Takaisin

Lääke- ja nikotiinikorvaushoidot nuorten tupakasta vieroituksessa

Näytönastekatsaukset
Hanna Ollila
19.6.2018

Näytön aste: C

Nikotiinikorvaushoitojen tai vieroituslääkkeiden yhdistäminen vieroitusohjaukseen ei liene hyödyllistä nuorten tupakasta vieroituksessa.

Systemaattisessa Cochrane-katsauksessa «Fanshawe TR, Halliwell W, Lindson N ym. Tobacco ce...»1 tutkittiin lääkkeettömien ja lääkkeellisten tupakasta vieroitushoitojen tehoa nuorilla. Katsauksen 41:sta tutkimuksesta 4 satunnaistetussa kontrolloidussa kokeessa vuosilta 2004–2017 tutkittiin lääke- tai nikotiinikorvaushoitoja: nikotiinilaastaria, -purukumia ja bupropionia (150 mg, 300 mg säädellysti vapauttava) lumelääkkeeseen verrattuna. Lisäksi 1 tutkimuksessa verrattiin nikotiinilaastarin ja bupropionin (150 mg) yhdistelmää nikotiinilaastarin ja lumelääkkeen yhdistelmään. Tutkimuksiin osallistui yhteensä alle 1 000 nuorta. Osallistujat olivat 13–18-vuotiaita ja tupakoivat päivittäin vähintään 6–10 savuketta. Kaikissa tutkimuksissa lääkehoidon ohessa tarjottiin säännöllistä ryhmä- tai yksilöohjausta ja 2 tutkimuksessa osallistumisesta sai myös rahallinen palkkio. Vasteena oli biokemiallisesti varmennettu tupakoimattomuus (≥ 6 kuukauden seurantapiste, edeltävän 7 päivän ajalta).

Nikotiinikorvaushoidot eivät lisänneet tupakoinnin lopettamista (3 tutkimusta; RR 1,11; 95 % luottamusväli 0,48–2,58) kuten ei myöskään bupropioni (1 tutkimus; RR 1,49; 95 % luottamusväli 0,55–4,02). Kaikkien lääketutkimusten näytön laatu arvioitiin heikoksi. Havaitut haittavaikutukset olivat pääosin lieviä. Bupropionista raportoitiin 2 vakavaa haittavaikutusta, joista antikolinerginen oireyhtymä ilmeni bupropionin yhteiskäytöstä Datura innoxia -kasvin kanssa ja toinen bupropionin tarkoituksellisesta yliannostuksesta yhdessä muiden lääkkeiden ja alkoholin kanssa. Haittoja ei kuitenkaan voitu osoittaa suoraan käytetystä lääkkeestä johtuvaksi.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kimin tutkimusryhmän «Kim Y, Myung SK, Jeon YJ ym. Effectiveness of phar...»2 systemaattisessa katsauksessa tutkittiin lääkkeellisen tupakasta vieroituksen tehoa nuorilla. Meta-analyysiin hyväksyttiin 6 satunnaistettua kontrolloitua koetta vuosilta 1991–2009. Tutkittavia lääkevalmisteita olivat nikotiinilaastari, -purukumi, -nenäsuihke ja bupropioni. Osallistujat olivat 12–20-vuotiaita. Interventioryhmiin osallistui yhteensä 409 nuorta ja vertailuryhmiin 407. Päävasteena oli biokemiallisesti varmennettu tupakoimattomuus pisimmän seuranta-ajan mukaan. Kaikissa tutkimuksissa lääkehoidon ohessa tarjottiin säännöllistä ryhmä- tai yksilöohjausta. 1 tutkimuksista arvioitiin laadultaan heikoksi.

Lääkkeellinen vieroitus ei lisännyt lopettamista merkitsevästi (RR 1,38; 95 % luottamusväli (0,92–2,07), ei myöskään alaryhmien analyyseissa (nikotiinikorvaushoidot RR 1,47; 95 % luottamusväli 0,89–2,44), bupropioni RR 1,24 (95 % luottamusväli 0,63–2,45). Bupropionin kohdalla yleisiä lieviä haittavaikutuksia olivat pahoinvointi (7–10 %) ja päänsärky (3–44 %), nikotiinilaastarin kohdalla kutina (33–62 %) ja punoitus (12–52 %) laastarin paikalla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Simonin ym. «Simon P, Kong G, Cavallo DA ym. Update of Adolesce...»3 narratiivisessa katsauksessa käsiteltiin vuosina 2009–2014 julkaistut nuorten vieroitustutkimukset. Nikotiinilaastaria (n = 257) testanneessa satunnaistetussa, kontrolloidussa kokeessa ei havaittu vaikutusta lopettamiseen 6 tai 12 kuukauden seurannassa. Varenikliinista on saatavilla käytettävyystutkimuksen lisäksi 1 pieni satunnaistettu hoitotutkimus (n = 29), jossa sitä verrattiin bupropioniin, mutta lumelääkkeellinen vertailuryhmä puuttui. Ryhmät eivät eronneet merkitsevästi 3 kuukauden seurantapisteessä. Bupropionia psykososiaalisen intervention kanssa ja ilman, lumelääkkeeseen verraten, testanneessa satunnaistetussa, kontrolloidussa kokeessa (n = 134) lääkitys ei myöskään lisännyt lopettamista 3 kuukauden seurantapisteessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Laadukkaita lääkkeellisen tupakasta vieroituksen tutkimuksia nuorista on edelleen huomattavan vähän. Otokset ovat erittäin pieniä, mikä voi vaikuttaa tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen. Päivittäin tupakoivien tai nikotiiniriippuvuuden merkkejä osoittavien, lopettamiseen motivoituneiden ja hoitoon sitoutuneiden nuorten kohdalla korvaushoito- ja lääkevalmisteiden tarve tulee arvioida yksilökohtaisesti. Valmisteiden hyödyt ja riskit on käytävä huolellisesti läpi nuoren kanssa, ja käytön tukena tulee olla säännöllistä vieroitusohjausta ja seurantaa. Reseptilääkkeistä säädellysti vapauttavasta (sustained-release) bupropionista on eniten nuorten hoitotutkimuksia. Varenikliinista ei ole tasokkaita hoitotutkimuksia nuorilla. Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden tai vieroituslääkkeiden turvallisuutta nuorilla ei ole tutkittu kovin laajasti, mutta raportoiduissa tutkimuksissa niihin on liittynyt samoja haittavaikutuksia kuin aikuisilla.

Hyvä yhteenveto tähänastisista tutkimuskatsauksista ja hyvistä käytännöistä nuorten tupakasta vieroituksessa on saatavilla Pbertin ym. «Pbert L, Farber H, Horn K ym. State-of-the-art off...»4 katsauksessa Yhdysvaltain lastenlääkärien yhdistykselle.

Kirjallisuutta

  1. Fanshawe TR, Halliwell W, Lindson N ym. Tobacco cessation interventions for young people. Cochrane Database Syst Rev 2017;11:CD003289 «PMID: 29148565»PubMed
  2. Kim Y, Myung SK, Jeon YJ ym. Effectiveness of pharmacologic therapy for smoking cessation in adolescent smokers: Meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Health Syst Pharm 2011;68:219-26 «PMID: 21258027»PubMed
  3. Simon P, Kong G, Cavallo DA ym. Update of Adolescent Smoking Cessation Interventions: 2009-2014. Curr Addict Rep 2015;2:15-23 «PMID: 26295017»PubMed
  4. Pbert L, Farber H, Horn K ym. State-of-the-art office-based interventions to eliminate youth tobacco use: the past decade. Pediatrics 2015;135:734-47 «PMID: 25780075»PubMed