Takaisin

Terapeuttisen ultraäänen vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo ja Jyrki Kettunen
6.9.2012

Näytön aste: C

Terapeuttinen ultraääni saattaa hieman parantaa toimintakykyä polven nivelrikkopotilailla.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1 tarkasteltiin terapeuttisen ultraäänen vaikutusta toimintakykyyn polvi- ja lonkkanivelrikkopotilailla. Kirjallisuushaku ulottui vuoden 2009 heinäkuuhun asti. Mukaan otettiin satunnaistettuja tai näennäissatunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia, jotka vertasivat terapeuttista ultraääntä hämäysultraääneen tai ilman hoitoa olevaan ryhmään. Viisi tutkimusta, joissa oli ainoastaan polven nivelrikkopotilaita (n = 341), täytti katsauksen sisäänottokriteerit. Näistä kaksi selvitti jaksottaisen ultraäänen, kaksi jatkuvan ultraäänen ja yksi sekä jaksottaisen että jatkuvan ultraäänen vaikutusta.

Yhteenvetona todettiin, että toimintakyvyssä ero ultraäänihoito- ja kontrolliryhmän välillä (neljä tutkimusta) ei ollut tilastollisesti merkitsevä (SMD -0.64, 95 % luottamusväli -1.42–0.14, P = 0.11).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Loyola-Sánchez kumppaneineen «Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Effi...»2 julkaisi myös 2010 meta-analyysin ultraäänen vaikuttavuudesta polven nivelrikon hoidossa. Heidän analyysissään oli mukana kuusi tutkimusta sisältäen samat viisi tutkimusta kuin Rutjesilla «Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1. He päätyivät vastaaviin johtopäätöksiin. Lisäksi Loyola-Sánchez kumppaneineen totesi kahden tutkimuksen esittäneen ultraäänihoidon pitkäaikaisvaikutuksia 128 potilaan aineistolla. Yhden vuoden (10 kuukautta hoidon päättymisestä) jälkeen hyöty aktiiviryhmän eduksi oli itse raportoidussa toimintakyvyssä (WOMAC) SMD -1.25, 95 % luottamusväli -1.69 – -0.81 ja kävelynopeudessa SMD 1.47, 95 % luottamusväli 1.06–1.88.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2010 on julkaistu tutkimus «Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term ef...»3, jossa 90 polven nivelrikkopotilasta arvottiin saamaan jatkuvaa ultraääntä, jaksotettua ultraääntä tai hämäysultraääntä. Potilaat olivat iältään 54–70-vuotiaita (59 naista, 31 miestä). Heidän oireensa olivat kestäneet vähintään kolme vuotta, ja heillä oli radiologisesti määritelty nivelrikko 2 tai 3 Kellgrenin asteikolla 1–4. Kaikkia hoitoja annettiin 5 minuuttia kerrallaan, kerran päivässä kahden viikon ajan (5 kertaa viikossa) yhteensä 10 hoitokertaa. Potilaat eivät saaneet muita hoitoja.

Tulosmuuttujina olivat toimintakyky mitattuna WOMAC-kyselyllä, aktiivinen polven liikkuvuus ja 20 m kävelytesti. Mittaukset tehtiin kaksi päivää viimeisen hoidon jälkeen.

Toimintakyvyssä tapahtui paranemista kaikissa ryhmissä, mutta jaksotetun ultraäänen ryhmässä tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmään verrattuna. Ryhmien välillä ei ollut eroa nivelliikkuvuudessa eikä 20 m kävelytestin tuloksessa, vaikkakin molemmat ultraääniryhmät (ryhmien sisäinen muutos) paransivat 20 m kävelyaikaa tilastollisesti merkitsevästi lähtötilanteeseen nähden.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit:

«Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ult...»1, «Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Effi...»2: Järjestelmällisissä katsauksissa ainakin neljä tutkimusta kuudesta antoi potilaille myös muita hoitoja, joten pelkän ultraäänen vaikutusta ei ole mahdollista arvioida. Tutkimusten metodologinen laatu, muun muassa pienten otosten takia, ja raportointi todettiin heikoksi.

«Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term ef...»3: Tutkimuksen hoidon toteuttanut fysioterapeutti ei ollut sokkoutettu, vaikka se olisi ultraäänihoitoa annettaessa ollut mahdollista.

Kirjallisuutta

  1. Rutjes AW, Nüesch E, Sterchi R ym. Therapeutic ultrasound for osteoarthritis of the knee or hip. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD003132 «PMID: 20091539»PubMed
  2. Loyola-Sánchez A, Richardson J, MacIntyre NJ. Efficacy of ultrasound therapy for the management of knee osteoarthritis: a systematic review with meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage 2010;18:1117-26 «PMID: 20637297»PubMed
  3. Tascioglu F, Kuzgun S, Armagan O ym. Short-term effectiveness of ultrasound therapy in knee osteoarthritis. J Int Med Res 2010;38:1233-42 «PMID: 20925995»PubMed