Takaisin

Laihtumisen vaikutus polvinivelrikkopotilaiden kipuun ja toimintakykyyn

Näytönastekatsaukset
Eeva-Eerika Helminen
6.9.2012

Näytön aste: C

Laihtuminen saattaa lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä polvinivelrikkopotilailla.

Meta-analyysin «Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of ...»1 tarkoituksena oli selvittää, miten laihdutus vaikuttaa ylipainoisten polvinivelrikkopotilaiden kipuun ja toimintakykyyn. Analyysiin hyväksyttiin mukaan satunnaistettuja, kontrolloituja tutkimuksia, joissa potilailla oli todettu selkeästi määritetty, kliinis-radiologinen nivelrikko ja joissa tutkimus- ja kontrolliryhmä sai erota toisistaan vain painon pudotuksen osalta. Näillä kriteereillä analyysiin hyväksyttiin 4 tutkimusta, joista kahdessa painon pudotus saatiin aikaan yhdistetyllä ruokavalio- ja liikuntaohjauksella, yhdessä ruokahalua hillitsevällä lääkkeellä ja yhdessä erittäin niukkaenergisella (ENE) ruokavaliolla. Tutkimuksissa oli yhteensä 454 potilasta, ja niiden kesto oli 6 viikkoa–18 kuukautta. Tutkittavat olivat keskimäärin 63–69-vuotiaita, ja alkutilanteessa heidän keskimääräinen BMI:nsä oli 29–36 kg/m2. Kivun ja toimintakyvyn mittarina käytettiin WOMAC:n vastaavia osioita (417 potilasta, 3/4 tutkimusta), ja kokonaishaittaa mitattiin Lequesnen indeksillä (117 potilasta, 2/4 tutkimusta).

Meta-analyysin mukaan toimintakyky parani painon pudotessa vähintään 5.1 % lähtöpainosta tai nopeudella 0.24 %/viikko, ES (effect size, hoidon teho) 0.23 (95 % luottamusväli 0.04–0.42, p = 0.02). Laihtuminen vaikutti suotuisasti myös kipujen vähenemiseen, ES 0.20 (95 % luottamusväli 0–0.39, p = 0.05), kun keskimääräinen painonlasku tutkimuspotilailla oli 6.1 kg (95 % luottamusväli 4.7–7.6 kg). Painon pudotus sinänsä ei kuitenkaan ennustanut merkittävää muutosta kipuun. Kliinisesti ES 0.2 on vähäinen, ES 0.5 kohtalainen ja ES 0.8 huomattava.

Johtopäätöksenä meta-analyysistä tutkijat toteavat, että yli 5 % painon pudotus pitäisi saavuttaa 20 viikon aikana, jotta polvinivelrikkopotilaan toimintakyky paranisi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007;66:433-9 «PMID: 17204567»PubMed