Takaisin

Niukkaenergisen tai erittäin niukkaenergisen dieettiohjelman merkitys lihavien polvinivelrikkopotilaiden subjektiiviseen toimintahaittaan

Näytönastekatsaukset
Eeva-Eerika Helminen
6.9.2012

Näytön aste: B

Niukkaenergisen tai erittäin niukkaenergisen dieettiohjelman vaikutuksissa lihavien polvinivelrikkopotilaiden painon laskuun tai oireisiin ei ilmeisesti ole eroja.

Tanskassa selvitettiin «Riecke BF, Christensen R, Christensen P ym. Compar...»1 niukkaenergisen (NE) ja erittäin niukkaenergisen (ENE) dieettiohjelman vaikutusta ylipainoisten (BMI > 30 kg/m2, ikä > 50 vuotta) polvinivelrikkopotilaiden (KL 1–4) oireisiin 16 viikon satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa «Riecke BF, Christensen R, Christensen P ym. Compar...»1. Tutkimuspotilaat (n = 192) satunnaistettiin kahteen ohjausryhmään, joista toinen seurasi NE- (810 kcal/vrk) ja toinen ENE-dieettiä (415 kcal/vrk) sokkoutetusti. Molemmat dieetit perustuivat täysin potilaille tarjottuihin erityisvalmisteisiin. Kahdeksan viikon jälkeen kaikkia potilaita ohjattiin noudattamaan vähäenergistä ruokavaliota (noin 1 200 kcal/vrk), joka koostui normaalista ruuasta ja ateriakorvikkeista. Molemmat ryhmät saivat identtistä ravitsemusterapeutin ohjausta 1.5 tuntia viikoittain 16 viikon ajan.

Ensisijaisena lopputulosmuuttujana oli potilasmäärä, jolla havaitaan tutkimuksessa kliinisesti merkittävä vaste (OMERACT-OARSI:n vastekriteerit) kipuun, toimintahaittaan tai kokonaisoireisiin VAS-asteikolla (visual analogue scale) mitattuna. Tutkimukseen osallistui 16 viikon ajan 165 (86 %) potilasta.

NE-dieettiryhmässä paino tippui 11.96 ± 0.55 ja ENE-dieettiryhmässä 12.94 ± 0.59 %. Kliinisesti merkittävän vasteen oireisiin VAS-asteikolla saavutti vastaavasti 61.5 ja 65.6 %. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa painon laskussa, kliinisesti merkittävän vasteen saavuttaneissa tai elämänlaatumittarilla (SF-36).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Riecke BF, Christensen R, Christensen P ym. Comparing two low-energy diets for the treatment of knee osteoarthritis symptoms in obese patients: a pragmatic randomized clinical trial. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:746-54 «PMID: 20206314»PubMed