Takaisin

Akupunktion vaikutus toimintakykyyn polven nivelrikossa

Näytönastekatsaukset
Petri Salo ja Jyrki Kettunen
10.9.2012

Näytön aste: B

Akupunktio ilmeisesti parantaa hieman toimintakykyä lyhytaikaisesti polven nivelrikossa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Manheimer E, Cheng K, Linde K ym. Acupuncture for ...»1 selvitettiin akupunktion vaikuttavuutta perifeeristen nivelten (polvi, lonkka, käsi) nivelrikkopotilaiden toimintakykyyn. Haku oli toteutettu vuoden 2007 joulukuuhun huomioiden satunnaistetut kontrolloidut tutkimukset, joissa oli verrattu neula-akupunktiota hämäysakupunktioon, muuhun aktiiviseen hoitoon tai jonotuslistalla oloon. Katsaukseen otettiin mukaan 16 tutkimusta (3 498 potilasta), joista 12 koski polven nivelrikkopotilaita, 3 lonkan nivelrikko potilaita ja 1 potilaita, joilla oli polven tai lonkan nivelrikko.

Katsauksessa todettiin, että kun verrattiin aktiivista neula-akupunktiota hämäysakupunktioon nivelrikkopotilailla (9 tutkimusta, joista 8 koski polven nivelrikkopotilaita ja 1 lonkan nivelrikkopotilaita, yhteensä 1 835 potilasta), aktiivinen hoito oli hieman tehokkaampi parantamaan toimintakykyä (SMD -0.28, 95 % luottamusväli -0.46 – -0.09). Tutkijoiden arvion mukaan tämä tarkoittaa 2.7 pisteen eroa hoitojen välillä 68-pisteisellä asteikolla. Tutkijat eivät pitäneet tulosta kliinisesti merkittävinä.

Kun aktiivista neula-akupunktiota verrattiin jonotuslistalla oloon (4 tutkimusta, joissa 884 potilasta), oli toimintakyvyn paraneminen kliinisestikin merkittävää (SMD -0.89, 95 % luottamusväli -1.18 – 0.60); 13.0 pisteen ero 100-pisteisellä asteikolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Manheimer E, Cheng K, Linde K ym. Acupuncture for peripheral joint osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD001977 «PMID: 20091527»PubMed