Takaisin

Lihavuuskirurgian ja massiivisen painonpudotuksen vaikutus polvinivelrikkopotilaan kipuun, jäykkyysoireisiin ja toimintahaittaan

Näytönastekatsaukset
Eeva-Eerika Helminen
6.9.2012

Näytön aste: D

Massiivinen painonpudotus lihavuuskirurgian jälkeen saattaa vähentää kipua, niveljäykkyyttä ja toimintahaittaa polvinivelrikkopotilailla, mutta luotettava näyttö tästä puuttuu.

Ranskassa tehdyssä 6 kuukauden seurantatutkimuksessa «Richette P, Poitou C, Garnero P ym. Benefits of ma...»1 selvitettiin, onko lihavuuskirurgisen toimenpiteen jälkeen tapahtuvalla massiivisella painonpudotuksella vaikutusta polvinivelrikkopotilaiden ilmoittamaan kipuun ja toimintakykyyn tai tulehdusmerkkiaineiden, adipokiinien ja rustoaineenvaihdunnan biomerkkiaineiden tasoihin.

Tutkimusta varten 140 lihavuuskirurgiaa odottavaa potilasta (BMI ≥ 40 kg/m2 tai ≥ 35 kg/m2 ja komorbiditeetti) arvioitiin, ja heistä 44 täyttivät vaaditut kriteerit: Potilailla tuli olla kipuoireinen VAS ≥ 30/100 mm (≥ 1 kuukauden ajan) ja radiologinen (KL 2–4) polvinivelrikko. Heillä ei saanut olla tulehduksellista nivelsairautta, polven kondrokalsinoosia, hyaluronaatti-injektioita 6 kuukauden aikana, kortisonilääkitystä tai -injektioita 1 kuukauden aikana tai hitaasti vaikuttavia oireenmukaisia lääkkeitä käytössään. Tutkimuspotilaat (44 ± 10.3 vuotta, BMI 50.7 ± 7.2 kg/m2) täyttivät kyselylomakkeet, ja heistä otettiin laboratorionäytteet juuri ennen leikkausta ja 6 kuukautta sen jälkeen. Kivun mittareina olivat WOMAC:n kipuosio sekä VAS (0–100 mm). Toimintahaittaa ja jäykkyyttä arvioitiin WOMAC:n vastaavilla osioilla. Potilaita pyydettiin myös arvioimaan polvinivelrikon kokonaishaittaa VAS-janalla (0–100 mm).

Tutkimuksen seuranta-aikapisteessä 6 kuukauden kohdalla potilaiden BMI oli laskenut keskimäärin 20 %. Kipu oli vähentynyt tilastollisesti merkitsevästi (VAS 24.5 ± 21 mm vs. 50 ± 26.6 mm, p < 0.001). WOMAC:n kaikissa osioissa nähtiin tilastollisesti merkitsevät parannukset 6 kuukauden kohdalla: kipu -50 % (p < 0.001), jäykkyys -47 % (p < 0.001), toimintahaitta -57 % (p < 0.001). Myös nivelrikon kokonaishaitta oli vähentynyt merkitsevästi -50 % (p < 0.001).

Kuten oletettavaa oli, massiivinen laihtuminen johti tutkimuspotilailla myös insuliinitason laskuun ja insuliiniresistenssin vähenemiseen. Tämän lisäksi useat adipokiini- ja tulehdusmerkkiainetasot (leptiini, IL-6, herkkä CRP, orosomukoidi) sekä ruston hajoamista mittaava COMP (caritlage oligometric matrix protein) laskivat merkitsevästi, kun taas ruston muodostumista mittaava PIIANP (N-terminal propeptide of type IIA collagen) nousi merkitsevästi.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Richette P, Poitou C, Garnero P ym. Benefits of massive weight loss on symptoms, systemic inflammation and cartilage turnover in obese patients with knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2011;70:139-44 «PMID: 20980288»PubMed