Takaisin

Leikkausta edeltävän fysioterapian ja ohjeiden vaikuttavuus polven tekonivelleikkauksen jälkeiseen kuntoutumiseen

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
12.9.2012

Näytön aste: C

Polven tekonivelleikkausta edeltävä fyysinen harjoittelu ei kohentane koettua toimintakykyä ennen leikkausta mutta saattaa lisätä potilaiden lihasvoimia.

Satunnaistetun tutkimuksen «Rooks DS, Huang J, Bierbaum BE ym. Effect of preop...»1 tavoitteena oli verrata lyhyen preoperatiivisen fyysisen harjoittelun vaikuttavuutta lonkan tai polven tekonivelleikkausta edeltävään ja jälkeiseen toiminnalliseen tilaan, kipuun ja lihasvoimaan. Kaikkiaan 108 lonkan tai polven tekonivelleikkaukseen tulossa olevaa potilasta satunnaistettiin kuuden viikon harjoitteluun tai ohjeita saavaan vertailuryhmään. Lonkan tekonivelleikkauspotilailla harjoitteluryhmässä WOMAC-toimintakykyindeksi (skaala 0–100) parani 2.2 pistettä, kun se vertailuryhmässä heikkeni 3.9 pistettä (P = 0.02). SF-36-elämänlaatumittarin fyysisen toimintakyvyn indeksissä (skaala 0–100) vastaavat luvut olivat harjoitteluryhmässä heikentymä 0.4 pistettä ja vertailuryhmässä heikentymää 14.3 pistettä (P = 0.003). Polven tekonivelpotilailla ei tilastollisesti merkitseviä eroja todettu.

Sekä lonkan että polven tekonivelpotilaiden lihasvoimat paranivat noin 20 prosentilla harjoitteluryhmässä, kun vertailuryhmässä lihasvoimien paranemista ei tapahtunut (P > 0.05). Sekä lonkan että polven tekonivelpotilailla harjoitteluun osallistuminen vähensi riskiä joutua leikkauksen jälkeiseen kuntoutuslaitoshoitoon (OR 0.27, 95 % luottamusväli 0.074–0.998). Harjoitteluohjelmalla ei ollut vaikuttavuutta 8 ja 26 viikon seurannassa.

Johtopäätöksenä on, että kuuden viikon harjoittelulla ennen lonkan tekonivelleikkausta voidaan parantaa potilaan toiminnallista tilaa ja että sekä lonkka- että polvitekonivelpotilaiden lihasvoimaa leikkaukseen tultaessa. Harjoitteluohjelmalla sekä lonkan että polven tekonivelleikkauksen jälkeinen laitoskuntoutustarve vähenee.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Rooks DS, Huang J, Bierbaum BE ym. Effect of preoperative exercise on measures of functional status in men and women undergoing total hip and knee arthroplasty. Arthritis Rheum 2006;55:700-8 «PMID: 17013852»PubMed