Takaisin

Naissukupuoli polvinivelrikon vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Jari Arokoski
5.9.2012

Näytön aste: A

Naisilla on enemmän polvinivelrikkoa kuin miehillä.

Julkaisuvuoteen 2008 (tammikuu) ulottuvaan systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin «Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors ...»1 otettiin mukaan tutkimukset, jotka käsittelivät polvinivelrikon eri riskitekijöitä. Lähteinä olivat tietokannat Medline, Embase, Cinahl ja Amed sekä seuraavat web-sivustot: Cochrine Library, National Institute for CIinical Excellence, National Electronic Library for Health, Arthritis Research Campaign, Arthritis Care, Arthritis and Musculoskeletal Alliance ja Arthritis Foundation (US) National Office.

Systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen ja meta-analyysiin hyväksyttiin tutkimukset seuraavilla inkluusiokriteereillä: tutkimus tuli olla julkaistu englanniksi, kyseessä tuli olla joko prospektiivinen kohortti- tai retrospektiivinen tapaus-verrokkitutkimus, lopputulosmuuttujana oli joko polvikipu tai radiologinen polvinivelrikko (KL ≥ 2), seurantahetkellä tutkittavien keski-ikä tuli olla yli 50 vuotta ja riskitekijöiden tuli olla dermografisia, sosio-ekonomisia, liitännäissairauksia, aikaisempia polven vammoja tai tehtyjä operaatioita tai muita potilaskohtaisia tekijöitä.

Tutkimukseen ei otettu poikkileikkaustutkimuksia, katsauksia, editoriaalikirjoituksia, koe-eläintutkimuksia, konferenssiabstrakteja, muulla kielellä kuin englanniksi kirjoitetut julkaisuja, amputaatiota ja nivelreumaa käsitteleviä tutkimuksia, polvivammatutkimuksia ilman tavallisesta kansasta kerättyä vertailuryhmää tai proprioseptiikkaa, lihasvoimaa, polven mekaanista akselia ja nivelrustokatoa käsittäviä artikkeleita.

Tutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin, ja riskitekijän vaikutuksen voimakkuus ja suunta laskettiin alkuperäistöistä, jos se oli mahdollista. Lopulliseen katsaukseen, joka sisälsi kaikki polvinivelrikon riskitekijät, hyväksyttiin 85 tutkimusta.

Katsauksen mukaan yhdeksässä tutkimuksessa selvitettiin sukupuolen vaikutusta polvinivelrikon riskitekijänä. Kaikkien noiden tutkimusten tulos oli samansuuntainen eli polvinivelrikon riski on naisilla suurempi kuin miehillä (OR 1.84, 95 % luottamusväli 1.32–2.55).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Sukupuolen merkitystä nivelrikon vaaratekijänä selvitettiin 2005 julkaistussa meta-analyysissä «Srikanth VK, Fryer JL, Zhai G ym. A meta-analysis ...»2. Tutkimukseen otettiin Medline-tietokannassa 1966–2003 julkaistut tutkimukset. Lopulliseen analyysiin hyväksyttiin 34 tutkimusta, joista 12 tutkittiin sukupuolen ja polvinivelrikon prevalenssin välistä yhteyttä ja neljässä tutkimuksessa sukupuolen ja polvinivelrikon insidenssin välistä yhteyttä. Tutkimusten menetelmällinen laatu arvioitiin.

Meta-analyysin perusteella miehillä polvinivelrikon riski (prevalenssi) on pienempi kuin naisilla (riskisuhde (RR) 0.63, 95 % luottamusväli 0.53–0.75) ja miehillä oli myös merkittävästi pienempi riski saada (insidenssi) polvinivelrikko verrattuna naisiin (insidenssin riskisuhde (IRR) 0.55, 95 % luottamusväli 0.32–0.94).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Blagojevic M, Jinks C, Jeffery A ym. Risk factors for onset of osteoarthritis of the knee in older adults: a systematic review and meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:24-33 «PMID: 19751691»PubMed
  2. Srikanth VK, Fryer JL, Zhai G ym. A meta-analysis of sex differences prevalence, incidence and severity of osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 2005;13:769-81 «PMID: 15978850»PubMed