistettu savuttomuus.

Meta-analyysissa ei havaittu eroa asteittain ja kerralla lopettamisen välillä 6 kuukauden savuttomuuden saavuttamisessa, ryhmien välinen riskisuhde RR 0,94 (95 % luottamusväli 0,79–1,13). Katsauksessa tehtiin erillinen meta-analyysi niistä tutkimuksista, joissa lopettamisen tukena oli käytetty nikotiinikorvaushoitoa (3 tutkimusta, n = 1 483). Näissä tutkimuksissa asteittain vähentäneet käyttivät nikotiinikorvaushoitoa ennen ja jälkeen lopettamispäivän sekä kerralla lopettaneet käyttivät nikotiinikorvaushoitoa vain lopettamispäivän jälkeen. Asteittain vähentävät lopettajat saivat yksityiskohtaiset ohjeet vähentämiseen ja nikotiinikorvaushoidon käyttöön. Tutkimuksissa ei havaittu eroa asteittain ja välittömästi lopettamisen välillä (RR 0,87; 95 % luottamusväli 0,65–1,22). Myöskään niissä tutkimuksissa, joissa ei käytetty nikotiinikorvaushoitoa (RR 0,97; 95 % luottamusväli 0,78–1,21) vaan käyttäytymisen muutosta tukevia interventioita, ei havaittu eroa asteittain ja kerralla lopettamisen välillä.

Katsauksen kirjoittajat päättelivät, että sekä asteittain että välittömästi lopettaminen saattavat olla yhtä tehokkaita lopettamiskeinoja, kun asteittain lopettamista tuetaan neuvonnalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Englantilaiseen satunnaistettuun kontrolloituun tutkimukseen «Klemperer EM, Fagerstrom KO, Hughes JR. Abrupt ver...»4 osallistui tupakoijaa (n = 697), jotka halusivat lopettaa tupakoinnin. Heidät satunnaistettiin lopettamaan joko saman tien tai lopettamaan asteittain. Kaikki tupakoinnin lopettajat saivat 2 viikkoa ennen lopettamispäivää nikotiinilaastarihoitoa ja käyttäytymisen muutosta tukevaa neuvontaa. Tämän 2 viikon jälkeen asteittain tupakointia vähentävä ryhmä sai nikotiinilaastarin lisäksi myös lyhytvaikutteista nikotiinikorvaushoitoa ja ohjeet vähentää savukemäärää 75 % ennen lopettamista. Välittömästi lopettava ryhmään kuuluvien tuli lopettaa tupakointi määrättynä lopettamispäivänä heti käytettyään 2 viikkoa nikotiinikorvaushoitoa. He jatkoivat nikotiinilaastarihoitoa ja saivat tarvittaessa lyhytvaikutteista nikotiinikorvaushoitoa.

Välittömästi tupakoinnin lopettavien ryhmästä tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa onnistui lopettamaan tupakoinnin kuin asteittain lopettavasta ryhmästä. Lopettamispäivän jälkeen savuttomuuden saavuttaneiden osuus viikolla 4 välittömästi lopettaneista oli 49 % ja asteittain lopettaneista 39 %, ryhmien välinen riskisuhde RR 0,80 (95 % luottamusväli 0,66–0,93) ja 6 kuukauden kohdalla 22 vs. 16 %, RR = 0,71 (95 % luottamusväli 0,46–0,91).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

Asteittaisen vähentämisen lopettamistulokset näyttävät näiden tutkimusten valossa huonommilta kuin kerralla lopettajien tulokset. Tupakoinnin lopettajia tulisikin kannustaa lopettamaan kerralla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan hyödyntää asteittaista vähentämistä. Lopettamiseen motivoituneille tupakoijille tupakoinnin lopettaminen kerralla näyttäisi olevan tehokkaampaa kuin asteittain lopettaminen.

Kirjallisuutta

  1. Wang D, Connock M, Barton P ym. 'Cut down to quit' with nicotine replacement therapies in smoking cessation: a systematic review of effectiveness and economic analysis. Health Technol Assess 2008;12:iii-iv, ix-xi, 1-135 «PMID: 18093448»PubMed
  2. Moore D, Aveyard P, Connock M ym. Effectiveness and safety of nicotine replacement therapy assisted reduction to stop smoking: systematic review and meta-analysis. BMJ 2009;338:b1024 «PMID: 19342408»PubMed
  3. Lindson-Hawley N, Aveyard P, Hughes JR. Reduction versus abrupt cessation in smokers who want to quit. Cochrane Database Syst Rev 2012;11:CD008033 «PMID: 23152252»PubMed
  4. Klemperer EM, Fagerstrom KO, Hughes JR. Abrupt versus gradual smoking cessation with pre-cessation nicotine replacement therapy for cigarette smokers motivated to quit. Ann Transl Med 2016;4:384 «PMID: 27826586»PubMed