Takaisin

TENS-sähkövirran vaikutus polven nivelrikon aiheuttamaan kipuun

Näytönastekatsaukset
Petri Salo ja Jyrki Kettunen
6.9.2012

Näytön aste: C

TENS-sähkövirta saattaa vähentää kipua polven nivelrikossa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Transcutaneous ...»1 tarkasteltiin TENS-hoidon ja muiden ihon pinnan kautta annettavien sähköhoitojen vaikuttavuutta kipuun polven nivelrikon hoidossa. Kirjallisuushaku ulottui elokuuhun 2008 asti. Katsaukseen valituista tutkimuksista 12:ssa tutkittiin TENS-hoidon vaikuttavuutta kipuun (465 potilasta; aktiivihoitoryhmissä 275 ja kontrolliryhmissä 190 potilasta). Tutkittavat olivat eri tutkimuksissa keski-iältään 55–85-vuotiaita naisia ja miehiä.

Tehdyn meta-analyysin perusteella kipu lievittyi merkitsevästi enemmän TENS-hoitoa saaneilla (SMD -0.85, 95 % luottamusväli -1.36 – -0.34) kuin verrokeilla. Tämä vastaisi noin 2 yksikön alenemaa 10 yksikön pituisella janalla. Mediaaniseuranta-aika oli neljä viikkoa. Vaikka TENS-hoito meta-analyysin perusteella oli vaikuttavaa, tutkijat päätyivät johtopäätökseen, että TENS:n vaikuttavuus kivun hoitona on epäselvä. Tätä he perustelivat muun muassa sillä, että katsauksessa mukana olleet tutkimukset olivat hyvin heterogeenisiä ja niistä saatu tieto perustui pieniin otoksiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002823 «PMID: 19821296»PubMed