Takaisin

Purentateho

Näytönastekatsaukset
Panu Rantonen
14.1.2013

Näytön aste: C

Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä.

Aras ym. tapaus-verrokkitutkimuksessa «Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory ...»1 (2009) tarkasteltiin purentatehoa, maksimaalista purentavoimaa ja purentapinta-alaa potilailla, joilta puuttuivat molemminpuolisesti molaarit. Tutkimuksessa vertailtiin kahta ryhmää: toisessa ryhmässä (SDA) potilailla oli lyhentynyt hammaskaari (n = 10), toiselle ryhmälle (RPD) tehtiin alaleuan irtoproteesi korvaamaan molaareja (n = 10). Kontrolliryhmällä (CD) oli täysi hampaisto (n = 10).

Purentateho mitattiin pureskelemalla standardoitua testiruokaa, ja purentavoimat ja purentapinta-ala mitattiin purentafilmeillä. Purentatehossa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä. SDA-ryhmässä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi pienemmät purentapinta-alat ja purentavoimat kuin RPD- ja CD-ryhmillä (p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Witterin ym. «Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Short...»2 (1990) katsausartikkelissa käsiteltiin lyhentyneitä hammaskaaria ja purentakykyä. Artikkelissa tarkasteltiin tutkimuksia, jotka käsittelivät purentatehoa, subjektiivista purentakykyä ja ravinnonsaantia.

Purentatehon havaittiin huonontuvan lyhentyneessä hammaskaaressa. Purentatehon ja purentapinta-alan välinen yhteys arvioitiin lineaariseksi. Subjektiivinen purentakyky arvioitiin kuitenkin riittäväksi, kun hampaita oli 20 tai enemmän. Ravinnonsaantiin lyhentyneellä hammaskaarella oli vaikutusta vain tapauksissa, joissa hammaskaari on erittäin voimakkaasti lyhentynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Al-Alin ym. «al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance...»3 (1998) tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkittiin takahampaiden puuttumisen vaikutusta pureskeluun. Tutkimuksessa arvioitiin purentatehoa ja purentapinta-alaa 10 hampaattomalta henkilöltä, joille oli implanttien varaan tehty peittoproteesi. Peittoproteesista irrotettiin hampaita, ja tutkittiin neljää erilaista ryhmää: täysi hammaskaari (CDA), lyhentynyt hammaskaari (SDA), voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari (EDA) ja aukkoinen hammaskaari (BDA). Purentateho mitattiin pureskelemalla manteleita.

Tuloksena oli, että sekä purentateho että purentapinta-ala olivat tilastollisesti merkittävästi alentuneet hammaskaarien lyhentyessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti

Tutkimusten valossa lyhentyneen hammaskaaren yhteys alentuneeseen purentatehoon vaikuttaa aika selvältä. Al-Alin «al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance...»3 tutkimuksen vahvuus on se, että eroja hammaskaarien välillä vertaillaan samoilla henkilöillä, jolloin henkilöiden väliset erot eivät vaikuta tuloksiin. Toisaalta taas tutkimusryhmä oli varsin pieni.

Kirjallisuutta

  1. Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory performance, maximum occlusal force, and occlusal contact area in patients with bilaterally missing molars and distal extension removable partial dentures. Int J Prosthodont 2009;22:204-9 «PMID: 19418870»PubMed
  2. Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Shortened dental arches and masticatory ability. J Dent 1990;18:185-9 «PMID: 2212200»PubMed
  3. al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 «PMID: 10218018»PubMed