Takaisin

Apteekkihenkilökunnan toteuttama tupakasta vieroitus

Näytönastekatsaukset
Terhi Kurko ja Klas Winell
19.6.2018

Näytön aste: B

Apteekin farmaseuttisen henkilökunnan toteuttama tupakasta vieroitus ilmeisesti lisää tupakoinnin lopettamista.

Farmasian ammattilaisten osallistumista elintapamuutosten tukemiseen tarkastellut systemoitu katsaus «Brown TJ, Todd A, O'Malley C ym. Community pharmac...»1 arvioi tutkimuksia 10 viitetietokannasta (Applied Social Sciences Index and Abstracts, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, EMBASE, International Bibliography of the Social Sciences, MEDLINE, NHS Economic Evaluation Database, PsycINFO, Social Science Citation Index ja Scopus) toukokuuhun 2014 asti. Systemoidun katsauksen sisäänottokriteerit täytti 12 farmasian ammattilaisten toteuttamaa tupakasta vieroituksen tuen vaikuttavuutta tarkastelevaa tutkimusta. Niistä 10 oli asetelmaltaan satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, 1 ennen-jälkeen-tutkimus ja yksi aikasarja-analyysi (interrupted times series). Tutkimuksista 10/12:ssa tutkimuspotilaat käyttivät lisäksi nikotiinikorvaushoitoa. Puolessa savuttomuus määritettiin tupakoijan oman ilmoituksen perusteella ja puolessa savuttomuus vahvistettiin häkä- tai kotiniinimittauksella. Tutkimuksilta edellytettiin vähintään 6 kuukauden savuttomuutta. 7 tutkimuksen yhdistetyn meta-analyysin mukaan apteekeissa toteutettu vieroitushoito oli vaikuttavaa OR 2,56 (95 % luottamusväli 1,45–4,53) vertailuryhmään verrattuna.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Katsauksessa oli mukana erilaisia tutkimuksia, ja yksi tarkastelluista tutkimuksista oli tehty sairaala-apteekissa, muut avoapteekissa. Apteekkilaisten tarjoamat interventiot vaihtelivat. Osassa tarjottiin pidempikestoista yksilöllistä vieroitusneuvontaa, osassa nikotiinikorvaushoidon käytön tukea, 1 tutkimuksista arvioi ikääntymisen merkkejä iholla havainnollistavaa interventiota ja osassa käytössä oli tietokoneohjelmapohjainen käyttäytymisen muutoksen tuki. Myös vertailuryhmien saama vieroitustuki vaihteli tutkimusten välillä. Siksi tutkimuksen laatu on arvioitu heikoksi.

Toinen systemoitu katsaus «Saba M, Diep J, Saini B ym. Meta-analysis of the e...»2 arvioi tutkimuksia farmasian ammattilaisten toteuttamasta tupakasta vieroituksesta. Haku tehtiin 5 viitetietokantaan (PubMed, EMBASE, Scopus, International Pharmaceutical Abstracts ja ISI Web of Knowledge) toukokuuhun 2013 asti. Analyysiin otettujen tutkimusten tuli olla apteekissa toteutettuja tupakasta vieroitusinterventioita, joita arvioitiin vertailuryhmään nähden. Päävastemuuttuja oli osallistujien savuttomuus "vankimmalla mahdollisella käytettävissä olevalla kriteerillä" määritettynä. 5 tutkimusta, 3 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta ja 2 ennen-jälkeen-tutkimusta, täytti katsauksen mukaanottokriteerit. Tutkimuksiin oli osallistunut 1 426 tupakoijaa.

Meta-analyysin mukaan farmasianalan ammattilaisten toteuttamat tupakasta vieroitusinterventiot johtivat vertailuryhmää todennäköisemmin savuttomuuteen (RR 2,21; 95 % luottamusväli 1,49–3,29). Vertailuryhmään nähden interventioryhmissä, joissa tupakoimattomuus todettiin kliinisesti validisti, oli RR 3,21 (95 % luottamusväli 1,81–5,72). Lopettamiskerroin oli 1,66 (95 % luottamusväli 1,08–2,54) itseraportoidulle savuttomuudelle. Vertailuryhmään nähden interventioryhmässä lyhytaikaisen savuttomuuden lopettamiskerroin oli 2,48 (95 % luottamusväli 1,15–5,31) ja pitkäaikaisen savuttomuuden 2,40 (95 % luottamusväli 1,37–4,23).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Iso-Britannian kansallisen tupakasta vieroituspalvelun tulosten arvioinnissa verrattiin eri toimijoiden 1 vuoden tuloksia «Dobbie F, Hiscock R, Leonardi-Bee J ym. Evaluating...»3. Vuosina 2012–2013 toteutetussa kohorttitutkimuksessa oli mukana 3 057 potilasta, joista apteekkilaisten toimesta vieroitusta sai 97 henkilöä. Heidän häkämittauksella varmistettu lopettamisprosenttinsa oli 5,2 (95 % luottamusväli 1,5–15,8), joka vastasi perusterveydenhuollossa saatuja tuloksia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yleiskommentti

Meta-analyyseihin on otettu apteekin henkilökunnan tuella toteutettuja tupakasta vieroitusta edistäviä tutkimuksia. Näissä tutkimuksissa interventiot vaihtelevat tavanomaisesta savuttomuutta ja nikotiinikorvaushoidon käyttöä edistävästä neuvonnasta intensiivisempään useita tapaamisia sisältäviin interventioihin. Myös apteekeista toteutettu vieroitus on vaikuttavaa, ja siksi sitä on hyvä toteuttaa Suomessakin. Farmaseuttisen henkilökunnan tupakasta vieroitusosaamista tulee ylläpitää. Apteekkihenkilökunnan keskeisin ja luontevin tehtävä on vieroituslääkehoidon oikean käytön tukeminen.

Kirjallisuutta

  1. Brown TJ, Todd A, O'Malley C ym. Community pharmacy-delivered interventions for public health priorities: a systematic review of interventions for alcohol reduction, smoking cessation and weight management, including meta-analysis for smoking cessation. BMJ Open 2016;6:e009828 «PMID: 26928025»PubMed
  2. Saba M, Diep J, Saini B ym. Meta-analysis of the effectiveness of smoking cessation interventions in community pharmacy. J Clin Pharm Ther 2014;39:240-7 «PMID: 24749899»PubMed
  3. Dobbie F, Hiscock R, Leonardi-Bee J ym. Evaluating Long-term Outcomes of NHS Stop Smoking Services (ELONS): a prospective cohort study. Health Technol Assess 2015;19:1-156 «PMID: 26565129»PubMed