Takaisin

Sydän- ja verisuonisairauksien riski vaikeaa ihopsoriaasia sairastavilla

Näytönastekatsaukset
Anna Hannuksela-Svahn
1.6.2012

Näytön aste: A

Vaikeaa ihopsoriaasia sairastavilla on muuta väestöä useammin sydän- ja verisuonisairauksia.

Etenevään rekisteritutkimukseen «Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB ym. Risk of myocar...»1 kerättiin sähköisesti yli 8 miljoonan potilaan tiedot Iso-Britannian yleislääkäreiden vastaanotoilta vuosina 1987–2002. Aineistosta poimittiin 20–90-vuotiaat potilaat, joiden diagnoosina oli psoriaasi. Psoriaasi katsottiin vaikeaksi, jos hoitona oli käytetty UV-valohoitoa tai sisäisiä psoriaasilääkityksiä. Jokaiselle potilaalle valittiin 1–5 psoriaasia sairastamatonta kontrollia saman yleislääkärin vastaanotolta samalta ajanjaksolta. Seuranta päättyi sydäninfarktiin, kuolemaan, siirtymiseen pois kyseisen lääkärin vastaanotolta tai vastaanottotietojen keräämisoikeuden päättymiseen. Psoriaatikkoja oli 130 976, joista vaikeaa psoriaasia sairasti 3 837 (2,9 %). Kontrolleja oli 556 995. Seuranta-aika oli keskimäärin 5,4 vuotta.

Psoriaasia sairastavilla oli sepelvaltimotaudin riskitekijöitä, kuten verenpainetautia, diabetesta, hyperlipidemiaa ja tupakointia, useammin kuin kontrolliväestöllä. Sydäninfarktin ilmaantuvuus oli kontrolliväestössä 3,58/100 000 (95 % luottamusväli 3,52–3,65), lievää psoriaasia sairastavilla 4,04/100 000 (3,88–4,21) ja vaikeaa psoriaasia sairastavilla 5,13/100 000 (4,22–6,17).

Sydäninfarktin riski oli suurin nuorilla (alle 40-vuotiailla) vaikeaa psoriaasia sairastavilla. Sydäninfarktin ilmaantuvuus 30-vuotiaalla vaikeaa psoriaasia sairastavalla oli 3,10-kertainen (1,98–4,86) muuhun väestöön verrattuna, kun 60-vuotiaalla vaikeaa psoriaasia sairastavalla se oli 1,36-kertainen. Potilaiden paino, metotreksaatin, retinoidien tai sikloporiinin käyttö ei muuttanut havaittua tulosta. Nivelpsoriaasin ja tulehduskipulääkkeiden käytön yleisyyttä ei tutkittu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Edellä mainitusta Iso-Britannian yleislääkäreiden keräämästä terveystietojen rekisteristä selvitettiin aivoinfarktin ilmaantuvuutta «Gelfand JM, Dommasch ED, Shin DB ym. The risk of s...»2 129 143 lievää ja 3 603 vaikeaa psoriaasia sairastavalta potilaalta. Heille valittiin 496 666 ja vastaavasti 14 330 kontrollia samasta rekisteristä.

Aivoinfarktin vaara vaikeaa psoriaasia sairastavilla oli 1,43-kertainen muuhun väestöön verrattuna (95 % luottamusväli 1,1–1,9), kun tapaukset ja kontrollit vakioitiin iän, sukupuolen ja aivoinfarktin riskitekijöiden (diabetes, aikaisempi aivoinfarkti tai verenkiertohäiriö, hyperlipidemia, korkea verenpaine ja tupakointi) suhteen. Psoriaasiin liittyvä yleistulehdus oli aivoinfarktin itsenäinen riskitekijä. Alkoholin käyttöä ei tutkimuksessa huomioitu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Samaisesta Iso-Britannian yleislääkärien keräämästä aineistosta selvitettiin kuolleisuutta vaikeaa psoriaasia sairastavilla ja heidän verrokeillaan «Mehta NN, Azfar RS, Shin DB ym. Patients with seve...»3. Verrokit eivät sairastaneet psoriaasia, ja heitä hoidettiin saman lääkärin vastaanotolla samoihin aikoihin kuin tapauksia. Kaltaistus oli tehty myös iän, sukupuolen, tupakoinnin, diabeteksen, verenpainetaudin ja dyslipidemian suhteen.

Vaikea psoriaasi lisäsi itsenäisenä vaaratekijänä kuolleisuutta sydän- ja verisuonisairauksiin (vaarasuhde 1,57, 95 % luottamusväli 1,26–1,96). Kuolevuus oli suurinta nuorilla aikuisilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Takautuva tanskalainen rekisteritutkimus «Ahlehoff O, Gislason GH, Charlot M ym. Psoriasis i...»4 selvitti psoriaasia sairastavien sydän- ja verisuonitaudin riskiä. Tiedot sairaaloiden osastoilla ja poliklinikoilla asetetuista diagnooseista, apteekkiostoista, verotustiedoista ja kuolinpäivistä yhdistettiin. Vaikeaa psoriaasia sairastava tunnistettiin kolmannen sairaaladiagnoosin ja lievää psoriaasia sairastava toisen paikallisen D-vitamiinijohdannaisen oston jälkeen. Potilaiden tuli olla ≥ 18-vuotiaita. Tutkimuksen alkuhetkellä olemassa oleva diabetes, psoriaasi tai valtimokovettumatauti esti tutkimukseen pääsyn. Seuranta alkoi psoriaasikriteerin täytyttyä vuoden 1997 jälkeen ja jatkui vuoteen 2006 tai kuolemaan. Keskimääräinen seuranta-aika oli 5,0 vuotta 34 371 lievää psoriaasia ja 2 621 vaikeaa psoriaasia sairastavalla. Verrokkeja oli muu väestö, 4 003 265 tanskalaista.

Kokonaiskuolleisuus (riskisuhde vaikeassa psoriaasissa 1,73; 95 % luottamusväli 1,54–1,94) ja kuolleisuus sydän- ja verisuonitauteihin oli lisääntynyt sekä lievässä että vaikeassa (riskisuhde 1,57; 95 % luottamusväli 1,27–1,94) psoriaasissa. Aivoinfarktin (riskisuhde vaikeassa psoriaasissa 1,71 (1,39–2,11)) ja sydäninfarktin (riskisuhde vaikeassa psoriaasissa 1,45 (1,10–1,90)) vaara oli lisääntynyt sekä lievässä että vaikeassa psoriaasissa, jälkimmäisessä selkeämmin.

Sydän- ja verisuonitauteihin sairastumisen ja kuoleman vaara oli suurin nuorilla ja vaikeaa psoriaasia sairastavilla. Psoriaasiin liittyvä sydän- ja verisuonitautien vaara oli samansuuruinen kuin diabetesta sairastavilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saksalaisesta 1,3 miljoonan henkilön sairausvakuutusrekisteristä tunnistettiin diagnoositietojen avulla 33 981 psoriaatikkoa «Augustin M, Reich K, Glaeske G ym. Co-morbidity an...»5. Heille kerättiin samasta tiedostosta 451 755 verrokkia. Ryhmien kaltaistusta ei ollut kuvattu tarkemmin. Psoriaasin vaikeusastetta ei ollut käytettävissä.

Sepelvaltimotautia esiintyi 13,3 %:lla psoriaatikoista ja 7,12 %:lla verrokeista (prevalenssisuhde 1,87; 95 % luottamusväli 1,82–1,92). Psoriaatikoilla oli sepelvaltimotaudin riskitekijöitä merkitsevästi verrokkeja useammin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB ym. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA 2006;296:1735-41 «PMID: 17032986»PubMed
 2. Gelfand JM, Dommasch ED, Shin DB ym. The risk of stroke in patients with psoriasis. J Invest Dermatol 2009;129:2411-8 «PMID: 19458634»PubMed
 3. Mehta NN, Azfar RS, Shin DB ym. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. Eur Heart J 2010;31:1000-6 «PMID: 20037179»PubMed
 4. Ahlehoff O, Gislason GH, Charlot M ym. Psoriasis is associated with clinically significant cardiovascular risk: a Danish nationwide cohort study. J Intern Med 2011;270:147-57 «PMID: 21114692»PubMed
 5. Augustin M, Reich K, Glaeske G ym. Co-morbidity and age-related prevalence of psoriasis: Analysis of health insurance data in Germany. Acta Derm Venereol 2010;90:147-51 «PMID: 20169297»PubMed