Takaisin

TENS-sähkövirran vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo ja Jyrki Kettunen
6.9.2012

Näytön aste: C

TENS-hoito saattaa hieman kohentaa polven nivelrikkoa sairastavien toimintakykyä.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Transcutaneous ...»1 tarkasteltiin TENS-hoidon ja muiden ihon pinnan kautta annettavien sähköhoitojen vaikuttavuutta toimintakykyyn polven nivelrikossa. Kirjallisuushaku ulottui elokuuhun 2008 asti. Katsaukseen valituista tutkimuksista viidessä tutkittiin TENS-hoidon vaikuttavuutta toimintakykyyn (204 potilasta; aktiivihoitoryhmissä 109 ja kontrolliryhmissä 95 potilasta). Tutkittavat olivat eri tutkimuksissa keski-iältään 57–82-vuotiaita naisia ja miehiä.

Tehdyn meta-analyysin perusteella TENS-hoidolla on tendenssi kohentaa hieman toimintakykyä (WOMAC function) lumehoitoon tai ilman hoitoa olevaan ryhmään verrattuna (SMD -0.33, 95 % luottamusväli -0.69–0.03). Mediaaniseuranta-aika oli neljä viikkoa. Meta-analyysin tuloksen perusteella tutkijat arvioivat, että kliinisesti TENS-hoito kohentaa toimintakykyä yhden yksikön (0–10) enemmän verrattuna lumehoitoon tai ilman hoitoa olleeseen ryhmään.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Transcutaneous electrostimulation for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD002823 «PMID: 19821296»PubMed