Takaisin

Ikääntyneiden astma

Näytönastekatsaukset
Terttu Harju
29.8.2012

Näytön aste: B

Ikääntyneiden astma lienee alidiagnosoitu ja -hoidettu.

Yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa «Enright PL, McClelland RL, Newman AB ym. Underdiag...»1 4 581 yli 65-vuotiaan henkilön kohortti valittiin Cardiovascular Health Study -tutkimukseen vuosina 1993–94. Kyselyn lisäksi tehtiin spirometria ja PEF-seuranta. Astma jaettiin kategorioihin varma, todennäköinen, mahdollinen ja ei astmaa. Varma astma oli 3.9 %:lla, todennäköinen 4.1 %:lla, mahdollinen 11.4 %:lla. 80.6 %:lla ei ollut astmaa.

Niistä potilaista, joilla oli lääkärin toteama astma, 30 % käytti inhalaatiosteroidia. Kohortin henkilöistä 90 % kykeni suorittamaan hyväksyttävän spirometrian 10 minuutissa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Yhdysvaltalaiseen kohorttitutkimukseen «Arif AA, Rohrer JE, Delclos GL. A population-based...»2 valittiin 5 006 Teksasilaista yli 65-vuotiasta, joista 3 021 päätyi lopulliseen haastattelututkimukseen. Astma todettiin heistä 6 %:lla; lisäksi 9 %:lla oli todennäköinen astma. Naisilla varmaa astmaa oli hieman enemmän kuin miehillä (7.0 % vs 5.2 %).

Astmariskiä lisäsi ylipaino: normaalipainoisilla astmaa oli 5.0 %:lla, ylipainoisilla 6.5 %:lla ja lihavilla 8.6 %:lla. Maataloustyössä työskennelleillä astmaa oli 9.5 % ja opetustyössä uransa tehneillä 3.1 %:lla. Lihavuusassosiaatio oli tilastollisesti merkitsevä vain naisilla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Bellian tutkimusryhmän työssä «Bellia V, Battaglia S, Catalano F ym. Aging and di...»3 128 astmaatikkoa (90 naista, keski-ikä 73 ± 6.4 vuotta) valittiin ikäihmisten hengitysterveyttä selvittävästä tutkimuksesta. Kliininen evaluaatio sisälsi esitiedot ja spirometrian sekä bronkodilataatiotestin. Astmaatikoiksi todetuista 19.5 %:lla oli väärä COPD-diagnoosi ja 27.3 % oli ilman astmadiagnoosia. Väärän COPD-diagnoosin riskejä olivat korkea ikä, huono toimintakyky ja epätyypillinen taudinkuva; vaikkapa tupakoimaton ja pitkäaikainen yskösten erittyminen puuttui. Alidiagnostiikan taustalla oli usein hyvä toimintakyky.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Enright PL, McClelland RL, Newman AB ym. Underdiag...»1: Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen tulokset eivät välttämättä kuvaa tilannetta Suomessa. Tuloksiin saattaa vaikuttaa se, että tutkimuksesta oli suljettu pois tupakointihistorian (yli 10 askivuotta) omaavat sekä sydämen vajaatoimintaa sairastavat henkilöt.

«Arif AA, Rohrer JE, Delclos GL. A population-based...»2: Kuten tutkimuksessa «Enright PL, McClelland RL, Newman AB ym. Underdiag...»1. Taustatietona tutkimuksessa kerrottiin, että Yhdysvalloissa väestö ikääntyy huimaa vauhtia, ja vuonna 2050 Yhdysvalloissa on 21 miljoonaa yli 85-vuotiasta. Viimeisen 25 vuoden aikana astmatrendin on havaittu kasvavan, mutta ikääntyneet astmaatikot eivät ole kiinnostaneet tutkijoita. Usein tutkimuksista suljetaan ikääntyneet pois, sillä astman ja keuhkoahtaumataudin sekä sydämen vajaatoiminnan erottaminen iäkkäillä on vaikeaa. Viime aikoina on kuitenkin havaittu, että astma ei ole suinkaan harvinainen ikääntyneillä. Yhdysvalloissa astman prevalenssi ikääntyneillä vaihtelee välillä 4–10 % ja CDC:n mukaan ilmoitetun astman prevalenssi kasvoi voimakkaasti Yhdysvalloissa vuodesta 1980 (31/1 000) vuoteen 1994 (45/1 000).

«Bellia V, Battaglia S, Catalano F ym. Aging and di...»3: Pieni materiaali, mutta hyvin tutkittu.

Kirjallisuutta

  1. Enright PL, McClelland RL, Newman AB ym. Underdiagnosis and undertreatment of asthma in the elderly. Cardiovascular Health Study Research Group. Chest 1999;116:603-13 «PMID: 10492260»PubMed
  2. Arif AA, Rohrer JE, Delclos GL. A population-based study of asthma, quality of life, and occupation among elderly Hispanic and non-Hispanic whites: a cross-sectional investigation. BMC Public Health 2005;5:97 «PMID: 16176583»PubMed
  3. Bellia V, Battaglia S, Catalano F ym. Aging and disability affect misdiagnosis of COPD in elderly asthmatics: the SARA study. Chest 2003;123:1066-72 «PMID: 12684295»PubMed