Takaisin

Polvituet polven sisäsivun nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Mika Ulaska
6.9.2012

Näytön aste: C

Polvituen käyttö saattaa vähentää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikossa. Valgisoivalla polvituella saattaa olla merkitystä polvinivelen sisäsivun nivelrikossa, johon liittyy polvinivelen varus-suuntaista virheasentoa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP ym. Braces and o...»1 tarkasteltiin polvitukien vaikutusta polvinivelrikon hoidossa. Haku oli tehty lokakuuhun 2002 mennessä julkaistuista satunnaistetuista kontrolloiduista ja satunnaistamattomista kontrolloiduista tutkimuksista. Katsauksen valintakriteerit täytti yksi tutkimus.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Katsauksessa mukana olleessa Kirkley ym. «Kirkley A, Webster-Bogaert S, Litchfield R ym. The...»2 satunnaistetussa tutkimuksessa (N = 119, keski-ikä 59 vuotta) oli kolme ryhmää: lääkehoidon kanssa valgisoivaa polvitukea käyttävä ryhmä (N = 41, keski-ikä 60 vuotta), lääkehoidon kanssa neopreenitukea käyttävä ryhmä (N = 38, keski-ikä 58 vuotta) sekä kontrolliryhmä (N = 40, keski-ikä 70 vuotta), joka sai pelkkää lääkehoitoa. Hoito-aika oli 6 kuukautta. Tutkittavilla henkilöillä oli varus-virheasentoinen polvinivelen sisäsivun nivelrikko. Vaikuttavuusmittareina olivat nivelrikkospesifi koettu elämänlaatu (WOMAC (kipu, jäykkyys, toimintakyky) ja MACTAR) sekä todettu toimintakyky (6 minuutin kävelytesti, 30 sekunnin portaiden nousu testi).

Tutkimuksen tulosten mukaan sekä valgisoivaa polvitukea että neopreenitukea käyttävässä ryhmässä saavutettiin merkittävä edistyminen elämänlaadussa (p = 0.001) ja toimintakyvyssä (p < 0.001) verrattuna kontrolliryhmään. Valgisoivaa polvitukea käyttävän ryhmän ja neopreenitukea käyttävän ryhmän välillä oli merkittävä ero kivussa kuuden minuutin kävelytestin (p = 0.021) ja 30 sekunnin portaiden nousutestin jälkeen (p = 0.016) valgisoivan polvituen eduksi. Lisäksi oli nähtävissä selkeä suunta polvitukia käyttävien ryhmien välillä WOMAC-kokonaispistemäärässä (p = 0.062) ja WOMAC-toimintakykypisteissä (p = 0.081) valgisoivan polvituen eduksi.

Yhteenvetona todettiin, että varus-virheasentoisessa polvinivelrikossa sekä valgisoiva polvituki että neopreenituki yhdistettynä lääkehoitoon tuovat lisähyötyä verrattuna pelkkään lääkehoitoon. Valgisoiva polvituki on vaikuttavampi kuin neopreenituki.

Pedro-kriteerien perusteella tutkimuksen menetelmällinen laatu oli kelvollinen (4 pistettä).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Richards ym. «Richards JD, Sanchez-Ballester J, Jones RK ym. A c...»3 tutkivat satunnaistetussa tutkimuksessa (N = 12, keski-ikä 60 (50–75) vuotta) kahta eri tyyppistä polvitukea, joita käytetään polvinivelen sisäsivun nivelrikon hoidossa. Toisena tukena oli saranatuki, jota verrattiin valgisoivaan polvitukeen. Kaikilla tutkittavilla henkilöillä oli polvinivelen varus-virheasento. Vaikuttavuusmittareina olivat koettu kipu (VAS) levossa, seisoessa, kävellessä ja portaiden nousussa sekä koettu toimintakyky. Tutkittavat henkilöt käyttivät tukia joka päivä 6 kuukauden ajan. Lisäksi heitä ohjattiin käyttämään nykyistä lääkitystä ja olla aloittamasta uutta hoitoa.

Tutkimuksen tulosten mukaan molemmat tuet edistivät normaalia kävelyrytmiä. Kaikki potilaat polvitukityypistä riippumatta kokivat kävellessä vähemmän kipua. Valgisoiva polvituki paransi merkittävästi koettua toimintakykyä (p < 0.002). Saranatuki edisti myös toimintakykyä, mutta vaikutus ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

Tutkimuksen tekijöiden mukaan tutkimus tukee valgisoivan polvituen käyttöä vaihtoehtoisena hoitomuotona huolellisesti valituille potilaille, joilla on polvinivelen sisäsivun nivelrikko.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Richards JD, Sanchez-Ballester J, Jones RK ym. A c...»3: Tutkimuksen otoskoko oli pieni (N = 12).

Kirjallisuutta

  1. Brouwer RW, Jakma TS, Verhagen AP ym. Braces and orthoses for treating osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2005;(1):CD004020 «PMID: 15674927»PubMed
  2. Kirkley A, Webster-Bogaert S, Litchfield R ym. The effect of bracing on varus gonarthrosis. J Bone Joint Surg Am 1999;81:539-48 «PMID: 10225800»PubMed
  3. Richards JD, Sanchez-Ballester J, Jones RK ym. A comparison of knee braces during walking for the treatment of osteoarthritis of the medial compartment of the knee. J Bone Joint Surg Br 2005;87:937-9 «PMID: 15972906»PubMed