Takaisin

Ylipaino ja lihavuus astman riskitekijöinä

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
29.8.2012

Näytön aste: A

Ylipaino ja lihavuus liittyvät lisääntyneeseen astman ilmaantumisen riskiin sekä naisilla että miehillä.

Kyseessä on vuonna 2007 julkaistu meta-analyysi «Beuther DA, Sutherland ER. Overweight, obesity, an...»1 tutkimuksista, joissa on tutkittu prospektiivisesti painoindeksin ja astman ilmaantumisen välistä yhteyttä ja sukupuolen vaikutusta tähän. Kirjallisuushaussa löydettiin 7 kriteerit täyttävää tutkimusta, joissa oli yhteensä 333 102 henkilöä, seuranta-ajan vaihdellessa 2 vuodesta 21 vuoteen.

Verrattuna normaalipainoon, ylipaino (painoindeksi yli 25) ja lihavuus (painoindeksi yli 30) lisäsivät astman ilmaantumisen riskiä, ja vaikutus oli annosriippuvainen: ylipainoisilla OR oli 1.61 ja lihavilla 1.92 verrattuna normaalipainoisiin. Sama löydös nähtiin sekä miehillä (OR 1.46; 95 % luottamusväli 1.05–2.02) että naisilla (OR 1.68; 95 % luottamusväli 1.45–1.94). Meta-analyysissä on mukana suomalainen Huovisen ja kumppaneiden julkaisu kaksostutkimuksesta «Huovinen E, Kaprio J, Koskenvuo M. Factors associa...»2, jossa oli mukana 4 449 miestä, 5 222 naista. Suomalaistutkimuksessa lihavilla astman ilmaantumisen OR oli miehillä 3.5 ja naisilla 2.3.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H ym. Body mass ...»3 tutkittiin yhteyttä painoindeksin ja muun muassa lääkärin toteaman astman välillä 10 667 suomalaisen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijan (18–25-vuotiaan) aineistossa. Sekoittavina tekijöinä huomioitiin vanhempien koulutus, passiivinen tupakointi 0–2 vuoden iässä, lapsuuden elinympäristö, tupakointihistoria ja vapaa-ajan fyysinen aktiivisuus.

Miehillä astman OR oli 1.9 painoindeksin ollessa 20–22.4, 1.9 painoindeksin ollessa 22.5–24.9 ja 3.5 painoindeksin ollessa yli 27.5. Ylipainoisilla tai lihavilla naisilla riski oli kaksinkertainen verrattuna normaalipainoisiin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaisessa tutkimuksessa «Uddenfeldt M, Janson C, Lampa E ym. High BMI is re...»4 seurattiin haastattelututkimuksen avulla astman ilmaantuvuutta ja yhteyttä painoindeksiin 12 560 tutkittavalla kolmesta eri ikäryhmästä (16-vuotiaat, 30–39-vuotiaat ja 60–69-vuotiaat) vuosina 1990 ja 2003.

Astma ilmaantui seuranta-aikana 791 tutkittavalle. Riskitekijöitä olivat tupakointi (RR 1.37), painoindeksi (1.49 yli keskipainon olevaa interkvartaalia kohden) ja yöllinen GER (RR 2.16). Runsas kalan ja hedelmien kulutus suojasivat erityisesti ikääntyneitä astman ilmaantumiselta (RR 0.52). Jälkimmäisessä kyselyssä käytettiin ECRHS-kysymyssarjaa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Beuther DA, Sutherland ER. Overweight, obesity, and incident asthma: a meta-analysis of prospective epidemiologic studies. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:661-6 «PMID: 17234901»PubMed
  2. Huovinen E, Kaprio J, Koskenvuo M. Factors associated to lifestyle and risk of adult onset asthma. Respir Med 2003;97:273-80 «PMID: 12645835»PubMed
  3. Kilpeläinen M, Terho EO, Helenius H ym. Body mass index and physical activity in relation to asthma and atopic diseases in young adults. Respir Med 2006;100:1518-25 «PMID: 16503404»PubMed
  4. Uddenfeldt M, Janson C, Lampa E ym. High BMI is related to higher incidence of asthma, while a fish and fruit diet is related to a lower- Results from a long-term follow-up study of three age groups in Sweden. Respir Med 2010;104:972-80 «PMID: 20171076»PubMed