Takaisin

Adalimumabin hoitoteho läiskäpsoriaasin induktiohoidossa

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
29.4.2016

Näytön aste: A

Adalimumabilla saavutetaan hyvä hoitoteho läiskäpsoriaasin induktiohoidossa lumehoitoon verrattuna.

Pohjoisamerikkalaisessa faasin 2 satunnaistetussa ja lumekontrolloidussa tutkimuksessa «Gordon KB, Langley RG, Leonardi C ym. Clinical res...»1 selvitettiin adalimumabin hoitotehoa keskivaikeaan tai vaikeaan läiskäpsoriaasiin (BSA vähintään 5 %) kahdella eri annoksella. Tutkimuksessa oli 3 ryhmää: lume (N = 52), adalimumabi 80 mg:n latausannoksen jälkeen joko 40 mg ihonalaisesti joka toinen viikko (N = 45) tai joka viikko (N = 47). PASI-lähtöarvo oli tutkimusryhmissä (lume, normaali annos, korkea annos) keskimäärin 16,0 (5,5–40,4), 16,7 (5,4–39,0) ja 14,5 (2,3–42,4). Adalimumabin lisäksi sallittiin tutkimuksen aikana mietojen tai keskivahvojen paikallisglukokortikoidien käyttö kämmeniin, jalkapohjiin, kasvoille ja nivusiin.

Hyvä hoitovaste (PASI-75) todettiin 12 viikon kohdalla lumeryhmässä 4 %:lla, normaaliannosryhmässä 53 %:lla ja korkea-annosryhmässä 80 %:lla. Ryhmien keskimääräiset PASIn alenemat olivat 14 %, 70 % ja 84 %. Ihottuman täysi siistiytyminen (PASI-100) todettiin adalimumabiryhmissä 11 %:lla ja 26 %:lla potilaista. Tutkimuksen avoimessa jatko-osassa 24 viikon kohdalla hyvän hoitovasteen saavutti normaaliannosryhmässä 64 % ja korkea-annosryhmässä 72 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tutkimuksessa oli mukana potilaita, joiden PASI oli selvästi alle 10.

Pohjoisamerikkalaisessa faasin 3 tutkimuksessa (REVEAL, NCT00237887) «Menter A, Tyring SK, Gordon K ym. Adalimumab thera...»2 selvitettiin adalimumabin tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä 1 212:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10 % ja PASI vähintään 12) sairastavalla potilaalla. Tutkimuksen ensimmäinen 16 viikkoa kestänyt vaihe oli satunnaistettu ja lumekontrolloitu. Tutkimuksen alkaessa ryhmien välillä ei ollut olennaisia eroja (keskimääräinen PASI 18,3 ja 18,8 sekä BSA 24,5 % ja 25,5 %).

Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, saavutti 71 % adalimumabia ja 7 % lumetta saaneista (riskiero 0,64, 95 % luottamusväli 0,61–0,68, p < 0,001). PASI-90 ja PASI-100-vasteen saavutti 45 % ja 20 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Euroopassa ja Kanadassa tehdyssä faasin 3 satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa (CHAMPION, NCT00235820) «Saurat JH, Stingl G, Dubertret L ym. Efficacy and ...»3 verrattiin 16 viikon hoitotehoa adalimumabilla matala-annoksiseen peroraaliseen metotreksaattiin ja lumeeseen 271:llä keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10 %, PASI vähintään 10 ja harkittu valo- tai systeemistä lääkehoitoa) sairastavalla potilaalla.

Ryhmien välillä ei ollut olennaisia eroja tutkimuksen alkaessa (keskimääräiset PASI-arvot 18,8, 18,9 ja 17,9 sekä BSA 28,4 %, 32,4 % ja 33,6 %). Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, saavutti 79,6 % adalimumabia, 35,5 % metotreksaattia ja 18,9 % lumetta saaneista. Adalimumabin riskiero lumeeseen oli 0,605 (95 % luottamusväli 0,445–0,766) ja metotreksaattiin 0,437 (95 % luottamusväli 0,308–0,567). PASI-90 ja PASI-100-vasteen saavutti 51,3 % ja 16,7 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Lumeryhmässä saavutettiin poikkeuksellisen korkea paranemistulos.

Eurooppalaisessa satunnaistetussa voidepohjakontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa (BELIEVE, NCT00574249) «Thaçi D, Ortonne JP, Chimenti S ym. A phase IIIb, ...»4 verrattiin adalimumabin 16 viikon hoitotehoa yhdistelmänä joko lume- tai kalsipotrioli-beetametasonidipropionaattivoiteen kanssa 730:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (vähintään kaksi kolmesta kriteeristä: PASI ≥ 10, BSA ≥ 10, DLQI ≥ 10) sairastavalla potilaalla, joilla vähintään 2 aiempaa systeemistä hoitoa oli ollut joko vasta-aiheisia, ei ollut siedettävissä tai ei ollut antanut hyväksyttävää vastetta. Ryhmät eivät lähtötilanteessa eronneet toisistaan. Keskimääräinen PASI oli 19,5 ja BSA 33 %.

Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, saavutti viikolla 16 lääkevoidetta käyttäneistä 64,8 % ja lumevoidetta käyttäneistä 70,9 %. Ero (p = 0,086) ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Vastaavasti PASI-90-vasteen saavutti 38,8 % / 50,0 % ja PASI-100-vasteen 15,3 % / 24,2 % potilaista. Hoitovaste oli nopeampi tutkimusviikoilla 2 ja 4 yhdistelmävoidetta käyttäneillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Japanilaisessa faasin 2/3 satunnaistetussa 24 viikon kaksoissokkotutkimuksessa (M04-688, NCT00338754) «Asahina A, Nakagawa H, Etoh T ym. Adalimumab in Ja...»5 verrattiin 3 eri adalimumabiannoksen hoitotehoa lumeeseen 169:llä keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10 %) sairastavalla potilaalla.

Potilaat olivat pienempikokoisia (keskipaino 70,1 kg) kuin vastaavissa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa tutkimuksissa. Ryhmien välillä ei ollut olennaisia eroja tutkimuksen alkaessa (keskimääräiset PASI-arvot 29,1, 25,4, 30,2 ja 28,3 sekä BSA 46,7 %, 43,3 %, 48,3 ja 46,1 %). Tutkimuksen aikana potilaat saivat käyttää ryhmän I–III paikalliskortikoideja. Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen viikolla 16 saavutti 62,8 % normiannoksella (80 mg latausannos, sitten 40 mg joka 2.viikko) ja 4,3 % lumeella hoidetuista potilaista. Vaste oli hiukan matalampi ilman latausannosta hoidetuilla (57,9 %) ja selvästi parempi (81,0 %) koko ajan 80 mg joka 2. viikko saaneilla.

Tutkimus jatkui lumekontrolloituna 24 viikkoon saakka, jolloin PASI-75 vasteet olivat seuraavat: lumeryhmä 13,0 %, adalimumabin normaali annos 69,8 %, ilman latausannosta 65,8 %, korkea annos 81,0 % (kaikki verum-ryhmät vs lume p < 0,001, verum-ryhmien keskinäisiä eroja ei ilmoitettu).

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa suoritetussa 40 viikkoa kestäneessä faasin 2 satunnaistetussa monikeskustutkimuksessa (X_PLORE, NCT01483599) keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10 %, PGA ≥ 3) hoidosta guselkumabilla (IL-23-estäjä) «Gordon KB, Duffin KC, Bissonnette R ym. A Phase 2 ...»6 oli 16 viikon lumekontrollin lisäksi aktiivisena vertailulääkkeenä adalimumabi normiannoksella 40 viikon ajan. Muilta osin tutkimus oli kaksoissokotettu, mutta adalimumabi annosteltiin avoimesti kuitenkin niin, että hoitovastetta arvioivat henkilöt eivät tienneet, mitä lääkettä tai annosta tutkittavat saivat.

Ryhmät (lume, guselkumabi, adalimumabi) olivat tutkimuksen alkaessa vertailukelpoisia: keskimäärin PASI 21,9, 20,9, 20,2, BSA 27,5 %, 24,6 %, 26,8 % sekä PGA 3 52 %, 56 %, 56 %, PGA 4 45 %, 39 %, 33 % ja PGA 5 2 %, 5 %, 9 %. Ensisijaisena päätemuuttujana oli tutkijan yleisarvion (PGA, asteikkona 0–5) 0 tai 1 saavuttaminen viikolla 16. Lukuisten toissijaisten muuttujien joukossa olivat muun muassa PASI-75 ja PASI-90-vasteet sekä vasteet viikolla 40.

Adalimumabia saaneista PGA 0/1 -vasteen viikolla 16 saavutti 58 % potilaista (lume 7 %, guselkumabi 50–200 mg annoksin 79 % - 86 %), ja PASI-75-vasteen 70 % (lume 5 %, guselkumabi 79–81 %). Viikolla 40 PGA 0/1 -vasteen saavutti adalimumabilla 49 % ja guselkumabilla 71–81 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus, jossa adalimumabi oli aktiivisena vertailulääkkeenä.

Hollantilaisessa prospektiivisessa rekisteritutkimuksessa «van Lümig PP, van de Kerkhof PC, Boezeman JB ym. A...»7 seurattiin adalimumabihoidon tehoa ja turvallisuutta 85 läiskäpsoriaasipotilailla, joille oli aloitettu adalimumabihoito hyväksytyin käyttöedellytyksin ja annoksin. Annosta voitiin kuitenkin vasteen jäädessä riittämättömäksi nostaa tai muuta hoitoa lisätä, ja muuta hoitoa saattoi olla mukana ylimenovaiheen hoitona. Vain 19 %:lla potilaista oli kysymyksessä ensimmäinen biologinen lääkitys.

Verrattuna PASI-arvoon ennen ensimmäistä biologista lääkitystä, viikolla 12 hoitovasteen PASI-50/-75/-90 saavutti 65 % / 34 % / 11 % potilaista, ja viikolla 24 vastaavasti 65 % /38 % / 14 %.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Hoitovasteet näyttävät tavallisilla klinikkapotilailla huomattavasti matalammilta kuin lääketutkimuksissa.

Kirjallisuutta

 1. Gordon KB, Langley RG, Leonardi C ym. Clinical response to adalimumab treatment in patients with moderate to severe psoriasis: double-blind, randomized controlled trial and open-label extension study. J Am Acad Dermatol 2006;55:598-606 «PMID: 17010738»PubMed
 2. Menter A, Tyring SK, Gordon K ym. Adalimumab therapy for moderate to severe psoriasis: A randomized, controlled phase III trial. J Am Acad Dermatol 2008;58:106-15 «PMID: 17936411»PubMed
 3. Saurat JH, Stingl G, Dubertret L ym. Efficacy and safety results from the randomized controlled comparative study of adalimumab vs. methotrexate vs. placebo in patients with psoriasis (CHAMPION). Br J Dermatol 2008;158:558-66 «PMID: 18047523»PubMed
 4. Thaçi D, Ortonne JP, Chimenti S ym. A phase IIIb, multicentre, randomized, double-blind, vehicle-controlled study of the efficacy and safety of adalimumab with and without calcipotriol/betamethasone topical treatment in patients with moderate to severe psoriasis: the BELIEVE study. Br J Dermatol 2010;163:402-11 «PMID: 20377585»PubMed
 5. Asahina A, Nakagawa H, Etoh T ym. Adalimumab in Japanese patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis: efficacy and safety results from a Phase II/III randomized controlled study. J Dermatol 2010;37:299-310 «PMID: 20507398»PubMed
 6. Gordon KB, Duffin KC, Bissonnette R ym. A Phase 2 Trial of Guselkumab versus Adalimumab for Plaque Psoriasis. N Engl J Med 2015;373:136-44 «PMID: 26154787»PubMed
 7. van Lümig PP, van de Kerkhof PC, Boezeman JB ym. Adalimumab therapy for psoriasis in real-world practice: efficacy, safety and results in biologic-naïve vs. non-naïve patients. J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:593-600 «PMID: 22416818»PubMed