Takaisin

Etanerseptin hoitoteho läiskäpsoriaasin induktiohoidossa aikuisilla

Näytönastekatsaukset
Tapio Rantanen
9.4.2016

Näytön aste: A

Hyvän hoitovasteen etanerseptilla saavuttaa annoksesta riippuen 12 viikon hoidossa vähintään kolmannes ja 24 viikon hoidossa vähintään puolet potilaista.

Pohjoisamerikkalaisessa faasin 2 tutkimuksessa (valmisteyhteenvedon tutkimus 1) «Gottlieb AB, Matheson RT, Lowe N ym. A randomized ...»1 selvitettiin etanerseptin (25 mg kahdesti viikossa) tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä 112:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10 %, vähintään 1 aikaisempi systeeminen lääkehoito- tai valohoitojakso) sairastavalla potilaalla. Satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus kesti 24 viikkoa. Keskimääräinen PASI oli lumeryhmässä 19,5 ja BSA 34 % ja verum-ryhmässä PASI 17,8 ja BSA 30 %.

Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, viikolla 12 saavutti 2 % lumetta ja 30 % lääkettä saaneista potilaista (p < 0,001; 95 % luottamusväli 16–40 %). Viikolla 24 vastaavat luvut olivat 5 % ja 56 % (p < 0,001; 95 % luottamusväli 36–65 %).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Pohjoisamerikkalaisessa faasin 3 tutkimuksessa (valmisteyhteenvedon tutkimus 2) «Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT ym. Etanercept...»2 selvitettiin etanerseptin tehoa, turvallisuutta ja siedettävyyttä 652:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10 % ja PASI vähintään 10, saanut tai harkittu systeemistä lääkehoitoa tai valohoitoa) sairastavalla potilaalla. Satunnaistettu ja lumekontrolloitu tutkimus kesti 24 viikkoa. Kaikissa ryhmissä keskimääräinen PASI oli yli 18 ja BSA yli 27 %. Tutkimuslääkkeen osalta potilaat oli satunnaistettu 3 annosryhmään: 25 mg kerran viikossa, 25 mg kahdesti viikossa ja 50 mg kahdesti viikossa. Lumeryhmä sai 12 viikon jälkeen lääkkeen keskiannosta.

Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, viikolla 12 saavutti lumeryhmässä 4 %, matala-, keski- ja korkea-annosryhmässä 14 %, 34 % ja 49 % potilaista (p < 0,001 lumeeseen verrattuna kaikissa annosryhmissä). Etanerseptiryhmien tulokset viikolla 24 olivat 25 %, 44 % ja 59 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa toteutetussa faasin 3 tutkimuksessa «Papp KA, Tyring S, Lahfa M ym. A global phase III ...»3 (valmisteyhteenvedon tutkimus 3) selvitettiin etenerseptin tehoa ja turvallisuutta sekä ns. step-down-annostelun toimivuutta 583:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10 % ja PASI vähintään 10, saanut tai harkittu systeemistä lääkehoitoa tai valohoitoa) sairastavalla potilaalla. Keskimääräinen PASI oli 16,4 ja BSA 23 %. Tutkimus kesti 24 viikkoa, josta 12 ensimmäisen viikon ajan potilaat oli satunnaistettu lume-, normaali- ja korkea-annosryhmiin. Jälkimmäiset 12 viikkoa kaikki potilaat saivat etanerseptiä 25 mg kahdesti viikossa.

Ensisijaisen päätemuuttujan, PASI-75-vasteen, saavutti viikolla 12 lumepotilaista 3 %, viikolla 12/24 25 mg kahdesti viikossa saaneista 34 % / 45 % ja 50 mg kahdesti viikossa (ensimmäiset 12 viikkoa) saaneista 49 % / 54 % (viikolla 12 p < 0,0001 lumeeseen verrattuna).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Pohjoisamerikkalaisessa faasin 3 tutkimuksessa (NCT00111449) «Tyring S, Gordon KB, Poulin Y ym. Long-term safety...»4 selvitettiin etanerseptin tehoa ja turvallisuutta korkealla, 50 mg kahdesti viikossa annettavalla annoksella 618:lla keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10, PASI vähintään 10, saanut tai harkittu systeemistä lääkehoitoa tai valohoitoa) sairastavalla potilaalla. Koe oli satunnaistettu ja kaksoissokkoutettu siten, että ensimmäisen 12 viikon ajan puolet potilaista sai lumetta. Sen jälkeen kumpikin ryhmä sai avoimena etanerseptia 50 mg kahdesti viikossa seuraavien 84 viikon ajan. Aloitettaessa potilaiden BSA oli keskimäärin 27,2 % ja PASI 18,1–18,3. 34,3 %:lla potilaista oli esitiedoissa nivelpsoriaasi.

Lumelääkeryhmän paraneminen viikolla 24 oli samaa luokkaa (47,7 % PASI-75) kuin etanerseptiryhmällä viikolla 12. Paranemistaso säilyi hyvin viikolle 96 saakka, mutta huippu osui viikolle 48, jolloin 63 % / 61,1 % etanersepti-/lumepotilaista oli saavuttanut hyvän hoitovasteen. Näistä potilaista 74,4 %:lla PASI-75-vaste säilyi viikolle 96 saakka. Potilaista, jotka eivät viikolla 48 olleet saavuttaneet hyvää hoitovastetta, 17,4 % saavutti sen viikolla 96.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus.

Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa (valmisteyhteenvedon tutkimus 4) «van de Kerkhof PC, Segaert S, Lahfa M ym. Once wee...»5 selvitettiin etanerseptin tehoa ja turvallisuutta annoksella 50 mg kerran viikossa 24 viikon ajan 144:llä keskivaikeaa tai vaikeaa läiskäpsoriaasia (BSA vähintään 10, PASI vähintään 10, vasta-aihe, riittämätön hoitovaste tai puuttuva sieto vähintään yhdelle valo- tai systeemiselle lääkehoitomuodolle) sairastavalla potilaalla. Koe oli satunnaistettu 12 ensimmäisen viikon osalta suhteessa etanersepti: lume = 2:1. Tutkimuksen alkaessa keskimääräinen PASI oli 21,2 ja BSA 28,4 %. 12 viikon kohdalla 38 % etanerseptia ja 2 % lumetta saaneista potilaista saavutti hyvän hoitovasteen (p < 0,0001). Viikolla 24 sen saavutti 71 % etanerseptipotilaista ja 44,4 % aluksi lumetta saaneista potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa (PRESTA, NCT00245960) «Sterry W, Ortonne JP, Kirkham B ym. Comparison of ...»6 selvitettiin etanerseptin tehoa ja turvallisuutta 752 potilaalla, jotka sairastivat sekä iho- että nivelpsoriaasia. Ihopsoriaasin piti olla keskivaikea tai vaikea (BSA vähintään 10 %) ja nivelpsoriaasin aktiivinen (vähintään 2 turvonnutta tai arkaa niveltä ja nivelkipua vähintään 3 kuukauden ajan ennen seulontatutkimusta sekä kielteinen reumatekijäkoe). Aloitusvaiheessa keskimääräinen PASI oli 19–20 ja BSA 30–31 %. Potilaista 25 % jatkoi aikaisempaa metotreksaattihoitoaan keskimääräisellä annoksella 12,7 mg/viikko. Etanerseptia annosteltiin ensimmäisen 12 viikon ajan sokkoutetusti 50 mg kerran tai kahdesti viikossa ja toiset 12 viikkoa 50 mg viikossa.

Ihon osalta ensisijaisen päätemuuttujan (lääkärin yleisarvio siisti tai lähes siisti) viikolla 12 saavutti 46 % korkeamman annoksen ja 32 % matalamman annoksen potilaista (p < 0,001). PASI-75-arvot olivat vastaavasti 55 % ja 36 %. Viikolla 24 PASI-75-vasteen saavutti 70 % ja 62 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tuloksia ei raportoitu erikseen metotreksaatin käytön suhteen.

Kansainvälisessä satunnaistetussa ustekinumabitutkimuksessa (ACCEPT, NCT00454584) «Griffiths CE, Strober BE, van de Kerkhof P ym. Com...»7 käytettiin ensimmäisen 12 viikon aikana vertailulääkkeenä etanerseptia annoksella 50 mg kahdesti viikossa. Potilailla edellytettiin olevan keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi (BSA vähintään 10 %, PASI vähintään 12, harkittu systeemistä lääkehoitoa tai valohoitoa). Etanerseptia sai 347 potilasta, joiden keskimääräinen BSA oli 23,8 % ja PASI 18,6 tutkimuksen alkaessa. Heistä 56,8 % saavutti ensisijaiseksi päätemuuttujaksi asetetun PASI-75-vasteen 12 viikon hoidossa.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tutkimusaika oli lyhyt, etanerseptin täysi vaste saavutetaan huomattavasti myöhemmin.

Pohjoisamerikkalaisessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa briakinumabitutkimuksessa (M10-315, NCT00710580) «Strober BE, Crowley JJ, Yamauchi PS ym. Efficacy a...»8 käytettiin ensimmäisen 12 viikon aikana vertailulääkkeenä etanerseptia annoksella 50 mg kahdesti viikossa. Potilailla edellytettiin olevan keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi (BSA vähintään 10 %, PASI vähintään 12, PGA vähintään 3). Etanerseptia sai 139 potilasta, joilla tutkimuksen alkaessa keskimääräinen BSA oli 24,7 % ja PASI 18,5. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75-vaste ja PGA 12 viikon hoidon jälkeen. PASI-75-vasteen saavutti 39,6 % ja PGA-arvon 0 (siisti) tai 1 (minimaalinen) 29,6 % potilaista. Lumeella vastaavasti parani 6,9 % (p < 0,001) ja 4,2 % (p < 0,001) potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tutkimusaika on lyhyt, etanerseptin täysi vaste saavutetaan huomattavasti myöhemmin.

Pohjoisamerikkalaisessa satunnaistetussa lumekontrolloidussa briakinumabitutkimuksessa (M10-114, NCT00691964) «Gottlieb AB, Leonardi C, Kerdel F ym. Efficacy and...»9 käytettiin ensimmäisen 12 viikon aikana vertailulääkkeenä etanerseptia annoksella 50 mg kahdesti viikossa. Potilailla edellytettiin olevan keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi (BSA vähintään 10 %, PASI vähintään 12, PGA vähintään 3). Etanerseptia sai 141 potilasta, joilla tutkimuksen alkaessa keskimääräinen BSA oli 24,1 % ja PASI 19,4. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75-vaste ja PGA 12 viikon hoidon jälkeen. PASI-75-vasteen saavutti 56,0 % ja PGA-arvon 0 (siisti) tai 1 (minimaalinen) 39,7 % potilaista. Lumeella vastaavasti parani 7,4 % (p < 0,001) ja 2,9 % (p < 0,001) potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tutkimusaika oli lyhyt, etanerseptin täysi vaste saavutetaan huomattavasti myöhemmin.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa satunnaistetussa ja 12 viikon lumekontrolloidussa 52 viikon sekukinumabitutkimuksessa (FIXTURE, NCT01358578) «Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab ...»10 oli mukana etanerseptihoitoa saanut 326 potilaan vertailuryhmä 52 viikon ajan. Etanerseptin annos oli 50 mg kahdesti viikossa ensimmäiset 12 viikkoa, ja sen jälkeen 50 mg kerran viikossa. Edellytyksenä oli keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi (PASI vähintään 12, BSA vähintään 10 sekä tutkijan yleisarvio (PGA) 3 tai 4 asteikolla 0–4). Ryhmät olivat verrannollisia keskenään. Alussa ryhmien keskimääräinen PASI oli 23,2–24,1, BSA 33,6–35,2 sekä PGA 3 59,8–63,0 %:lla ja PGA 4 37,0–40,2 %:lla. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75 ja PGA 0 tai 1 -vasteet viikolla 12 ja näiden säilyminen viikolla 52.

Viikolla 12 PASI-75/PGA 0 tai 1 -vasteen saavutti lumeryhmässä 4,9 % / 2,8 % ja etanerseptiryhmässä 44,0 % / 27,2 % potilaista. Viimemainituista 72,5 % / 56,8 %:lla vaste säilyi viikolle 52. Induktiovaiheen huippuarvoja ei raportoitu, mutta julkaistujen käyrien mukaan etanerseptiryhmässä huippu saavutettiin viikolla 28, jolloin PASI-75/PGA 0 tai 1 vasteen saavutti arviolta noin 60 % / 40 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Kahdessa 12 viikon satunnaistetussa lumekontrolloidussa iksekitsumabitutkimuksessa (UNCOVER-2, NCT01597245 sekä UNCOVER-3, NCT01646177) eri puolilla maailmaa.

Tutkimuksessa «Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M ym. Comparison of...»11 oli mukana etanerseptia 50 mg kahdesti viikossa saaneen 358 ja 382 potilaan vertailuryhmät. Edellytyksenä oli keskivaikea tai vaikea läiskäpsoriaasi (PASI vähintään 12, BSA vähintään 10 sekä tutkijan yleisarvio (sPGA) vähintään 3 asteikolla 0–5).

Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75-vaste ja sPGA 0 tai 1. Ryhmät olivat kummassakin tutkimuksessa verrannollisia keskenään. Keskimääräiset lähtöarvot olivat UNCOVER-2:ssa PASI 19–21, BSA 25–27 sekä 48–52 %:lla sPGA vähintään 4, ja UNCOVER-3:ssa PASI 21, BSA 28–29 sekä 46–52 %:lla sPGA vähintään 4. Viikolla 12 PASI-75 / sPGA 0–1 -vasteen saavutti UNCOVER-2:ssa lumepotilaista 2,4 % / 2,4 % ja etanerseptia saaneista 41,6 % / 36,0 %, ja UNCOVER-3:ssa lumepotilaista 6,7 % / 7,3 % ja etanerseptia saaneista 53,4 % / 41,6 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Tutkimusaika oli lyhyt, etanerseptin täysi vaste saavutetaan huomattavasti myöhemmin.

Eri puolilla maailmaa suoritetussa lume- ja etanerseptikontrolloidussa 12 viikon kaksoissokkotutkimuksessa (NCT01241591) «Bachelez H, van de Kerkhof PC, Strohal R ym. Tofac...»12 tutkittiin 2 eri annoksella Janus-kinaasiestäjä tofasitinibin tehoa ja turvallisuutta keskivaikean tai vaikean läiskäpsoriaasin (PASI ≥ 12, BSA ≥ 10, PGA ≥ 3 asteikolla 0–4) hoidossa. Ensisijaiset päätemuuttujat olivat PASI-75- ja PGA 0 tai 1 vasteet. Etanerseptia sai 336 potilasta.

Ryhmien välillä ei todettu olennaisia eroja tutkimuksen alkaessa, keskimääräiset lähtöarvot ryhmissä olivat PASI 19,4–21,0, BSA 25,0–28,0 % sekä PGA 3 80–83 %:lla ja PGA 4 15–18 %:lla potilaista. Viikolla 12 PASI-75 / PGA 0 tai 1 vasteen saavutti lumeryhmässä 5,6 % / 15,0 % ja etanerseptiryhmässä 58,8 % / 66,3 % potilaista.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lääkeyrityksen suunnittelema, rahoittama ja järjestämä tutkimus. Molemmissa tutkimusryhmissä saavutettiin tavanomaista korkeammat vasteet. Tutkimusaika oli lyhyt, etanerseptin täysi vaste saavutetaan huomattavasti myöhemmin.

Kirjallisuutta

 1. Gottlieb AB, Matheson RT, Lowe N ym. A randomized trial of etanercept as monotherapy for psoriasis. Arch Dermatol 2003;139:1627-32; discussion 1632 «PMID: 14676082»PubMed
 2. Leonardi CL, Powers JL, Matheson RT ym. Etanercept as monotherapy in patients with psoriasis. N Engl J Med 2003;349:2014-22 «PMID: 14627786»PubMed
 3. Papp KA, Tyring S, Lahfa M ym. A global phase III randomized controlled trial of etanercept in psoriasis: safety, efficacy, and effect of dose reduction. Br J Dermatol 2005;152:1304-12 «PMID: 15948997»PubMed
 4. Tyring S, Gordon KB, Poulin Y ym. Long-term safety and efficacy of 50 mg of etanercept twice weekly in patients with psoriasis. Arch Dermatol 2007;143:719-26 «PMID: 17576937»PubMed
 5. van de Kerkhof PC, Segaert S, Lahfa M ym. Once weekly administration of etanercept 50 mg is efficacious and well tolerated in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis: a randomized controlled trial with open-label extension. Br J Dermatol 2008;159:1177-85 «PMID: 18673365»PubMed
 6. Sterry W, Ortonne JP, Kirkham B ym. Comparison of two etanercept regimens for treatment of psoriasis and psoriatic arthritis: PRESTA randomised double blind multicentre trial. BMJ 2010;340:c147 «PMID: 20124563»PubMed
 7. Griffiths CE, Strober BE, van de Kerkhof P ym. Comparison of ustekinumab and etanercept for moderate-to-severe psoriasis. N Engl J Med 2010;362:118-28 «PMID: 20071701»PubMed
 8. Strober BE, Crowley JJ, Yamauchi PS ym. Efficacy and safety results from a phase III, randomized controlled trial comparing the safety and efficacy of briakinumab with etanercept and placebo in patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol 2011;165:661-8 «PMID: 21574984»PubMed
 9. Gottlieb AB, Leonardi C, Kerdel F ym. Efficacy and safety of briakinumab vs. etanercept and placebo in patients with moderate to severe chronic plaque psoriasis. Br J Dermatol 2011;165:652-60 «PMID: 21574983»PubMed
 10. Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M ym. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med 2014;371:326-38 «PMID: 25007392»PubMed
 11. Griffiths CE, Reich K, Lebwohl M ym. Comparison of ixekizumab with etanercept or placebo in moderate-to-severe psoriasis (UNCOVER-2 and UNCOVER-3): results from two phase 3 randomised trials. Lancet 2015;386:541-51 «PMID: 26072109»PubMed
 12. Bachelez H, van de Kerkhof PC, Strohal R ym. Tofacitinib versus etanercept or placebo in moderate-to-severe chronic plaque psoriasis: a phase 3 randomised non-inferiority trial. Lancet 2015;386:552-61 «PMID: 26051365»PubMed